Hanácký slovniček

Celkem již 2236 slovíček i s anglickým ekvivalentem.

Hanácký slovníček Josefa Borockého ve formátu PDF > Hanácký slovníček.

Česky Hanácky Anglicky
být vysoký- bêt do pater (sô do pater, seš .., je .. , zmê .., ste .., só ..)be tall
kohoutek, uzávěr, pípa- cecantap
kdoví dokdy- dovi dokuďwho knows until when
šikovný, -á, praktický- kômštovné, -áhandy
natřásat se - křédlêt se (křédlim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)swagger
kůr (místo pro varhany, pěvecký sbor a hudebníky)- krôchtagallery, choir
flašinet, lajer- kukêstreet organ
ejhle, vida- lehle, léhlebehold, “stone the crow“
mluvit spisovně- mlôvit (mlôvim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó) po panskêspeak standard
mluvit hanácky- mlôvit po dědinskê (po hanáckê)speak Haná dialect
kuchyňské načiní- nádrabiutensil
zatraceně, hodně- neščápenědamned, a hack of
nikdy- nigdê, nigdánever
změknout- oměknót (oměknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)become softer
polykat naprázdno, hýbat ohryzkem- poglgovat (poglgôjô, -eš, -e, -em, -ete, -ôjó)swallow, move Adam´s apple
asi tak deset, asi tak čtyři- s deset, ze štêrêaround ten, around four
svištět- septět (septim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)whistle
špatně, hůř, nejhůř- těžko, tiž, nétižbadly, worse, worst
týden- tédeň week
vydat se (kam)- tihnót (tihnô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)set off
trávit (o jídle)- vêžévat (vêžévám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji) digest
vypít, vyzunknout- vêfrknót (vêfrknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)drink up
vyviklaný, -á- vêklehtané, -áwobbly
vyviklat- vêklehtat (vêklehtám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)wobble
vypít (rychle)- vêlóchnót (vêlóchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)drink up (quickly)
zatáčka- zátočênacurve
cinknout, zarachotit- zazenknót (zazenknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)tinkle
asi tak čtyři, asi tak deset- ze štêrê, s desetaround four, around ten
pohledný, -á- zhlidné, -ágood-looking
nesmysl- zmatanonsense
smíchat (se)- zmišêt (se) zmišim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijómingle, mix
u (nás)ô (nás)at us
ušpiněný, ušušněnýôšôšněnésoiled
škvorôšálearwig
usmívat seôščôřovat se (ôščôřôjô, ôščôřôješ, ôščôřôjó se)smile
uštípnutíôščépnôtisting
uštípnoutôščépnót (ôščépnô, ôščépneš, ôščépnó)sting
odštěpekôščepekfragment
ušítôšet (ôšejô, ôšeješ, ôšejó)sew
okřesaný mlýnský kámenôškrtscuffed millstone
umazanecôšmóranecdirty, smudged
způsob vázání lipského šátku (“na ošnice“)ôšnicaheadscarf (tied in a special way)
ušpiněný, -á, -é, -íôšobrstané, -á, -y, -idirty, smudged
ušpiněný, -á, -é, -íôšoplstané, -á, -y, -idirty, smudged
uštknoutôštknót (ôštknô, ôštkneš, ôštknó)bite
odříznout, ukrojit, uříznoutôšvajcnót (ôšvajcnô, ôšvajcneš, ôšvajcnó)cut off, slice off, cut away
užítôžêt (ôžêjô, ôžêješ, ôžêje, ôžêjeme, ôžêjete, ôžêjó)enjoy
trápit seôžirat se (ôžirám, ôžiráš, ôžirajó se) bother
unavený, á, -é (o díteti)ôčêčané, -á, -ytired
učit (se)ôčêt (se) ôčim, ôčiš, ôčijó (se)learn (without “se“ means also teach)
učitelôčêtelteacher
unavený, -á, -é, -íôcapkané, -á, -y, -itired
vysílený, -á, -é, -íôcaplované, -á, -y, -iexhausted
uchozený, -á, -é, -íôcaprtané, -á, -y, -ifootworn
utahaný, -á, -é, -íôcasnované, -á, -y, -itired out
unavený, -á, -é, -íôdôndané, -á, -y, -itired
umačkatôdačkat (ôdačkám, ôdačkáš, ôdačkaji)ram down
hrdý, statečnýôdatné, ôdatabrave, courageous
udeřit (také o hromu)ôderêt (ôderim, ôderiš, ôderijó)hit, (also clap of thunder)
druh dřevěné dýmkyôderkakind of a wooden pipe
udobřit, uchlácholit ôdobróchat (ôdobróšô, ôdobróšeš, ôdobróšijó)placate
utéct nepozorovaně, vytratit seôféfnót (ôféfnô, ôféfneš, ôféfnó)escape
zmizet (tajně)ôfóknót (ôfóknô, ôfókneš, ôfóknó)decamp
uudit (dok.)ôhôdit (ôhôdim, ôhôdiš, ôhôdijó)smoke
ukousnoutôhřébnót (ôhřébnô, ôhřébneš, ôhřébnó)bite
zahřát se, přehřát seôhřit se (ôhřejô, ôhřeješ, ôřejó se)warmup, overheat
uhnout, vyhnoutôhnót (ôhnô, ôhneš, ôhnó)dodge
uhonitôhonit (ôhonim, ôhoniš, ôhonijó)override
krajáč, kameninový hrnecôcháčcrock
uchlácholit, ukonejšitôchalgat (ôchalgám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)soothe
bítôchlovat (ôchlôjô, ôchlôješ, ôchlôjó)beat
zakysaný, -á, -é, -íôkêsané, -á, -y, -isoured
ukřičetôkřečet (ôkřečim, ôkřečiš, ôkřečijó)cry down, shut down
utlouci - například másloôklóct (ôklôčô, ôklôčeš, ôklôčó) churn (e.g. churn a butter)
uklouznoutôklóhnót (ôklóhnô, ôklóhneš, ôklóhnó)slip
uklízetôklózet (ôklózim, ôklóziš, ôklózijó)clean up
utlačit (např. vozík)ôklačêt -čit (ôklačim, ôklačiš, ôklačijó)overbear, push
uvařit (neodborně a ledabyle)ôklohnit (ôklohnim, ôklohniš, ôklohnijó)whip up (cook sloppily)
ukrývatôkrévat (ôkrévám, ôkréváš, ôkrévaji)hide
ukrýtôkrêt (ôkrêjô, ôkrêješ, ôkrêjó)hide
usadit seôlebedit se (ôlebedim, ôlebediš, ôlebedijó se)sit down, plunk down
ulice, uličkaôleca, ôlečkastreet, lane
ulehčit, usnadnitôlefčêt (ôlefčim, ôlefčiš, ôlefčijó)facilitate
ulevovatôlevovat (ôlevôjô, ôlevoješ, ôlevojó)disburden
umučený, umučenáômôčené, ômôčenátortured
umýt (např. nádobí)ômêt (ômêjô, ômêješ, ômêjó)wash (e.g. dishes)
umýt seômêt se (ômêjô se, ômêješ se, ômêjó se)wash
ušpinitômatlat (ômatlám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)soil
unavený, -á, -é, -íômatrované, -á, -y, -itired
předsevzetí, úmyslôminek, óminekintention
neuspět (neuspěl)ômknót se /nekemô/ (ômklo se mô)fail
nelibý, nevzhlednýômrněné unpleasant, wry
unikatônikat (ônikám, -áš, -ajó)elude
unavený, -á, -é, -íôondané, -á, -y, -iaweary
uzmout, vzít úkradkemôpajtnót (ôpajtnô, ôpajtneš, ôpajtnó)seize
meškatôpendovat (ôpendôjô, ôpendôješ, ôpendôjó)delay
uplácatôpleskat (ôpleskám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)lump up
určitôrčêt (ôrčim, ôrčiš, ôrčijó)acertain
kniha, ve které byly zapsány povinnosti poddanýchôrbářbook with duties of cotters
urostlý, urostlá, urostlíôrustlé, ôrustlá, ôrustlistrapping, well-built
usídlit se, usadit se (i do křesla)ôsádlêt se (ôsádlim se, ôsádliš se, ôsádlijó se)sit
uschlý, uschláôschlé, ôschládry
usnoutôsnót (ôsnô, ôsneš, ôsnó)asleep
udýchanýôsotoněnébreathless
utíkat, běžet (nedok.)ôtěkat (ôtěkám, ôtěkáš, ôtěkaji)run
utéci (dok.)ôtict (ôtečô, -eš, -e, -emê, -ete, -čó)run away
kabát (krátký, lehký)ôtikáčekcoat (short, light)
uvidětôvizet (ôvizô, ôvizeš, ôvizó)see, sight
uváznoutôviznót (ôviznô, ôvizneš, ôviznó)bog down
chlapec (předškolní), zaschlé okvětí na ovocišôšeňsmall boy,dried perianth on fruits
zakrslík, malý postavoušôšeňshrimpy person
meteorit, člověk malý postavou - zakrslíkšôšeň (vězde)meteorite, shrimpy person
šeptáníšôšk whispering
šeptat, pošeptatšôškat (šôškám, šôškáš, šôšká), pošôškat whisper
šepotatšôškat (šôškám, šôškáš, šôškaji n. šôšotajó)whisper
člověk drobný postavou i výkonem při prácišôšniflêntasmall weak person
zvídavý, leč ne příliš pracovitý člověkšôšnilcurious person (not too diligent)
piplat se v něčem, s něčímšôšnit /se/ (šôšnim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)fiddle with sth.
naběračkašôfánek, šôfanladle
pobíhat z místa na místošôkat (šôkám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)mill around
návlek na prst z kůžešôlekslip made from leather
šupinašôpinascale (fish scale)
slupkašôpkarind, jacket
čtverák kluk, čtverácišôt, šôtijoker, rascal
sítinašáširushes (Juncaceae)
rákosíšáchošireed(s)
řada, pruhšárrow, stripe
nakřivo, šikmošédrem askew, awry
šípkovíšépčiwild rose bushes
kočáršézacoach, carriage
slídit, tajně hledatšňôpat (šňôpô, -eš, -e, -eme, -ete, -ó)hunt
loudal, trochu opožděný při prácišókalaslowcoach
šumětšómat (šómám, šómáš, šómaji)rustle
šoupálek, ptákšópaltreecreeper
pomalu nebo nakřivošóremslowly or crooked
pěškyšóremon foot
smát se, usmívat seščôřêt se (ščôřim se, ščôřiš se, ščôřijó se)smile
smát se, usmívat seščôřêt se, ôščôřovat se, ščóhlêtsmile
viklat (např. klikou)ščôglat (ščôglô, ščôgleš, ščôgló), ščôglêkatwaggle
sblížit seščôchnót se (ščôchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó se)become close
škytatščôkat (ščôkám, ščôkáš, ščôkaji)hiccup
truskavecščôkavecknotgrass
škytavkaščôkavkahiccup
šťáva ščáva juice
štípaná (pusa)ščépanápinch kiss
štípnoutščépnót (ščépnô, ščépneš, ščépnó)pinch, clip
skrojek chlebaščóřánekheel of bread
štíhlý, vytáhlýščópléslim
štír ščórscorpion
obesychat, osychatščórat (ščórám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)become dry
knedlíček, knedlíčkyšêšenka, šêšenkêquenelle, meat ball
knedlík, knedlíkyšêška, šêškêdumpling(s)
šišky (jehličnatých stromů)šêškê, barôšecones
vážkašêdlo, šédlodragonfly
kusyščaglepieces
šikmo, z bokušêkemaskew
hodit se, být vhodné (dok.)šêknót se (šêknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó se)be suitable
hodit se, být vhodné (nedok.)šêkovat se (šêkôjô, šêkôješ, šêkôje, šêkôjemê, šêkôjete, šêkôjó se)be suitable
šťovíkščava, ščavíksorrel
vězení (obecní)šabala, šabalkaprison (municipal)
odhadovatšacovat (šacôjô, šacôješ, šacôjó)estimate
štěbetáníščebettwittering
štědrý, štědráščedré, ščedráunstinted
křížalyščepánêdried fruit
špetkaščepka, ščepetkamodicum
luční plevel z druhu čekankyščerbákchicory (weed)
jablka (co opravdu “štěrchají“)ščercháčeapples
pták čermáček, fojtíkščermákrobin
staré rakouské papírové penízešajnêold Austrian money
všakšakhowever
okenicešalofenstrêshutter
hádkašamplêcaquarrel
šlešandêbraces
patky v zadu na saníchšarapatkêrear part of sledge
obecní vězeníšatlavamunicipal prison
mluvka (moc mluví, ale ne rozumně)šebelachatterer
část trakaře nad kolečkem, nazad ohnutášebinkêbarrow (a part of it)
výčepní místnostšenkovňapub
nálevní stůlšentešbar
desetník staré rakouské měnyšestkacoin (old one)
sedadlo na voze vycpané slamoušestrokseat on carriage stuffed with straw
hrát (nevalně) na houslešfidlêkat na hósle (šfidlêkám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)play violine (poorly)
plevel, zakvétající drobným kvítkemšišvořiweed (with small blooms)
přihlouplýšiblésimple-minded
břidlicešibr, šifrslate
břidlicová deskašifrákslate
žena záletnášikslaphilandering woman
kšiltšiltpeak
kolejnicešina, šinêrail
postrojširêharness
škraloupškařópcrust
bota, boty (ochozené, staré)škarbal, škarbaleold shoes
kornoutekškarnótkacone (small)
trhanšklôbantatterdemalion
plakat - neplač!šklibit (šklibim, šklibiš, šklibijó) - nešklib!cry - do not cry!
pošklebovat se, šklebit sešklibit se (šklibim se, šklibiš se, šklibijó se)grimace
klopýtatškobrcat (škobrcô, -eš, -e, -emê, -ete, -có)stumble
ledová kra na potoce, rybníceškrôtaice floe
boty - opotřebované, neforemnéškrôtêshoes (shabby and formless)
líc, líceškraň, škraněcheek(s)
metla (opotřebovaná, ostrá)škrablenabesom (old, with sharp endings)
mrsknout, náhle vyskočit, ale i škrtnout (sirkou i nápis)škrknót (škrknô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)suddenly jump up, but also, delete
broučekškrobáčeksmall beatle
klopýtatškrpat (škrpám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)stumble
chlapčisko, výrostekškutteenager (boy)
sckvrklýškvrkléshring, get wrinkled
práhšlôpek, šlupekdoor-step
nočkyšléšky, šléškêsmall dumplings
vedoucí olejové dílny, který šlahal roztlučený semenecšlahařprofession (related to vegetal oil production)
stopa na kůži po ráně prutemšlahanectrace on skin (after stick swipe)
vydat se (kam)šlahnót sebó (šlahnô sebó, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)set out
brzdašlajfbrake
brusle (kolumbusky, kačenky, kvinty)šlajfšukêskates
brusičšlefiřknife-grinder
alej, stromořadíálija, hálija alley
slivovice šliovica, šlihovicaplum-brandy
umouněný chlapecšmôrinekgrimy boy
výraz údivu a překvapeníšmárgotkaJesus Maria Joseph - expression of amazement and surprise
šmejdit, lozitšmédit (šmédim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)bustle
šimratšmérat (šméřô, šméráš, šmérajó)tickle
smažená vajíčkašmahôlafried eggs
levákšmanďa, šmanďáklefthander
kráčet (si)šmarovat (šmarôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)walk, march
sem tam, klikyhákyšmikê hakêsquiggle
nepořádekšmodrchaclutter
vyjet z kolejí (vůz i saně)šnédrovat (šnédrôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)derail
šněrovacíšnurovacilaced
kníryšnurportmustache
šustot, šramotšobrstrustle
sukněšorecskirt
pulec, také malý klukšpôlectadpole, also small boy
zátka, malé dítě, zátky/malé dětišpônt, špôntê/špôntistopper, also tot
špejlešpélek, špélkêskewer, skewers
zabijačkašpérkêpig-sticking
vycházková hůlšpacirštokwalking stick
vjezd do stodoly (zapuštěný)špalétaentryway into barn
drobnostišparačkêsmallnesses
špatnostšpatabadness
strašidlo (na štědrý v. hrozil navrtáváním zlob. dětí nebozezem)šperechtabogey
krumpáč (špičatý)špičák hack, pick
drát - paprsek (v kole bicyklu), dráty - paprskyšpica, špicespoke, spokes (a part of bike wheel)
špičatý, -á, -é, -íšpidlaté, -á, -y, -ipointed
hrotyšpidlespikes
špičatý trnšpichélspiky prickle
vařečkašplechtačkamixing spoon
smát se hlasitěšplechtat (šplechtám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)laugh loudly
dělníci v cukrovaru, co pracují u “špodia“špodiantisugar factory workers
sporákšporheltcooker, stove
ostruha kohouta (ale i jezdecká)špornaspur
příčka žebříkušprôšelcross rai lof a ladder
hračkašpračkatoy
vrabecšprceksparrow
tyčkový (plot)šprleňové (plotek)paling
měchačka (dřevěná nebo drátěná)šprndákstirring spoon
sršeňšršňákhornet
koza na řezání dřeva, kšandyšrákêsawhorse, braces, suspenders
kus uzeného masašrutkaflitch (smoked meat)
tlačit, strkatštôchat (štôchám, štôcháš, štôchaji)push
tlačit se, strkat seštôchat se (štôchám se, štôcháš se, štôchaji se)jostle, push forward
šťouraštáralafault-finder, carper
rýpatštárat (štářô, štářeš, štářó)dig, poke
steh, stehyštêch, štêchêstitch, stitches
stehovatštêchovat (štêchôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)stitch
čtyři, čtyřem, čtveřiceštêrê, štêřem, štveřêcafour, to four, quaternion
čtyřlístekštêrlêstové jetelquaterfoil
rámus, povykštabarckerfuffle
razítko štampilka stamp
štamprleštamprlka, štamfrlkadram, snifter
nádoba ze dřeva (na vodu, s víkem, rozšiřující se dolů)štandlwoodden container (for water)
nádobka ze dřevaštandliksmall woodden container
zastaveníčko, vyhráváníštandrleserenade
párátko (zubní)štarák (do zôbu)tooth-pick
předběhnout, porazit v soutěžištichnót (štichnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)overtake
předbíhat se, soutěžitštichovat se (štichôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -jó se)compete with
ždibec, kousekštipekpinch
sandályštivlatêsandals
stůl z dubového dřeva (obvykle v hospodě)štoktable made from oakwood (usually in a pub)
židlička - bez opěradlaštokrlátkochair (small and without backrest)
loudat seštráchat se (štráchám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó se) saunter
bochník nebo šiška chlebaštricla chlebaloaf of bread
slamníkštružókstraw mattress
čertovina, žertštrychdevilment, prank
čtvrt (také čtvrt gruntu)štvrťfourth
štamprličkaštvrtečkadram, snifter
sudy 1/4 hektolitrovéštvrtnica, štvrtně, štvrtňatabeer barrel (25 l)
nápěstničkyštyclemuff
předbíhat se, soutěžitštychovat se (štychôjô, štychôješ, štychôjó se)compete with
bramborová šiška, bramborové šiškyšulan, šulanêpotatoe bun
kůlna (do kůlny)šupna (do šupně)shed
podivín, šusšuspajtlfreak
děvče - živé, trochu lehčíšustkagirl - vivacious, a bit good-time
štěrkšutrgrit
krájet (nedok.)švajcat (švajcám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)cut
ukrojit (dok.)švajcnót (švajcnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)cut off, slice
šilhatšvidrat (švidřô, švidřeš, švidřó n. švidraji)goggle, squint
šilhavý, -á, -é, -íšvidraté, -á, -y, -isquint
prut, který se dobře zaplétášvihavkastick for interlocking
šejdířšvinglařswindler
Ural, hraniční horstvo v Rusku mezi Evropou a AsiíÔrálUral
hleďte hoéhle holook at him!
huhňat, mluvit nesrozumitelněňôhňat (ňôhňám, ňôhňáš, ňôhňajó)mumble
jim, jíňém, ňóthem, to her
ním, ní, nimiňém, ňó, něma(with) him, her, them
pátratňórat (ňórám, ňóráš, ňórajó)search
ťuhýk, sýček, hlasatel smrtiťôhykbutcher-bird
hlupák 1ťôkanfool, simpleton
žvanit (zdlouhavě)žáhořêt (žáhořim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)blather
předchůdce fukaru (na čištění obilí)žébroformer filter machine (for corn)
fukarovat, čistit fukaremžébrovat (žébrôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)clean by blowing
žejdlík (0,34 l)žédlékmeasure for liquids (0,34 l)
zřídložédlo spring (natural)
žihadložédlo (hmyzu)sting(er)
svazek holí pro postavení májkyžékrôťbundle of sticks
žně, o žníchžňa, ve žňaharvest, at harvest
souborný název pro plazy, obojživelníky a havěť vůbecžóželvermin
lžíce, lžíce, lžička, lžičkyžêčka, žêčkê, žêčenka, žêčenkê spoon, (-s), teaspoon, (-s)
lžícežêcaspoon
žíla, žílyžêla, žêlevein, veins
mochna stříbrnážêlny kořenigoose-grass
tráva s kláskyžêtnicagrass and ears
pšeničné poležêtniskoweat field
pšenicežêtowheat
pryskyřicežêvicaresin
živobytížêvobêtilivelihood
rtuťžêvy střibromercury
ropuchažaba chrastavátoad
plevel žabinec; ptačinecžaběnachickweed
rozrazilžabi vinospeedwell
nůž, kudlažabikôchknife
žábažachroňfrog
pryskyřník (ranunculus)žaróchbutterflower
strkat (do někoho, něčeho)žďurchat (žďurchám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)poke
bublinyžbôlênêbubbles
bambula, nemehlo žblôňabutter-fingers
hrbolekžbrdolekhump
rána, rányždrc, ždrcepunch, punches
trkat, drcatždrcat (ždrcám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)poke
strčitždurchnót (ždurchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)shove
žebřiny na voze na svoz obilí, žebřiňákžebřícart
moučnicežeglacontainer for flour
kropenkažehnáčekstoup
vážka vodnížengladragonfly
jíst (hodně), žrátžhrat gulp, devour
žhavý, žhavážižlavé, žižlaváburning
rozžhavený předmět; žár, rozžhavený, žhavýžižlavina, žižlavéglow, burning
hra na schovávanoužmékačka, na žmékhide-and-seek
žvýkatžvéchat (žvéchám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)chew
chuchvalecžvalekfluff
výsměchóščepekderison
útulek, domekóchelňashelter
schvácenost, zesláblost po nemocióchvatweakeness
uklízení milujícíóklêdnáclean up lover
úkol, úkolyókol, ókoletask
křestní plachta, v níž bývalo neseno dítě ke křtu óvodnicacanvas for newborn (embroided)
i, ano i, takéêalso, as well
hledět vyjeveněčôčet (čôčim, čôčiš, čôčijó)stare
šlehat bičem, mazat (rychle jít)čôbat (čôbô, čôbeš, čôbaji)whip, lash, walk fast
důlek na tváři po neštovicíchďôbkaspeck (pox)
šlehnout, uhoditčôbnót, čubnót (čôbnô, čôbneš, čôbnó)whisk, hit, strike
dívat se překvapeně, čubrnětčôbrnět (čobrnim, čôbrniš, čôbrnijó)gape
čaditčôditsmoke
čaditčôdit (čódim, čódiš, čódijó)smoke
očumovatčômákovat (čômákôjô, čômákôješ, čômákôjó)rubberneck
cítitčôt (čôjô, čôješ, čôjó) smell, scent
mířit (kam), jítčářêt (čářim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)go (somewhere)
uhodit, udeřit, mávnoutčáchnót (čáchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)shot, wave
chodit rázně sem a tamčárat (čárám, čáráš, čárajó)go (briskly, up and down)
počítatčétat (čétám, čétáš, čétajó)count
číhatčóhat (čóhám, čóháš, čóhajó)protrude
díraďórahole
anebočê, čior
hastroščabalákdud, fright
čekankačagankachicory
plakatčamčêt (čamčim, čamčiš, čamčijó)cry
kabátek ženského kroje (volnější)čamarkajacket - part of woman Haná costume
nadávkačamuraabuse
inu anoênô baťoh yes
noha, spíš většíčapafoot (rather big)
hrneček - nízký, čapatýčapáčekcup (low)
dřepětčapět (čapim, čapiš, čapi, čapimê, čapite, čapijó)squat down
nožičkačapenka, čapjenkasmall leg
na bobekčapkó nasednótsquat
žena spíš širší než vyššíčaplenkawoman (wider than taller)
strašidlo, čarodějnicečaramuraghost, hag, witch
čarodějnicečarodlnicasorceress, witch
ledabyle, halabalaabêdêbêsloppily, slackly
čočkačečůvka, čečuvkalentil
cokolivčeho tehoanything, whatever
druh lidové nemocičemerakind of illness
orlíček obecnýčepeccolumbine
zátka (dřevěná)čepekbung
čertčerchmantdevil
borůvkyčerny jahodêblueberry
kostival lékařský na výrobu mastičerny kořenicomfrey
bylina - potměchuť; ženská - kus čertačerti ocet virago
kapraď samec (filix mas)čerti pyromale fern
krevčervenáblood
očičgáleeyes
medailon, mince zavěšená na krkuagnózeklocket
osmina míryachteleighth of rate
i, ano i, také (Petr i Pavel) ai (Petr ai Pavel)as well, also
červený jetelčičôrečkaclover (red)
plakatčibit -bět (čibim, čibiš, čibijó)cry
pěkný, pěknáčinané, činanápretty, nice, good-looking
samý, samá, samé (čirý, holý)čiré, čirá, čirymere, pure
ibišekajbišrose mallow
škytatčkat (čkám, čkáš, čkajó)hiccup
vydrovka (čepice s kožešinovým lemem od pánského kroje ze střední Hané)aksamitkahat - part of men costume from Haná Region (central area)
hanácký klobouk loďkovitého tvaručlônhat from Haná region (cymbiform in shape)
člunek (ve tkalcovském stavu)člônek (v kadlckym stavô)shuttle in the loom
schůdekčlôpeksmall step, stair
šlépěj, chodidločlapafoot
čichat, slíditčmôchat (čmôchám, čmôcháš, čmôchaji)nose around
kouřčmad, čmódsmoke
schovávaná (dětská hra)čmikanáhide-and-seek
ves u ProstějovaČehovicevillage near Prostějov
verbování na vojnuasendamilitary draft
křupanřôpoňjoskin, bumpkin
zítřek, pozítřířéček, pořéčkôtomorrow, the day after tomorrow
spodní část snopuřéti (opak klásí - viz)lower part of sheaf
herda, úder do zadřóchanecpunch to the shooulders
hřbetřbetback, chine
síto na obilířečêca, řičêcascreen for corn
hovorný, -á, -é, -ířečné, -á, -y, -italkative
žebřiňákřebřêňákcart
hřebenřebeňcomb
ředkevředekvaradish
smíšek, rád se smějeřehôlagiggler, jolly fellow
veliký knoflík do hryřembôlákbig playing button
řepové poleřepniskobeet field
sítořičêca, řečêcasieve
řekařikariver
číst řikat v knižce (řikám v knižce, řikáš v knižce, ...)read
tak tedyatož thus
huba, (dostat po hubě)čuňa, (dostat po čuni)mouth, chap, (get a blow)
vulgární výraz (pi..)čurinadirty word (cun. )
štvanýčvanéhunted
popleta, tlachal, žvanil, nešikačvančarachatterer, scatterbrain
trucovnaavizónekgrowlery
ďábelĎáchfiend, devil
ďábel, čertĎáchantdevil, fiend
hrnek buclatého tvarubôclákcup (of chubby shape)
buchta, buchtybôchta, bôchtêcake
řepa cukrovábôrgêň, burgyňasugar beet
udeřitbácnót (bácnô, bácneš, bácnó)hit, strike, slap
tlumokbátošsnapsack, knapsack
buchtabělkacake (local one)
věšetběsêt (běsim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)hang
bič, hůlbéčákknout, whip
stáj pro obecního býkabéčnikcowshed for municipal bull
býkbékbull
bydletbévat (bévám, béváš, bévaji)live, reside
kroupy s krví na zabijačcebóřkapeeled barley with pig´s blood
plachta, oddělující ženu“v koutě“ od ostatní světnicebódnicabolding top cover, bedspread
rána, něco extrabaňabang, smething extra
kukaň pro kvočnubaňkabrood cage
navádět (nedok.)baňkovat (baňkôjô, baňkôješ, baňkôjó)incite, induce
tlustý, spíš menší člověkbačeksmall fatty person
stalo sebêlo statyit happened
býtbêt (sô, seš, je, zmê, ste, só) be
být těhotnábêt hrobábe pregnant
jmenovat se (jmenovala se Maryša)bêt nekemô (“bêlo ji Maryša“)be called (she was called Maryša)
být ztichabêt s tichóbe quiet
pevný, pevná, pevné, pevníbêtelné, -á, -y, -ifirm
šátek přes hlavu, zavázaný v týle na uzelbabôšascarf (tied with a knot at nape)
volání na husubabôlkagoose is called so
ponocovatbabóňat (babóňám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)spend night (drinking, dancing)
brzy ráno vstávatbabócet (babócim, babóciš, babócijó)get up early
baculka, plnoštíhlá ženabacôlka, pôclenkaplump
vyzrálý, plný luskbachráčplump pod
tlustý, tlustá (hodně)bachraté, bachratá fatty (extremely)
tlusťochbachroňfatty (extremely)
kašpar, šašekbajacbufoon, zany, jester
šaškovatbajacovat, pajacovat (bajacôjô, bajacôješ, bajacôjó)fool about, fool around
koulebakôlaball (e.g. of snow)
plky, řeči o ničembalôchêchin-wag, gossip
klambalôtasham
máta peprnábalšánekpeppermint
klamat, šiditbalamôtit (balamôtim, balamôtiš, balamôtijó)deceive
hůl (krátká, silná)baldastick (short, thick)
upolínbamôlenaglobe-flower
kuličkabambôlkaball (small one)
baňaté koženkybanělarge leather pants
bít, tloucibančêt (bančim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)give a beating
šiška (-y) smrku, borovicebarôša, barôšecone (-s)
dítě (mazlivě)baróšekbaby
košík na bramborybartôšekhandbasket for potatoes
vřískatbřéskat (břéskám, břéskáš, břéskajó)squall
bříško, břichobřóšek, břôchtummy, belly
fackabřênkanec, břinkanecslap
vředbředulcer
víla vodních břehůBřehôlafairy, nymph (joined with water)
vřetenobřetenohasp, pivot
barvivo velikonočních kraslicbřezôlkaEaster colorant
kovový pružný knoflíkbřinkáčelastic button
sud ze dřevabečêcawood (woodden barrel)
plakatbečet (bečim, bečiš, beči, bečimê, bečite, bečijó)cry
pláč (nepláčeme pro maličkosti)bek (do bekô se hneť nedámê)crying, weep (we do not cry for nothing)
pečivo z kynutého těsta, plněné belešepastry (local one)
hruška bez jaderbezjaderkapear (seedless)
rožec polníbilé zvonekcerastium
bluma, druh švestky blômaplum (sort with big fruits)
klátit seblômbelat se (blômbelám, blômbeláš, blômbelaji se)sway
tulák, toulavý člověkblôncalahobo
ubližovatbléžêt (bléžim, bléžiš, bléžijó)harm
tužkablajštyf, blajvazpencil
blbec, hlupákblboň, blvoňnitwit
knoflík kostěný plochýbleškabutton
plandavý, plandavá, plandavéblgaté, blgatá, blgatybaggy, large
blínblimhen-bane
třepat se, pohazovatblmbelat (blmbelám, blmbeláš, blmbelaji)flutter
potloukat sebloncat (bloncô, blonceš, bloncajó)hang about
masopustní pečivo (sladké)boži milostěShrovetide pastry
bor, borový lesbořipinewood
bobečekbobišekdarling, duckie
čápbogdálstork
ocúnbogdalecmeadow-saffron
hnisavá ránabolačkaseptic wound
nemocný, -á, -é, -íbolavé, -á, -y, -iill
Velký pátekBolestné deňGood Friday
neobratný, pomalýbombelaclumsy
lesklý, kulatý kovový knoflík; zdobíval hanácké vestybombikmetal circular button
nabosoboskêon bare legs
bručetbrômlat (brômlô, brômleš, brômlaji)grumble
pekáčbrôtvanpan
chroust sameček na niti - točí se jím, až brníbrňákMay beetle, chafer
vrub, zářez, v přeneseném slova smyslu: vroubek, hříchbróbeknotch, dent
roupy, roupůbrókê, brókupitworm, sitworm
broukbrabóchbug, beetle
vrabecbrablec, brabecsparrow
mravenčeníbrablenčenipins and needles
mravenec, mraveništěbrablenec, brableniskoant, ant-hill
reptat, odmlouvatbrčet (brčim, brčiš, brčijó)whinge
mramorbrambormarble
zápal, horečka, i otrava krvebrantfever, also blood poisoning
podešev boty (vnitřní), kůže, či látkabranzolinner sole
bručoun, mluvící si spíš pro sebebrblacrosspatch
rozporka na zápřah tažného zvířetebrdečkoswingletree
rýhovaná palice, kterou se křeše mlýnský běhounbremelêcahammer, chump
drahoty (dělat)brikule (dělat)shilly-shally
punčocha s odstřiženou šlapkou (ochrana ruky při vázání obilí)brněnkêcover of hands from old stockings (for binding into sheves)
vrstevníkbrstevníkcoeval, contemporary
vrstvabrstvalayer, stratum
kočátek s pérybrykabuggy with springs
ležetbucat (bucám, bucáš, bucaji)lie
řepaburdabeet
řepa cukrováburgyňa sugar beet
kabát (dlouhý)burnuscoat (long)
pšouk, nebo hubený, velmi málo, “nestojí ani za bzdinu“)bzdinadiddly, doodley-squat
děvče (hanlivě)côňávlassie (opprobiously)
cuckycôckêbit, bits
škádlit secôcmat se (côcmám, côcmáš, côcmajó)tease
pítcôdit (côdim, côdiš, côdijó)drink
zbytek jídlacôchan, côchanêleftover(s)
mačkat, cuchatcôchat (côchám, côcháš, côchaji)crumple
strojvůdcecôksfiraengin-driver
pletenec vlasů, culíkcôlékpigtail, plaig
usmívat se, culit secôlêt se (côlim, côliš, côlijó se)smile
loudal, pomalý člověkcômbelaslowcoach
loudat se, chodit pomalucômbelêt, -lit (cômbelim, cômbeliš, cômbelijó)dawdle
cumel, dudlíkcômilekbaby´s dummy
cucatcômlat (cômlám, cômláš, cômlaji)suck
nepořádnice, špinavá ženacômplochfrowzy woman
kousek něčeho, taky malá komůrkacôrdikpiece, bit, also cubby
známka opravňující chodit do lesa na trávucéchtag for entering wood (to cut grass)
plakatcódit (códim, códiš, códijó)cry
couvatcófat (cófô, cófáš, cófaji)reverse, retrocede
kabát s dlouhými šosycórákcoat (with coat-tails)
bloumat, bezcílně choditcórat (córám, córáš, córaji)roam
lhátcêgánit (cêgánim, cêgániš, cêgáni, cêgánimê, cêgánite, cêgánijó)lie
hruškycêgánkêpears
plody slézu (léčivka na vymývání ran)cêgánsky tvarôžkêmallow fruits
hrozen vínacêmbál hroznubunch of grapes
zinekcênkzinc
rozčilovat secabóřêt (cabóřim, cabóřiš, cabóřijó)be irritated
strašidlo, ale i kabátcabachbugaboo, also coat
dítě, co se stále drží matčiných suknícafórekchild who hold always mother´s skirt
výrostek, vysoké štíhlé dítěcahélgangling child
látka na pracovní oblečenícajkcloth for working wear
člověk spíš větší a při těle, velký klukcaloňbig lad, big person
hadr, i kousek, popř. něco utrženého, visící, i starší šatycancórscrap
kousek něčehocancórekscrap (small)
třepat, smýkat caplovat (caplôjô, caplôješ, caplôjó)shake
děvče (neupravené)casnochgirl (not arranged well)
třepat, škubat, třást (hrubší než caplovat)casnovat (casnôjô, casnôješ, casnôjó)twitch
okolky, drahotycavykêshilly-shally, hesitation
cibulecebôlaonion
plakat, brečetcecónit (cecónim cecóniš, cecónijó)cry, weep
pramínek (čůrek), proud, proudemcecórek, cecór, cecóremlittle spring, flow, in full flow
záda, hřbetcemrback
dcera, (dcery), dceroucera, (cerê), ceródauther (dauthers)
vuřtcergulátsausage
cedníkcezánekstrainer
vychovávatcibrovat (cibrôjô, cibrôješ, cibrôjó)educate
klopit z tobolkycimbat z kešeněpay
zvonitcimbrlat (cimbrlám, cimbrláš, cimbrlajó)peal, ring
plecháč, mazák (nádoba na pití piva - cejchovaná)cimentcan for drinking beer (calibrated)
cejchovatcimentovat (cimentôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)brand
okolky, ozdoby i nadbytečnosticirátêrigmarole
sušené ovocecivébê, civébydryed fruits
cosicosêksomething
hustě pršet (leje tam celý den)crbolêt (crboli tam celé deň)heavy raining
pršet hustě (prší, pršelo, bude pršet - hustě)crbolêt (crboli, crbolêlo, bôde crbolêt)heavy raining
čuratcrbolêt (crbolim, crboliš, crbolijó)piddle
nadávka ženěcrbolenawoman (invectively)
praménkemcrkótkemin (through) little spring
déšť, deštíčekcrkan, crkánekrain, drizzle
četa, také trhnutícukplatoon, also jerk
četařcuksfirasarge
komůrkacurdíksmall room
hrušky solnohradkycverglepear
dlabadlo na dlouhém toporucverhokchisel
piškotová buchtacvibôchsponge-biscuit
klín (vsazený vzadu do sukně či kalhot)cviklgusset
kožich hnědé, duběnkové barvydôbeňákfur coat, sheepskin
obtloustlý, -á, -é, -í (oplácaný)dôcaté, -á, -y, -ifattish
drcnout (jemně)dôcnót (dôcnô, dôcneš, dôcnó)touch
důtkydôdkê, dudkêquirt
duchdôchspirit
peřina (neprošívaná, s peřím volně umístěným v sypku)dôchnablanket filled with feather
došková střechadôchovicaroof made from thatches
zadek, prdel dôpabum, arse
dálkadálebafar distance
dělat z někoho bláznadělat si z nekeho šófkêmock
dateldětelwood-pecker
děvče, děvčataděvčêsko, děvčêskagirl, girls (lass, lassie)
bodnout, píchnoutdžignót (džignô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)sting
dozvuky po hodech (někdy trvaly i 3 dny)dóškêsequel of family feast (even over 3 days)
důstojnostdóstojenstvó (stř.r.)dignity
tykevdêňagourd, marrow
vždyťdêťyet, still, after all
kdyždêžwhen
kdyby, kdybychom, kdybystedêbê, dêbêhmê, dêbêsteif, if we, if you
vždyckydêckê, dêckyalways
lotrdacanrogue, blackguard
lokomobila parnídampfsteam locomotive
kožené řemínky na utahování kalhot koženekdarmovisebelts (“lace“ belts)
pivo zdarmadarmovy pivofree beer
dřevěnýdřevěrnéwooden
modříndřinlarch
pečlivý, přičinlivýdbálêvéconscionable, diligent
jiřinadeorgêňadahlia
vězení, šatlava, kobka (být ve vězení)dereš (bêt v derešô)jail (cell) (be in jail)
medailederfenyk, derfenikmedal
podběl, hojí prý devatero nemocídevaterníkcoltsfoot
nádoba ze dřeva na zadělávání těstadižawoodden tub
děvečka, služebnádifkamaidservant
divochdivišsavage, wild man
účtovat, rovnat si s někým účtydividírovat (dividírôjô, dividírôješ, dividírôjó)settle, iron-out
divočina, divočindivočêlena, divočêlenwilderness
dlouhý nůždlóháčeklong knife
dlouho, déle, nejdéledlóho, dyl, nédyllongtime, longer, the longest
dohodit, opatřit (čeleď do domu, věci)došêkovat (došêkôjô, došêkôješ, došêkôjó)procure
doširokadošêrokawide
došky, slaměná krytinadoškêtchatch, tchatched roof
pomalu dojít, dobelhat sedošprtat se (došprtám, došprtáš, došprtaji se)come slowly
sešlý (po úraze, po nemoci)dožebračené, -á, -y, -idiseased
nazlobenýdožhranédisgruntle
popuzovat, pokoušet (ale hruběji)dožrat (dožerô, dožereš, dožeró)irritate
zešlehatdočôbat (dočôbô, dočôbeš, dôčobaji), i dočubatwhip
doklovanýdoglvanépecked
zranit, zříditdochramostit (dochramostim, dochramostiš, dochramostijó)work over
dokořándokořenifully open
dohromady, celkemdokopêaltogether, (in) total
Hanáci z roviny, z nížinyDoláciHaná people from lowland
obléci se směšnědomaškařet se (domaškařim, domaškařiš, -ijó)laughably dressed
dotlučenýdomaraščenébeaten
strhaný, unavený z práce, ale i velmi opilýdomatičkované, -á, -y, -iaweary, also drunken
člověk působící mrzutosti, otravadomrzagrumbler
dopadnu, chytímdopařêt (dopařim, dopařiš, dopařijó)catch
durancie (kulatá švestka, “nejde“ od pecky)dorancêja, dorancejaplume (with big fruits)
žena lehčích mravů, bystrosti nevalnédorotalady of easy virtues
kdovícodovicoanything
posezení pořadatelů po úspěšné akcidozvukêending meeting of organisers (after successfull event)
lakomecdržkožkameanie, miser
družičkadróžkabest maid
draní peřídračkatake out feather from shanks
popadnoutdrapnót (drapnô, drapneš, drapnó)grab
opilost (lehká)drbkatipsiness
mluvit zbytečnědrdolêt (drdolim, drdoliš, drdoli, drdolijó)talk uselessly
děvče s větší slabostí pro chlapcedrhlenalassie who has got the thing about boys
rosol, třesavkadrkotêjelly, shivering
žena lehkádrndaloose woman
poskakovatdrndat (drndám, drndáš, drndaji)hop-skip
rozčilovat sedrndit (drndim, drndiš, drndijó)become excited
drobt, drobek, (mn.č.) drobečkydrobinka, odrobinka, (mn.č.) drobinkêbread-crumb, a piece of, (pl.) crumbs
dolů, doleduledown-wards, beneath
důlek(kdo ho má na bradě, dvakrát se ožení či vdá)dulekdimple
hrnec dvouuchýdvóôšnikdouble handle pot
dveře, dveřídvirca, dvircédoor
déšť, dešťová vodadyšč, dyščovica, dyščuvkarain, rain water
dřevěná poklice, dýnkodynkodish cover, bottom, disk
jestliešlêif
jestli, jestlipakešlê, ešlê pakif
brouček “Kolorádo“, hubící zejména mákeldoradibeettle, which eats a poppy
cukrátko, bonbónenglišasweetie, sweet
nadávka ženěepištolainvective to woman
mezera neboli fukfôkgap
vítr (velký)fôkéřwind (strong)
ponožkyfôseklesoks
pouzdrofôtrálekcasing
krmení pro dobytek, také zárubeň dveřífôtrofeed for cattle, also doorframe
polstrovaný, -áfôtrované, -ápadded
chochol, fábory, zbytečná parádafámfrnochêplume, ribands, superfluous ostentation
vlajkafánaflag
frkač, píšťalkaféfarawhistle
naříkavá osobafňôknayammer
foukatfókat (fókám, fóká, fókaji)blow
vousyfósabeard
dobřefaňwell, fine
nynější, současný, protože “fčêl“ je nyní, fčêléširecent
kozí listfaječkêgoat leaf
fajfkafajkapipe
pilník na kůžifajlafile
zástavafantgage
zabavit, vzítfantovat (fantôjô, fantôješ, fantôjó)take as a gage
nádoba z plechu s děrovaným víkem (na sádlo)faskacan (for preserving lard)
klouček (mazlivě), chytráčekfedréšeklittle (clever) boy
pálenka macerovaná mátou peprnoufeferminckamint-sling
žebrota, jít fechtem byl hodně smutný údělfechtbeggary
šikovatelfeláksergeant major
brzda - dřevěná (později železná) ráfového kolafena (i žaba)brake (woodden, later iron)
odznak moci a trestního práva chasy o masopustuferôlaensign of a power
nejmenší penízfetoňthe smallest coin
přířezfiřpuňdimension timber
pískat, zpívatfifolêt (fifolim, fifoliš, fifolijó)whistle, sing
přechytralýfikanéclever (too much)
četařfirasergeant
záclona na dolní půli oken (zvlášť pro každé okno) firhaňknet curtain
udeřitflágnót (flágnô, flágneš, flágnó)hit, skrike, slap
slivovice flómgajstplume-brandy
mužský kabátek z černého suknaflanérkablack coat for men
kolíček, kolíčky ze dřeva na přitloukání podrážek na botyflok, flokêpeg, pegs
přípřež (pro vojsko za války)fořpon, fiřpónrelay (horses for soldiery during the war)
rehek domácífojtikredstart
furiantforejákfellow (“fine“ fellow)
průjezd domem na dvůrforhauz (forhóz)gateway - passage to an yard
kluk (odrostlý, nepoddajný)frôceklad
díl stébla od součku k součkufrčekhalm, stalk
svobodníkfrajtrlance corporal
kabátek ženského kroje (přiléhavější než čamarka)frcôlkasmall jacket
děťátko, nemluvněfrfňátkobaby (in arms), infant
výslech u soudu (verhör)frhélinvestigation at a court
brkfrkquill
vesta starého hanáckého krojefrydkawaistcoat of old Haná costume
ptákftákbird
ptactvoftačênabirds
námelftači chlibergot
vozatajstvofurvézňachariot army
posedlost (vleze do někoho)furyjamania
moldánkygédêcry weakly, softly
kalhotky (spodní prádlo žen, event. dětí) gaťkêpantie, panty, scanty
omáčka (hustá)gêglasauce (thick)
špinit (nedok.)gêglat (gêglô, gêgleš, gêgló)soil
šišky jehličnanůgagôšecones
lihovina, ale i elektřinagajstspirit, hard drink, but also electricity
houba podřadného druhugalaběnamushroom of crummy sort
tlama (hanlivě široká ústa), druh violygambamaw, also a sort of viola
kalhotygatěpants
dětské kalhoty (malinké kalhoty)gatěčkêtrousers for small children
velký kus něčehogavalbig piece of sth.
hlavagebôlahead
spadnout, udeřit do něčehogecnót (gecnô, gecneš, gecnó)drop down,
klovatina, vytékající z ran peckovitých stromůgléresin
klátit se, ale také kecatglajdat (glajdám, glajdáš, glajdaji)wobble, but also babble
kecat, ale také klátit seglajdat (glajdám, glajdáš, glajdaji)babble, but also wobble
skleník, vitrinaglaskostnglass case
hltatglgat (glgám, glgáš, glgaji)gobble
hltavý člověkglgoňgreedy person
klovat (nedok.)glvat (glvám, glváš, glvaji)peck
klovnout (dok.)glvnót (glvnô, glvneš, glvnó)peck
klováníglvotpecking
promlouvat, hubovatgrômlêt, (grômlim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó) - dok. grômlovat (grômlôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó) - nedok.rail, to rate
hole spojující žebřiny žebřiňákugréfinapart of cart
nůž u sečkovicegrňaknife of sowing-machine
zlomek nože nebo srpu, upravený k řezánígrňkapiece of knife adapted for cutting
kroužek, článek řetězugróžapart of a chain
hrubý, -á, -é, -ígróbské, -á, -y, -irough
sliny, bryndáčekgrêntê, grêntáčekspit, bib
motyka, motyčkagraca, grackahoe, small hoe
dlouhé, do týla spadající mužské vlasygrackêlong man hair
pajdatgrajdat (grajdám, grajdáš, grajdá, grajdámê, grajdáte, grajdajó)hobble, limp
šlápnout (na něco, do něčeho)grajdnót (grajdnô, grajdneš, grajdne, grajdnemê, grajdnete, grajdnó)step on
okraj (kachlových kamen)granecrim, edge (of tile stove)
zub podkovygriftooth of horseshoe
rozporka na zavěšení zabitého prasetegrmolec, grômpolecsplinter-bar
kronikagronêkachronicle
chlapiskogryche-man, big man
ústahôbamouth
hádavá ženskáhôbačkaquarellsome woman
udicehôdicafishing rod
udithôdit (hôdim, hôdiš, hôdijó)smoke, cure
zvadlý, -á, -é, -í (k ničemu, máčka)hôhňavé, -á, -y, -islack
matčin bratrhôjec, hôjčekmother´s brother
ukázathôkázat (hôkážô, hôkážeš, hôkážó)show
ulík, dřevěná hasičská kůlna na návsihôlékwodden fireman shed
ulice, uličkahôleca, hôlečkasmall street
houpathôngat (hôngám, hôngáš, hôngaji) swing, rock
husí kukaňhôsák, husákgoose coop
vodahôsi vinowater (goose vine)
houslehôsle, hósleviolin
hustý, -á, -é, -íhôsté, -á, -y, -idense
uzdahôzdabridle, curb
uzel, uzílek, ranec, ranečekhôzel, hôzílekknot, bundle, little bundle
staré šatyhábêold clothes
polévka z kapusty (z kélu)hábovicasoup made from kale
počítat, čítávathákávat (hákávám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)count
citlivý, -á, -é, -í (na něco)háklêvé, -á, -y, -i háklivésensitive (to sth.)
vězeníháreštjail
házení peněz nevěstě do talíře s pšenicí při svat.hostiněházet do žêtawedding custom
hejhulahéhôlafool
hajnýhénégamekeeper
hejnohénoflock
házet, práskat něčímhňápat (hňápô, hňápeš, hňápó)throw, belt
pokrývka z hrubého suknahóňawarm blanket
Úsov (obec s hradem)HósovÚsov (village and castle)
hanbahaňbashame
hambář, hambářka (nadávka)haňbôla, naňbôlenanaughty man, woman
svazek vrbového proutí, haťhať, hatěfascine
honem, rychlehêbnoquickly
hyzdithêzdit (hêzdim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)deface, disfigure
hyzdithêzdit (hêzdim, hêzdiš, hêzdijó)deface, disfigure
stromová houba, polyphorus formentariusHabáňtree mushroom
mohutný, -á, -é, -íhabáňské, -á, -y, -imighty
abatyše, i obecně jeptiška, také výřečná ženahabatêšaabbess
lýkovechadi střešnědaphne
hadr, hadry, hadříkyhadra, hadrê, hadirkêrag, rags, small rags
hadrníkhadrlákragpicker
houfhafoldrove
agnusek, penízek neb medajlonek na krku nošenýhagnózekpendant
vochle na česání lnu (přeneseně potupný název pro starou ženu)hachlainstrument for spinning flax (expr. old woman)
loutkové divadlohajdaláčkovy divadlopuppet show
hastrošhajdalákscarescrow
klouzat sehajsávat se (hajsávám se, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji se)slide
kluk (vysoký), také lajdákhajsónboy (tall and a bit sloppy)
běhat po vesnici po besedáchhajsovat (hajsôjô, hajsôješ, hajsôjó)move intensively over an area
sem tam, křížem krážemhakê mikêcriss-cross
háčekhaklékhook
větev, větvehalôz, halôzebough, boughs
místnost (velká)halôzňaroom (large)
chrastí z lesa n. v lesehalózibrushwood
hoch (silný, ale málo zdvořilý)halamaboy (strong, but less polite)
skříňhalmarawardrobe
chasník mladýhaluzékyoung farm boy, stripling
nepříjemnosti, spory, různicehamárêdiscords
hůl na zavěšování prádlahambalkêpole for drying laundry
handlíř s koňmi, také tlučhubahampalířhorse trader
antikristhancêkrêst, hancejášantichristian
překupnice (másla, vajíček, zeleniny, atd.)handliřkadealer
hnědák (o koni)hanzlbay horse
haraburdí, nepořádekharabózilumber, rubbish, disorder
opilostharaficadrunkenness
opice, opilostharan, haroš (mít ho)drunkenness
červená harasová pentleharaskared band, ribbon
odvodharendarecruitment
skříň, skříňkaharmara, harmárkacupboard, small cupboard
kousathřébat (hřébám, hřébáš, hřébajó)bite, tackle
hřib, houby, jít na houbyhřébek, hřébky (i -kê), jit na hřébky (i -kê)mushroom(s), pick mushrooms
karafiáthřebičekcarnation, clove-pink
klisna, kobylahřebicamare
hřát se (hřej se)hřit se (hřé se) hřijô se, hřiješ se, hřijó setoast oneself
obchodník (podomní)hauzirnikhawker
kdysihdêsê, kdêsêonce
kdy (časově); kde (místně)hdewhen, where
kdekdohdehdoanybody
kdesihdesê, kdesêsomewhere
kdosihdosê, gdosêsomebody
kdož víhdoviwho knows (I do not know)
bramboryherteple nebo erteplepotatoes
smát sehihlat se (hihlám, hihláš, hihlajó se)smile
hluchavka, léčivka na vředyhlôchá kopřevadead nettle
pěnice zahradníhlôchá pěnawarbler
ponocnýhlásnénight watch
žížalahléstaearthworm
hlouposthlópotafoolishness
hlína, zemina (hlínu, hlínou)hlêna (hlênô, hlênó)clay, earth
hliník (zdroj hlíny)hlêniksource of sandy soil
modř na podrovnávky domůhlênkaindigo
hladový, hladová, hladovíhladné, hladná, hladnihungry
zlobit, škádlithníkať (hníkám, hníkáš, hníkajó)tease
pohnout se, dát se do pohybuhnót /se/ - (hnô, hneš, hne, hnemê, hnete, hnó), hl se = dal se do pohybu move, stir
hnedhneťnow, right now
změklé ovocehnilêčkaoverripe fruits
spát, podřimovat (ne lichotivě)hnipat (hnipám, hnipáš, hnipaji)doze
hořkosthořčênabitterness
smolnička (lychnis viscária)hořici láskaviscaria
podruh, nájemníkhofertenant, renter
polobotkyholbštyvleshoes
houpat, houpačkahomkat, homkačkaswing
houpačkahompačka, hongačka, homkačkaseesaw, swing
Hanáci z kopcůHoráciHaná people from highlands
náušnice, náušničkyhoringle, horinglêčkêearrings
polní hlídač, (žena polního hlídače)hotař, (hotařová)watchman in fields (his wife)
hruška/hrušeň, hruštička, vylézt na hrušeňhrôška, hrôšenka, vêlizt na hrôškôpear tree, to climb at p-t
nápoj slabé koncentrace (alkohol, káva, …)hrôšková vodičkalow concentration drink (alcohol, coffe, …)
velká mše svatá (bývá v 10 hod., po ranní mši)hrôbá (bévá po rani)main mass, celebration
padoucnicehrôbá nemocepilepsy
veliký, velikéhrôbé, hrôbybig
boulehrčabulge
boulehrčalump
hráběhrabjerake
hradská cesta, silnicehradčicacastle road
jablka dozrávající v létěhrachovkê, hrachuvkê, jakôbkêapples (ripened in Summer)
besedahratvaforum, gabfest
rachotithrbócet (hrbócim, hrbóciš, hrbócijó)float, to grumble
velikonoční nástroj na “hrkání“ o zeleném čtvrtku kdy se odmlčí zvony .hrkačEaster instrument for making noise - instead of silent bells
hrkat (drncat), jako by vezl hrncehrncovat se (o voze)grumble
netřesk obecný, býval na doškové střeše jako ochranahromotřesk, hromtřeskhouseleek
meteorithromové kameňmeteorite
nádoba na dojeníhrotekcontainer for milking
smažené bezinkyhularfried elderberries
půda, na půděhura, na huře loft, at a loft
polévka (“hubená“)chôďačkasoup (twiggy)
nešťastnicechôderaunlucky person
chumáčchôndeltuft
křovíchábibushes
mlátit (něčím)chňápat (chňápô, chňápeš, chňápó)beat, hammer
chumáčchómek, chôndelflock, lump
špatný, -á, -é, -í (nevhodný)chêbné, -á, -y, -ibad, unsuitable
připitýchêcenésquiffy
chystatchêstat (chêščô, chêščeš, chêščó)prepare
mračí sechabóni seit is going to frown
drobné větve, chrastíchabaščitrash, brushwood
malý domekchajdasmall house
nemocný, vetchý, starý člověkcharabél, charabéleksick, ill, old person
chrpacharbacornflower
křepelák (sameček od křepelky)chřástelquail (male)
chtě nechtěchca nechcawilly-nilly, nolens-volens
chtěje, chtějíchca, chcówanting, they want
bez, šeříkchebz, chebzililac
hlasitě se smát, vysmívat sechichlat se (chichlám se, chichleš se, chichlaji se)lough, jeer at a p.
angreštchlôpáčekgooseberry
smát se hlučněchlámat se (chlámô, chlámeš, chlámó se)lough loudly
mužchlapman
chlapečekchlapčêskoboy
chléb, chlebachlib bread
chlév, do chlévachliv, do chlivashed, cowshed
chmýříchmérkasoft hair, down
chytitchmatnót (chmatnô, chmatneš, chmatnó)grasp
hubenýchróstemaciated, lean
nemotora, velký nešikovný člověkchramostalubber, lumpish man
ropuchachrastavá žabatoad
hrk! (citoslovce)chrbéciterjection for sudden action
město na Kroměřížsku se zámkemChropêňtown near Kroměříž
škrtit, lakotitchrtósêt (chrtósim, chrtósiš, chrtósijó)skimp
vadnoutchvadnót (chvadnô, chvadneš, chvadnó)fade, wither down
ještěrkaiščeralizard
ještěrčímiščerčimby lizard´s
nástrojeištrmentêtools
jedlíkičnikeater
jinýinšidifferent
jindyindá, indováat some other time
jindyindová, indáanother time
hrát slavnostní intrády jako o Vzkříšeníintaráditplay tirades
jistějiisťéšmore certainly
jítit (dô, deš, de, demê, dete, dó)go
jižjôžalready
jestlipak, zdalipakjôžlêpak whether
ano, ale anoja, nôjayes, oh yes
rýha, žlábekjárekfurrow
všelijakjak kerakevery which way
jablka letní, také žňovkyjakôbkêapples (ripened in Summer)
býčekjalovčákbull (young)
plašit sejančêt (jančim, jančiš, jančijó)panic
rosničkajanek zelenétree frog
pole s bramboramijapčêskopotato field
jablkajapka stromovyapples
durmanjapka vlčidatura, thorn apple
bramboryjapka zemskypotatoes
jablko, jablkajapko, japkaapple, apples
rád chodící po zábavě ježďôlenalover of amusement
jízda, v jízděježděni, v ježděňó riding, in riding
hranice dřeva z úlomků větví (do hranolu)ježek okleščkupile of small branches
jitrnicejetrnicasausage
exekuce, popravajezekôce, jezekôciexecution
jístjezt (jim jiš, jijó)eat
ježíšmarja, výkřik úleku, údivujezusmargotkobejesus
jítjit (dô, deš, dó)go
pomlázka z vrbových prutů, n. z jívykôcarEaster stick
závinkôcmochpie, strudel
kudykôdêma, kadêmawhitherward
tahat za vlasy, kudlitkôdlêt (kôdlim, kôdliš, kôdlijó)give sb´s hair a tug
zeměkoulekôla zemská, kóla zemskáglobe
kulička, kuličky - zrnka (jmelí)kôlêčka, kôlêčkêball(s) of mistletoe
švestky kulovitého tvarukôlovačkêplums (rounded shape)
kus, kusykôs, kôsepiece, pieces
kout (železo, koně)kôt (kôjô, kôješ, kôjó)forge (iron, horse)
kštice, vlasy vůbeckšêcashock of hair
kola na voděkáčirkêcircles on water
postroj pro koně do kočárukširêharness
podmáslíkéškabuttermilk
kytička; hrstkakéstečkasmall bunch of flowers
hrstka, hrstkykéstka, késtkêhandful, handfuls
kňučetkňôčet (kňôčim, kňôčiš, kňôčijó)grizzle
zkoumat, přemýšlet nad něčímkómat (kómám, kómáš, kómajó)think about sth.
plachta zavěšená před ložem šestinedělkykótnicacanopy for lying-in period
čepice se štítkem (původně vojenská)kaškétcap
kachnakačena duck
kachní, kachní vejcekačeni, kačeni véca duck´s, duck eggs
brusle pro dětikačenkêskates for children
kvasit (kvasí to), kyselé zelíkêsat (kêše to), kêsany zeli ferment (it ferments), sauerkraut
kýta, stehno, stehýnkokêta, kêtkathigh, small thigh
kytka, kytice, ale taky stehýnkokêtkabunch of flowers, thigh
kabátkabišóncoat, jacket
kudykadêma, kôdêmawhitherward
švestka, švestky (i název stromu)kadlátka, kadlátkêplume-tree, plumes
tkadleckadlcweaver
k čertu (zaklení)kčerchmantôto hell
kalužkalôhapuddle
kalná vodakalêskomuddy water
hřeben střechykalenicaridge
břidlice na krytí střechkamenischist, slate (for roofs)
břidlicekameni (na střeše)slate
druh zimní hrušky tvrdé, trvalékamenicapear (a winter kind)
lano, tlustý provazkamenická niťrope
pití (něco k pití), ale taky heřmánekkamilkêdrink (something to drink), also camomile
každý jinamkamkeréeach to elsewhere
mrchakanáriabitch
lavice (dřevěná rozkládací, na spaní)kanapélbench (woodden, for sleeping)
kučeravýkanděravécurly (-headed)
pryšeckani mlikospurge
kapsakapca pocket
vozík pro koňský zápřahkarétacarriage
sklenička s dlouhým hrdlem, karafkakarafinkasmall carafe
potištěná bavlněná látka s plátnovou vazboukartónpaper board cloth
chodit bez cílekasátum (chodit)goalless walk
křupankřôpanboor, hick
chroupat, zchroupatkřópat, (křópô, křópeš, křópó), pokřópat crunch
střešní taškykřêdlêcaroof tiles
poklička, poklicekřêdylka, křêdlalid
neohrabaný člověk, ale také oblázek křemenekřemelaclumsy person, also pebble
oblázek křemenekřemelapebble
křovíkřibushes
příkopkřikopaditch
vrána i kavka, havran a někde i strakakava, kavák, kavoňcrow, rook
chrastavec polníkavijášscabious
kyrys, kyrysníkkeles, kelesarcuirass, cuirassier
hloupý, nesmyslný, špatnýkepské, -á, -ynonsense
špatněkepskêbadly
který, -ákeré, -á which, who, that, any
kedlubna, kedlubnykerlub, kerlubêkohlrabi
číšník (kelner)kernel waiter
kapustakchélcabbage
kluk, kluciklôčêsko, klôčêskaboy, boys
klikaklôčkahandle
slaměnka s kolmými stěnamiklôbankastraw basket with vertical edges
hluboký; basklôsté hlaslow voice
tlustý, tlustější, nejtlustějšíklôsté, klôšči, néklôšči thick, thicker, the thickest, fat
tlustý, tlustáklôsté, klôstáfatty, thick
horní část snopuklásí (opak řéti - viz)upper part of sheaf
tloušťkaklóščka thickness
tlouciklóct (klôčô, klôčeš, klôčó)beat
tlačitklačêt (klačim, klačiš, klačijó)push
řetěž na stahování klanicklanečnikchain for fastening of stakes
klávesyklapiturêkeys
podlouhý košík ruční, vyšitý srdéčky atd. klebetníkhand decorated basket
pestrobarevná stuhaklebitárkacolourful band
kvedlatklehtat (klehtám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)- whisk
strašidlo, strašící o klekáníklekánicaafternoon apparition
drbnaklobóčnicagossiper
kmotrkmocháčekcodger, godfather
pryskyřníkknofličkêbutterflower
košilekošôlashirt
bruslekošla skate
ochutnávatkoštovat (koštôjô, koštôješ, koštôjó)taste
jehnědy, kočičkykoťátkacatkin
jablka (zimní “kožená“)kožôchêapples (winter, so called “leather apples“)
pytlík na tabák z kočičí kůžekočêčákpouch
protěžkočêči capkaedelweis
hrách s kroupami (kaše) kočêči svajbapea and peeled barley (puree)
slídakočêči zlato n. střibromica
jehnědy, kočičkykočêčkêcatkin
kočičkakočenkasmall cat
strážný duch; hospodáříček, šotekkobirekdevilkin, goblin
krumpáčkoblhónhack, mattock
zlobit se, urážetkocóřêt se (kocóřim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)be angry, pique
vlčí mákkohótekcorn poppy
čepec; drdolkokrhélbonnet, cap
vlčí mákykokrhélipoppy
brusle (na klíček, tj. sundavací z bot)kolômbôskê, kolumbuskêskates (removable from shoes)
kolikkolêkhow many (much)
několikkolêknástseveral
několikrátkolêknástkráťseveral times
kolikrát, mnohokrát, častokolêkrátmany times, often
jankovitý (kůň, člověk)kolermulish (horse as well as man)
okolokoleváround a place
houpavá kolébka, upravená z loktuše na trávukolombáčcradle
kolébatkolombat (kolombám, kolombáš, kolombaji)cradle
kolotočáři, světštíkomedijantimerry-go-round people
rehek domácíkomenářredstart
kominíkkominářchimneysweep
pták čermáček, fojtíkkominičeklittle bird
gondoliérkondórgondolier
kolotočkoničkêcarousel
konevkonvacan, ewer
žebřinový vůz na němž se svážejí kopy obilíkopňákhayrack carriage
kopist (oválné dřevo na míchání těsta)kopêsťwoodden spoon for mixing dough
příručí stárka chasy - “vyplácel“ provinilce ferulíkopařofficial responsible for punishment
křovíkopčishrubbery
Sv. Kopeček u Olomouce, poutní místoKopečekholy hill near the town Olomouc (St.Kopeček)
malá pokrývkakoperdečkacoverlet (small)
přikrývka na postelkoperdelkacoverlet
hrušky (zimní) koperkykoperkê, kôperkêpear (winter)
dávat seno do kopekkopkovat (kopkôjô, kopkôješ, kopkôjó)put hay into small piles
kotoulkoprdelecroll (forward/backward)
truhlík na sekání bramborkorábbox for mashing potatoes (feed for cattle)
korouhev, korouhvičkakoróba, koróbičkawind vane
část mlecího zařízení pod košem ve mlýněkorčákpart of a mill
vojenský oddíl jezdcůkornetamilitary unit of cavalry
křídlo z husy na vymetání sazíkosenkagoose wing for cleaning stoves from soot
kopec u Prostějova, podlouhlý v podobě kosyKosiř, Koséřhill near Prostějov called Kosiř
klouby palců nohoukostka, kostkêknuckle(s) of hallux
kotníkykostkêankles
prádelníkkostnchest of drawers
starý, sukovitý kus dřeva, větvekostrbálknotty piece of wood
kutáletkotólet (kotólim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)trundle, roll
huspenina, sulckotêjelly, brawn
nožičky zabitého zvířetekotêtrotters
chumáčkotrčtuft
bezinkykozêčkêelderberries
bradavicekoziřêtkawart
kraj, oblastkréregion, territory
krajníkréniside, (out)side
kradmo, tajně, úkradkemkraďóstealthily
křída, křídykrêda, krêdêchalk
křečkrčalaspasm
člověk, který se krčí, uhýbá, slabochkrčalaweakling
krýtkrêt (krêjô, krêješ, krêjó)hide, cover
vráska, vrásčitýkrab, krabatéwrinkle, wrinkled
límec u kabátukrabátlcollar of coat
kabanoskrakovskykabanos
cukroví z máslového těstakrapla, mn.č. kraplepastry (local one, made from butter dough)
dřevěný toulec, do něhož si sekáč zastrkuje brousekkrbíkquiver (woodden)
krevkrivblood
chlívek pro prasata (dřevěný, volně postavený)krmecshed (woodden)
krtčí hromádkakrtičênecmolehill
krtekkrtica mole
dům (menší, stavebně nevalný)kuťahouse (small, not too nice)
kůrakurabark
klenutýkvelbenéarched
klenba, podloubíkvelbeniarch
podvečerkvičerek, kvičerósemi-evening
kvéstkvist (kvetô, kveteš, kvetó)be in flower
líhkvitalcohol, spirit
květinykvitkaflowers
proto, kvůlikvuleváfor that reason, due to
malý darebakyhébekurchin
bedna, krabicekysňabox, cartoon
vrtidlo se čtyřmi lopatkami, kterým se míchá v kotlilôňák (k vaření povidel)screw for shuffling plum jam
libeček lékařský (levisticum oficinale). Kvítí milodějnélôbečekmedicinal herb (levisticum oficinale)
nudlelôkšenoodle
kus něčeholôntpiece
velké sněhové vločkylôntê snihôsnowflakes (large)
lopucha obecnálôpónburdock
hanácký pás, vyšívaný kovovými střásnylážové pásbelt (decorated)
koňské otěželácarêreins for horses
pilíře z vepřovic (u zdi, dávala se na ně lavka)lápkêpillars for small bench (part of old house)
bílitléčêt (léčim, léčiš, léčijó)whitewash
léčitléčêt, ličêt (ličim, ličiš, ličijó)treat
líčka, bílení staveníléčkawhitewash of a house
holínkalécni botawellington boot
nádoba válcovitého tvaru na vyvážení močůvky či na vodulétawoodden butt (for dungwater or water)
holínkylétkovicehigh leg boot
rozvařené švestky - 1. fáze při vaření povidel lézačkaplum jam
líšeň u kola vozulóšeňpart of carriage wheel
polibeklóbaneckiss
líbatlóbat (lóbám, lóbáš, lóbajó)kiss
odměrka na šrot z lubulóbekmeasure for groats
kopec mezi Senicí na Hané a LoučanamaLócká horahill between two villages of Haná region
loknout (si)lóchnót (si) lóchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -óswig
hrnec - hliněný, drátovaný - na mléko, na povidla laťka, latuškaeathern pot
police s háčky nebo s kolíčkylêštvashelf
lid, lidélêd, lêdipeople
topollêndapoplar
lípalêpalime (tree)
skvrna, “znamení“lêskawhite patch
fackovánílêskánislap (n.)
políčeklêskanecslap in the face
list, listí (i listí) lêst, lêsti (ai lésti)leaf, leaves
listina, dokumentlêstinadocument
dělat něco před spanímlabónět (labónim, labóniš, labónijó)do something before go to bed
klobouk (starý, mužský)lacanhat (old, masculine)
kolovrátek, kolovrátkářlajer, lajernikhurdy-gurdy (street organ), person playing on it
házet /sebou/lamozêt /sebó/ (lamozim, lamoziš, lamozijó)toss, move restlessly
tulák, výrostek, klacek (původně pěší žoldnéř)lancóchrolling stone, hobo
toulat selancat (lancám, lancáš, lancaji)stravage
churavětlankvařêt (lankvařim, lankvařiš, lankvařijó)unwell, be unwell
sedět lapět (lapim, lapiš, lapijó)sit, be seated
sednout silapnót (lapnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)sit down
lasičkalaskaweasel
záplata, záplatylata, latêpatch, patches
lucernalaterňalantern
lavičkalavkabench (small)
pohlaveklebanec, lepanecslap on the head
lebka, hlavalebeňaskull, head (expressively)
redaktorledachtóreditor, staffer
židlelegátchair
rekrut, odvedeneclegrutdraftee
lilielelôjafleur-de-lis, lilly
pletenec vlasů, copylelék, lelékêbunch of hair
netopýrletopéřbat
zdržovatletyrovat (letyrôjô, letyrôješ, letyrôjó)detain
zásobovačlifrantprovider
dodávat, posílatlifrovat (lifrôjô, lifrôješ, lifrôjó)provide, deliver
lék, lékylik, likêdrug
být venku, kde jsi byl?litáni, gde liceš?be outdoor, where were you gadding?
běhat, lítat ve smyslu běhat i lítatlitat (licô, liceš, licó)run, rampage
zapíjení uzavřené koupělitkupcelebrate with a drink
lézt, šplhatlizt (lezô, -eš, -e, -emê, -ete, -zó)creep (up)
podzemní jáma; skrýš za válečných útraplochhiding place (underground)
korytolomfešttrough
toulat selondat (londám, londáš, londajó)ramble, wonder
rosolkalozórkajelly drink
lézt, šplhatlozêt (lozim, loziš, lozijó)climb
vloniluňlast year
postellužkobed
vojtěškalucerkalucerne
souchotiny, hladné úbytě (nemoc chudých)lunzúcht, lunzôchtconsumption, tuberculosis (illness of poor people)
loterielutrijalottery
mučedníkmôčenikmartyr
muchlovat môckat (môckám, môckáš, môckaji)canoodle
moucha, mouchymôcha, môchêflee
lejsek šedý; chytá mouchymôchárektyrant bird
mazlit, muchlat môchlat (môchlám, môchláš, môchlaji)pet
špitnout, ceknoutmôknót (môknô, môkneš, môknó)whisper, utter a sound
šlamastykamáčkamess (trouble)
omáčkamáčkasauce
poplácávat (mazlivě)mácat (mácám, mácáš, mácaji)pat
udeřitmácnót (mácnô, mácneš, mácne, mácnemê, mácnete, mácnó)hit, club
místnost na míchání krmiva, také truhlík na krmivomátnikroom for preparing feed, also feed box
stará plošná míra (asi 0.2 ha)měřêcahalf acre
jmelí cizopasné na stromechmělimistletoe
mítmět (mám, máš, maji i majó)have
zmýlenámélkamistake
pomžikávámžórat (mžórám, mžóráš, mžóraji)blink
ňouma, zakaboněnecmóňasapead, clam
truhla na moukumóčnicabox for flour
prohledávat, pátratmózovat (mózôjô, mózôješ, mózôjó)fossick, search, scan
maně, mimoděk, náhodoumaňóby chance
omáčka (nechutná)mačôrasauce (not too tasty)
myš, myšičkamêš, mêšêčkamouse, small mouse
místo v poli po myších (holé)mêšniskoempty place in the field (after mice)
mejdlíčko - cukroví různé chuti a barvymêdylko, mêdylkasweet (in the shape of small soap, diff. taste & colour)
srdíčko hlávkového salátumačenkacenter of lettuce
mlynářmênářmiller
myslivnamêslêvňagamekeeper´s lodge
vratič (tanacetum balsamita)maři lestalecost
mateřídouškamařidróškathyme
někdo vhodný pro mácánímacadylkosomebody for patting
strašidlo, stršící za tmymagaghost
dříč (dělá jako osel)magarecdrudge (he works as a donkey)
budižkničemu, neužitečnýmakôtane´er-do-well
palička mákumakôvkapoppy head
listnaté plodinymakotaleafy farming products
směs všeho možnéhomakotinamixture
moruše (plody i strom)marôša, marôšemulberry, mullberry tree
číšníkmargélwaiter
meruňkymarhôleapricot
kabátek (krátký, ženský)marinkajacket (short jacket for women)
churavý, churaví lidémarkótné, markótni lediunwell, sick people
churavětmarkótnit (markótnim, markótniš, markótnijó)be unwell
o sv. Martině “sypalo se“ obecním zřízencůmmartinská sépkaSt. Martin´ tax
masitýmasaté, -á, -ymeaty
masíčkomasenkoflesh, fresh flesh
máselnicemaslinkachurn
šibal, filuta, šejdířmasné kostelniktrickster
sečka s ovsem pro koněmatenifeed for horses
hnis z ránymaterêjapus
krajkymřéžkêlaces
otep zmrvené slámymatynkabale of straw
čmelákmeďákbumblebee
hruškymedôvkêpears (very sweet)
lékařmedicindochtorphysician
blýskat, třpytit semegotat se (megotaji se)sparkle
blýskavý, -á, -émegotavé, -á, -yglittery
meduňka (melissa oficinalis), máta vonnámelismint
boty (kotníčkové, zapínané přes nárt sponkami)meltónkêshoes (hooked up over insteps)
jmenovaný, jmenovaná jmenovanímenované, menovaná, menovanynominated
mez, mezkameza, mezkabalk
mezimezêvábetween, among
nezastavená mezera mezi dvěma stavenímimezirkaspace between two buildings
směska obilímišanina, mišeninacereal mixture
pytlíkmišekpouch, small bag
zvěroklestičmiškář, miškařveterinary surgeon
udeřitmignót (mihnô, migneš, mignó)hit (sb.)
spadnout, praštit seboumignót sebó fall down
míchatmichat (mišim, mišiš, mišijó)shake
milovánímiliskovániloving
minulý, minuláminôté, minôtálast
mízamizgasap
mladý, mladší, nejmladšímladé, mlači, némlačiyoung, younger, youngest
mladá ženskámladicayoung woman
mlat (stodola, kde se mlátilo obilí)mlatevňabarn floor, trashing floor
mlat (stodola, kde se mlátilo obilí)mlatyfka trashing floor
mléko (první po otelení krávy)mlezêvocolostrum
pryšec (euphorbia), někde také pampeliškamličspurge (euphorbia)
mlíčkomličenkomilk
plevel na rolimošecweed
nádrž na máčení konopímočêdylko, močêdlopond for dipping hemp
mnohomoclot, much
konipas bílýmodrá pasekawagtail
šeříkmodré chebzlilac
manželka, manželmoja, mujwife, husband
krocan, krůtamorák, morkaturkeycock, turkey hen
gymnasium v Chropyni, založené Českými bratřími moresná školaschool in Chropyně
zábava, jít na zábavumozêka, jit k mozêcelocal dance, go for local dance
plakat, kňourat, fňukatmrčet (mrčim, mrčiš, mrčijó)cry, whimper, mewl
dítě často plačícímrančedloweepy
naříkat, plakat (pláču, pláčeš, pláčou)mrančet (mrančim, mrančiš, mrančijó)cry
kořínek (drobný, titěrný)mrcásekrootlet, small root
budižkničemumrcola, mrcôlagood-for-nothing
deštíkmrholka, mrhôlkashower
nedobrý, nedobrá (nedobrý muž)mrcha (mrcha chlap)bad (man)
mrkev, s mrkvímrkva, s mrkvijó (aji s mrkvó)carrot, with carrot
dejvorec mrkvovitý, planá mrkevmrkvóscarrot (wild)
pomlázka - předmět mrskutEaster stick
pomlázka z vrbových prutůmrskutová žêla, kôcar na mrskutEaster stick made from willow sticks
mocimuct (mužô, mužeš, mužó)can, be able, be allowed
násadamunštokgrip
jménomynoname
utíkat, běžet, ale také méstmyst (metô, meteš, metó)run, but also sweep
obklad (mokrý)náčênekcompress
nádobínáčenidishes
trávnice, uvázaná přes zádanářêtekcanvas (special one - for porterage of grass)
nadějenádbahope
přeháňka, náhlý déšťnáhlékshower (sudden rain)
vznětlivostnáturnosťirascibility
mochna husí, rostoucí hojně na návsíchnávesničeksilverweed
vratič (tanacetum vulgare)návratničeksilver-lace
nejradějinérač, néračipreferably, like best
ledanévéšonly, merely
natrhat, naškubatnašklôbat (našklôbô, našklôbeš, našklôbó)pluck
nažnoutnažit (nažnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)scythe
nabít, našlehatnačôbat (načôbám, načôbám, načôbaji)whip
úplně načêstoentirely
navést, namluvitnabaňkat (nabaňkám, nabaňkáš, nabaňkaji)incite
nabít (někomu)nabřênkat -inkat (nabřênkám, nabřênkáš, -aji)give good beating
nacedit, vyronitnacecónit (nacecónim, nacecóniš, nacecónijó)shed
mrchanaciebitch
napitý, -á, -é, -í (pod parou)nacimbané, -á, -y, -idrunken
vyplatit, poskytnout penízenacimbat (nacimbám nacimbáš, nacimbaji)give money
naplněný, -á, -é, -í (např. pytel), přesycený jídlemnacvekované, -á, -y, -icramed
nacpat se, přejíst senadžgat se (načgám se, načgáš se, načgaji se) eat to being fed up
nafoukaný, nafoukaná (o člověku)nafôčené, nafôčená swollen-headed
ocún; kvete na podzim “nahý“, mívaje listí jen z jaranahálmeadow saffron
ocúnkvete na podzim “nahý“, mívaje listí jen z jaranahál, nahálekmeadow saffron
najítnajit (nandô, nandeš, nandó)find
natřeny koptem (např. kamna, řemení i boty)nakoptěnypainted by oil
nafackovatnalêskat (nalêskám, nalêskáš, lalêskaji)slap (v.)
úplně, na cimprcamprnamancárêentirely
dítě (milé)nandótekchild
nafoukanec, fouňanapôčenecbraggart
napěchovatnapácovat (napácôjô, napácôješ, napácôjó)stuff
naplivatnaplôt (naplôjô, naplôješ, naplôjó)spit
po ruce, k mánínaposkoce, naposkokôat disposal
naschválnapotforôpurposely
potkat, natrefitnapotpádit (napotpádim, napotpádiš, napotpádijó)meet
urazit senaprdnót se (naprdnô, naprdneš, naprdnó se)bridle
kůň (náruční, tj. pravý ve dvojspřeží)narôchorse (in a pair on the right)
najednou, současněnaranôat the same time
nahlížetnasêsovat (nasêsôjô, nasêsôješ, nasêsôjó)look in
napitý, -á, -é, -í (pod parou)naslopané, -á, -y, -iwiped out
narovnat, naskládatnastrmélêt (nastrmélim, -š, -i, -imê, -ite, -ijó)stack, pile
zesláblý, před vypuknutím nemocinazdechanéenervated, just before being sick
neutíkatneôtěkat (neôtěkám, neôtěkáš, neôtěkaji)do not run
zatrápený, -á, hromský, -áneščápené, neščápenádamned
nebýtnebêt (nésô, néseš, nésó)not to be
churavý, -á, -é, -ínedoložné, -á, -y, -iunwell
nemotoranedrgál, nedrgalubber
nechtítnechtět (nechcô, nechceš, nechcó)do not want
nejedlýneicnénot edible
nejítnejit (nendô, nendeš, nendó)do not go
hrubý, -á, -é, -í (nešikovný)neořápané, -á, -y, -imaladroit
nešikovný, -á, -é, -í (nemající se k práci)nerédné, -á, -y, -iunskilful
neposeda, tuláknesedafitget, wanderer
nesnášenlivý, -á, -é, -ínesvorčlivé, -á, -y, -i nesvorčlêvéintolerant
prosná kaše vařenáneteja (netyje)millet puree
nevychovaný, á, -é, -ínevêcválané, -á, -y, -iill-mannered
pomněnkanezapominkaforget-me-not
nikamnigdenowhere
budižkničemunijačênawaster, good-for-nothing
nůžky, nůžkaminožéce, nožécamascissors, by scissors
nožka, nožkynoženka, noženkêsmall foot, small feet
néstnyst (nesô, neseš, nesó)carry
trouba, hlupákošôstadullard, fool
okoralýoščôranéstale
oškubat, otrhatošklôbat (ošklôbô, -eš, -e, -emê, -ete, -bó)deplume
opálený, -á, -é, -íoškrklé, -á, -y, -itanned
škvarkyoškvarkêscraps (extract from animal oil)
ořezat/osekat do špičky (tužku, kůl)ošpicovat (ošpicôjô, ošpicôješ, ošpicôjó)sharpen
piplat seoštárat se (oštářô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó se) fiddle with
ostudaoštarashame, disgrace
piplat seoštarovat (oštarôjô oštarôješ, oštarôjó) fiddle with
očichatoňóchat (oňóchnô, oňóchneš, oňóchnó)sniff
uplakaný, -á, -é, -íočêbané, -á, -y, -i tearful
opálený, -á, -é, -íočazené, -á, -y, -i ôčazenésinge
oba, obouobá, obóchboth (of two)
vůz, na němž se při robotách dovážel oběd ze vsiobědáklunch carriage
obyčejný, -áobêčéné, -áordinary
povřisloobřislostraw binder
líbat a hladit (od každého trochu)oblôpkovat (oblôpkôjô, oblôbkôješ, oblôbkôjó)kiss and pet
mlsoun, labužník (trochu úlisný)oblezbôchtasweet tooth, epicure
obléci, obléknoutoblict, obliknót (obliknô, oblikneš, obliknó)dress
oborávka, orání kolem poleoborkaplowing
odsudocáďfrom here
osopit se, utrhnout se (na někoho)ocabořêt se (ocabořim, ocabořiš, ocaboři, ocabořimê, ocabořite, ocabořijó se) speak sharply
hadinec (echium vulgare)ocasáčviper´s bugloss
po celé Hané (od Sv. Kopečku nad Olomoucí po Hostýn v Hostýnských vrších)od Kopečka po Hosténat all over Haná Region (between two famous hills - Sv. Kopeček and Hostýn)
odebírat (při sušení sena)odmitat (odmitám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)take away (during haymaking)
odplivnoutodplôt (odplôjô, odplôješ, odplôjó)spit
z poloviny, zpolaodpolahalf
děvče (malé), také drobek, kousekodrbětkagirl (small), also bit
peněžní milodar v kosteleofěracharity (given money in church)
otálet, váhatofónět (ofónim, ofóniš, ofónijó)procrastinate
ojínitofósat (ofósám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)frost
pohlavek, fackaoflanecslap on the head
okurek, okurkyoharek, oharkêcucumber
ohřát seohřit se (ohřejô se, ohřeješ se, ohřejó se) warm
ohlávka, součást koňského postrojeohlavechalter
ohnout, ohnout se ohnót (ohnô, ohneš, ohnó), ohnót sebend
plevel hořčice polníohnicamustard (plant)
vyrážka kolem ústohnipararash, eczema
neotesanecohrňďóraboor
velký proutěný koš používaný při mláceníohrabečné koš, ohrabečniklarge basket
zakřiknutý, zakřiknutáohukané, -á, vêhukané, -áshy, timid
ochuzovatochôzovat (ochôzôjô, ochôzôješ, ochôzôjó)impoverish
žerty, šoufkyochcapkêjokes
oženit seochebzêt se (ochebzim, ochebziš, ochebzijó se)get married
mrzutost, nepříjemnostochmaratroouble, moroseness
obcházetochométat se (ochométám, ochométáš, ochométaji se)go around
soubor polnostíochozcomplex of fields
oči (velké)okáleeyes (big)
otlouci - například omítku nebo hrnekoklóct (oklôčô, oklôčeš, oklôčó) chip sth. off
otloukatoklókat (oklókám, oklókáš, oklókaji)knock sth. Off
otlačitoklačêt -čit (oklačim, oklačiš, oklačijó)get bruise
osekaná větevokleščekcut off branch
snop omlácený z prvního zrnaoklipek, oklepovatsheaf
proutníkokresni ženichphilanderer
skrajkyokružkêheels
topol bílýolêvapoplar (white)
ocasomětáktail
sprosťák, ale i jádrové krmivoomastalout, but also feed
ostříhaný, -á, -é, -í (hodně nebo ne příliš dobře)omigané, -á, -y, -icut (too much or not nicely)
ostříhat (hodně nebo ne příliš dobře)omigat (omigám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)cut (too much or not nicely)
jiný a lepší zároveňonačéšidifferent (and better)
opuštěný, opuštěnáopôščené, opôščenáalone
vyšívaná náhrada šněrovačkyoplečibodice (laced, embroided)
mrzutost, nepříjemnostopletasullenness
náušnice, náušničkyoringle, oringlečkêearrings
orazítkované úřední spisyorlovany spisestamped agenda
vosaosawasp
neštoviceosépkêchickenpox
obhlížetosêsovat (osêsôjô, osêsôješ, osêsôjó)have a good look
osm, ale osmý, osmá, osmé, osmíosn, ale osmé, osmá, osmy, osmieight, eighth
osmnáct, osmnáctý, osmnáctá, osmnácté, osmnáctíosnást, osnásté, osnástá, osnásty, osnáctieighteen, eighteenth
masopustostatkêShrovetide
v ostatky přebírala chasa opentlené právoostatkovy právoShrovetide object
pápěrka; polštář z ostenek, pápěrekostenka - ostenčêcapillow (special one)
odtud potudotáď pocáďdelimitation phrase
otékat (nedok.)otěkat (otěkám, -áš, -á, -ámê, -áte, -jó)swell, puff up
otřást seotřisnót se (otřisnô se, otřisneš se, otřisnó se)shake up
otéci (dok.)otict (otečô, -eš, -e, -emê, -ete, -čó)swell, puff up
hrách namočený, až pučí, a pak upražený (postní jídlo)pôčálka, pučálkapea (soaked and roasted)
půjčitpôčet, (pôčim, pôčiš, pôčijó), také pučêtlend
míč z kravských chlupůpôckaball made from cow hairs
baculka, plnoštíhlá ženapôclenka, bacôlka plump woman
starosta (starší výraz pro představeného obce)pôdmistrmayor
puchýř, také nelichotivé označení povahypôchéřblister
puk, puky, pupenec, pupencepôk, pôkêbud, buds
střílečka z bezového prutupôkačpuffer from black elder´s stick
bafali o sto šestpôkalê o třê zdechêthey smoked peg away
bafat, kouřitpôkat (pôkám, pôkáš, pôkaji)smoke a pipe
pukat, praskatpôkat (pôkám, pôkáš, pôkaji)burst, crack
hustilka, pumpapômpa pump (air, bicycle, …)
pustina, poušťpôstotinadesert
putna, putýnka, škopek, škopíčekpôtna, pôtynkatub
máslopôtra, potra, putrabutter
vyvracetpáčêt (páčim, páčiš, páčijó)displace
líbit sepáčêt se (páčim se, páčiš se, páčijó se)be attractive
bouchnoutpácnót (pácnô, pácneš, pácnó)bash
makovička, hlava, hlavička, pálkapálkahead (e.g. poppy head)
pámbíčekpámbuček, pámbičekGod
stébla ohořelé slámypápenistraw (charred)
druhý do párupárniksecond to the pair
pěškypěchórem, pěšóremon foot
knedlík kynutýpěradumpling (leavened)
knedlíky kynuté s povidlypěrê s trnkamadumplings (leavened) filled with plum jam
pýrpéřcouch-grass
pouťpóťfair
pavučina, pavoukpóčêna, pókspider´s web, spider
pavouk, pavučinapók, póčênaspider, spider´s web
poupátkopópjátkobud, small bud
cestička ve vlasechpótecparting
poutníkpótnikwanderer
huba, tlamapaščêkamaw, trap
panímámapaňmámalandlady
potulovat sepabócet se (pabócim, -iš, -i, imê, -ite, ijó se)wander
klopýtatpackovat (packôjô, packôješ, packôjó)stumble
bajonetypagnétysoldier´s knives
lup (polní) pychpajttrespass
nůž (tupý)pajzákknife (blunt)
zloděj, zlodějíčekpajzloňthief
malý a hubenýpakátlsmall and lean
balíčekpaklékpacket
krabičkapaklêčkapacket, small box
licousypakniportsideboards
dělat tajněpakostit (pakostim, pakostiš, pakostijó)do in secret
lístekpalétkasmall leaf
rákoskapalaškawhipping stick
flákat se, chodit bez cílepalêcovat (palêcôjô, palêcôješ, palêcôjó)hang about/around
deštníkpalazór, parazól, parapliumbrella
košatina na sušení ovocepaliskopunnet for drying fuits
knězpanáčekpriest
ponravapandrabaworm
paničkapanidloowner
kořen u stromupanoharoot of tree
pulecpanohlavectadpole
mistr, vedoucípantafiraforeman, chief
koruna hanácké nevěsty (opentlená)pantlékbride crown
bramborová kaše s povidly a mákempaplenapotato mash with plume jam
tlapa, noha, pazourapaprčapaw, foot, mitt
roštípaprčibrushwood
droždípapratiyeast
rajče, rajské jablíčkoparadajskytomato
rámus, křik, lotrovinypasárê (dělat)kerfuffle
dělat neplechupaskôdit (paskôdim, paskôdiš, paskôdijó)do mischief
vykutálený klukpaskřêveccrafty boy
osoba neupřímná, vykutálenápaskřêveccrafty person
tabletka léku, tabletkypaták, patákêpill, pills
bitva, nepříjemnostpatálijabattle, unpleasantness
plůtek (nízký, aby šel přelézt)přélázeksmall fence
vřed, vřídekpřémět, přémětekpustule
předsíň mezi kuchyní a dvorempřésênekhallway
při- předpona obvykle avizující přání přidat: “přisol to“přê- předpona obvykle avizující přání přidat “přêsol to“prefix indicating the desire of “addition“ e.g. “more salt“
napadl sníhpřêšil snihsnow fell down
přijít (přijdu, přijdeš, přijdou)přêjit (přêndô, přêndeš, přêndó)come
pícnik v maštalipřêkladnikfodder box
přikutáletpřêkotólet (přêkotólim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)roll
přihlouplý, -á, -é, -ípřêtróblé, -á, -y, -isimple-minded
pře- předpona obvykle avizující, že je něčeho mnoho “přesolil to“pře- předpona obvykle avizující přebytek “přesolêl to“prefix indicating “too much“ e.g. “oversalt“
kopec u Prostějova, domněle střed MoravyPředinaname of a hill near Prostějov
přední díl polepředinafront part of a field
přefiknout (ženu)přehrbócet (přehrbócim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)knock
přemocipřemuct (přemužô, přemužeš, přemužó)overcome, conquer
přinéstpřenyst (přenesô, přeneseš, přenesó)bring
přejícípřizlêvéwishing
prostor nad průjezdem do domu nebo do humnapatrostorey
koláče, šližkypešákêcake (local one)
rozhodně tvrditpečetit (pečetim, pečetiš, pečetijó)assert (firmly)
pecpecóchstove
poduškapedôškapillow
rozkazpefélcommand, order
zlobit se s něčímpeklêt se (peklim, pekliš, peklijó se)have trouble with sth.
letka, křídlo (například z husy - na čištění pece)perótkawing (e.g. goose wing - for cleaning stove)
pírko na maštění plechu či pečivaperótkafeather for lubricating baking tray
květináčpernicaflowerpot
psina, rozpustilost, šelmovstvípestvoimpishness
petrolej, petrolejkapetrolin, petrolinkaparaffin
bodlákpcháčthistle
píchat, bodatpchat (pchám, pcháš, pchajó)sting
holenní kostpiščelshin bone
prostor na dřevo (pod kachlovými kamny nebo pecí)pickaspace for wood (beneath piled stove)
péctpict (pečô, pečeš, pečó)bake
žehlitpiglovat (piglôjô, piglôješ, piglôjó) iron
jehličípichlêčineedles
klíštěpijáktick
strážpikétaguard
malý muž, obecné označení velikostipinďórsmall man, also general sign for size
pěnkavapinka, pinkavafinch
snažit se (někdy marně)pinožêt se (pinožim, pinožiš, pinožijó)take pains (sometimes vainly)
snažení se, vypětí, úsilípinoženipains
kulečník, biliárpiriálbilliards
brčko (nafukoval je jím měchýř při zabijačce)piskořstraw
hubeňourpiskorscrag
tlouk na prádlopiststamper (laundry)
udeřit něčímpiznót (piznô, pizneš, piznó)chuck
nádoba z pálené hlíny na vodu; míval úzké hrdloplôcar, plôcárekearthen jug (made from clay)
kalhotyplôndrêtrousers
plivatplôt (plôjô, plôješ, plôjó)spit, spit out
tyčka do plotu (rozpůlený kůl)pléščkapale, picket
tyčkový plotpléščkové plotekpaling
úplněkplň měsicafull moon
obojek, krajkový límecplacákcollar (laced)
vůz (plochý, bez bočnic)platón, platóňákwagon, waggon
vrazit facku, uhodit pleščêt (pleščim, pleščiš, pleščijó)slap/smack (in the face)
praštit sebou o zem, upadnoutpleščêt sebó (pleščim, pleščiš, pleščijó)tumble, come down
plochý, -á, -épleskaté, -á, -yflat
klevetitpletkê (plist pletkê)gossip
puchýřpliskéř, plêskéřblister
klevetitplist pletkê (pletô, pleteš, pletó ... pletkê)gossip
mělký, -á, -é (např. talíř)plitké, -á, -yshallow
kalhoty širokých nohavicplkêlarge pants
klábosit, kecatplkat (plkám, plkáš, plkaji)have a chat
střízlíkplotničekwren
hliněný džbán, nadoba obvykle baňatá s užším hrdlemplucárek, plôcáreksmall earthen jug
přihlouplý, -á, -é, -ípošáblé, -á, -y, -i pošablenecsimple-minded
šikmopošêkaslant
pošeptatpošepelêt (pošepelim, pošepeliš, pošepelijó)whisper
postrčitpoštóchnót (poštóchnô, poštóchneš, poštóchnó)move/push sbd, sth forward
hlupák 3poťôkanec poťôkanésilly person 3
svačina (něco k jídlu) požêva snack
jídlo, s jídlempožêva, s požêvófood, with food
pomačkatpoďôchlêt (poďôchlim, poďôchliš, poďôchlijó)crease
nimrat se (v jídle)počôchlat se /v jídle/ (počôchlô, -eš, -aji)nibble at dish
podšívka, původce nepravostípočévka hřichôslyboots
obdělatpočidit (počidim, počidiš, počidijó)cultivate
pošlapat (na místě, např. curkovarnické řízky na siláž)počlampat (počlampô, počlampeš, počlampó)trample
pozítřípořéčkôthe day after tomorrow
hlupák 2pobóchanec pobóchanésilly person 2
postraněk, souč. koňského postroje, kterým dobytče táhnepobočáktrace (for horses)
přicmrndávat, pomáhat při práci (ne mnoho)pocmrdovat (pocmrdôjô, pocmrdôješ, pocmrdôjó)help (a little)
vidle na podávání sena n. slámypodávkêpitchfork
podbělpodbilicoltsfood
kryly nohu mezi holinkou a gatěmi; bývaly z bílého pergálupodléčkêpart of Haná man costume
stroppodlahaceiling
podlepodli, podliváby
popichovat, navádětpodpózet (podpózim, podpóziš, podpózijó)incite, induce
mazlit se vousy, třít vousy tvářpofósovat (pofósôjô, pofósôješ, pofósôjó)pet with beard
pohltat, rychle snístpoglgat (poglgám, poglgáš, poglgaji)eat quickly
pospíšit (si)pohnót (pohnô, pohneš, pohne, pohnó) pohni ! = pospěš !hurry up, shake a leg
pohoupatpohongat (pohongám, pohongáš, pohongaji) rock, dandle
pochroumat, zranitpochramostit (pochramostim, pochramostiš, -ijó)wound
pokušenípokóškatemptation
potloucipoklóct (poklôčô, poklôčeš, poklôčó)smash
pokazit, něco nemilého provéstpokrentit (-im, -iš, -i, -ime, -ite, -ijó)spoil
klid, pokoj (dej mi s tím pokoj!)pokuj (dé mně s tym pokuj!)calm, quietude (keep calm!)
pelyněkpolénekwormwood
políbitpolóbnót (polóbnô, polóbneš, polóbnó)kiss
džbán na polévku; ozdobný, nosívalo se v něm “do neděl“polivčákjug for carrying a soup
pampeliškapompelôška, pompelichadandelion
poprvéponéprvfirst time, the first time
popléstpoplantat (poplancô, poplanceš, poplancó)mix up A with B
porcelánporciján, porculianporcelain, chinaware
hubený a slabýposerklôčkascraggy and weak
suš.ovoce pro přástevnice aby měly dost slin k poslinování nitíposlinekdehydrated fruits
součást koňského postroje, kterým dobytče táhnepostraněktrace (for horses)
pouč, dračkaposvětaword - difficult to explain -:)
trdlice na vytírání pazdeří z vláken konopí, lnupotírkatool used in processing a flax
obtěžovat (sexuálně, až znásilnit)potáhat (potáhám, potáháš, potáhaji)harass (sexually)
záludně, potměšilepotmělótněmaliciously
křepelkapotpoliš, potpoliškaquail
namazaný, -á povidlypotrnčené, -ácovered with plum jam
větrný mlýnpovětrňák, větřákwind mill
popovídat sipovêkládat (povêkládám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)have a talk
příst, vrnět (obojí trochu)povrňovat (povrňôjô, povrňôješ, povrňôjó)purr and gurgle (both a little)
po lehkupozlevkalightly
čertpráchéldevil
kozaprčagoat
legraceprčafun
smažitprančêt (prančim, prančiš, prančijó)fry
zadek (dětský), zadečekprcina, prckaback side of children
háček na brdečku k jeho zavěšení na váhyprclékhook on swingletree
popletaprdolamuddle-headed person
mluvit hloupě, říkat nesmyslyprdolêt (prdolim, prdoliš, prdolijó)talk foolishly
tlačenkapresbuřtheadcheese
podíl otcovský, vůbec penízepretencifather´s portion (money)
perkmistr města Prostějova (v 16. století)Primus Martinmediaval authority of the town Prostějov (16th century)
vyzrazený, -á, -é, -í (prokeclý)prošpléchlé, -á, -yrevealed
prohledatprobantovat (probantôjô, probantôješ, probantôjó)ransack
prubnout, zkusitprobirovat (probirôjô, probirôješ, probirôjó)try, attempt
prochodit, protoulatpropabócet (propabócim, propabóciš, -ijó)walk, wander
propíchnout propchnót (propchnô, propchneš, propchnó) pierce, perforate
Prostěj - rytíř, který byl pravděpodobně zakladatelem ProstějovaProstějname of knight - a founder of Prostějov
protiprotiváagainst, opposite
drozd brávníkprskavecthrostle
zkouškapryfuňkexam
pomlouvat, nadávat (nedok.)psôt (psôjô, psôješ, psôjó)malign, tongue-lash
pes, psipsék, psécidog, dogs
nedozrálé ovoce, nedokonalý člověkpsênkaunripe fruits, imperfect person
jitrocelpsi jazéčekribwort
psinec, ale také označení chladupsirňakennel, but also sign of coolness
žebrotaptanibeggary
prosit, žebratptat (ptám, ptáš, ptajó)beg
hrách namočený, až pučí, a pak upražený (postní jídlo)pučálka, pôčálkapea (soaked and roasted)
půjčitpučêt (pučim, pučiš, pučijó) ale i pôčetlend
holičpulbirbarber
doklad o vykonané robotěpulrôblcertificate of corvée (hist.)
hrad i zámekpurkcastle (and chateau)
hubičkapusenkalittle mouth, kiss
péropyrofeather, pen
ručička, ručičkyrôčenka, rôčenkêlittle hand, little hands
prší-li za svitu slunečního, obilí zežloutne, padá ruda.rôdaweather in Summer (rain & sun)
důl na rudurôdné dulore mine
ruka, rucerôka, rôkêhand, hands
frťan (malá sklenička)rômpléčekdram, snifter
rumplovat, třást (víc, než casnovat)rômplovat (rômplôjô, rômplôješ, rômplôjó)shake (more than twitch)
hřmot, halas, se hřmotem, halasemrônt, rôntem n. s rôntempother
stěžovat sirôntit (rôntim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)complain
tuřínrápkaturnip
tančitrédit (rédim, rédiš, rédijó)dance
řídit (něco, co jede - vůz, sáně, auto)rédovat (rédôjô, rédôješ, rédôjó) / rédit (rédim, rédiš, rédijó)operate a vehicle (carriage, sledge, car)
rýčrélspade
rýpnutírépanecprod
rýt (do někoho), otravovatrépat (répo, répeš, répó) kid, needle
rýsovatrésovat (résôjô, résôješ, résôjó)to draw
roubík na zavazování do povřiselróblgag for binding sheaves
roupyrópêpinworms
radějirač, račipreferably
žitorêž, ryžrye
radějiračipreferably
okap rêna eaves
rýč na řepu, také rypák, např. praseterêpákmoney
rys, rysyrês, rêsedrawing (s)
rezavý, -á, -é, -í, ale i ryzírêzirust, rusty, but also pure
ryšavý, -á, -é, -írêzired-haired
hospodská tabule pro záznam dlužníků, na dluhrabôša, na rabôšôtable of debts in a pub
dělat hlukrabózet (rabózim, rabóziš, rabózijó)roar
škrábat (třeba mešečka to ômi)rablovat (rablôjô, rablôješ, rablôjó)scratch
cukroví, které rozhazovala družička na svatbě před kostelemrajskycandy (that was thrown around by bridesmaid)
vůz (lehký) s bočnicemi vypletenými proutímrakôšákcarriage (special one)
račí oko (vyháněli jím cizí tělesa z oka)rakuvkatool for taking things from an eye
kakost lučnírandléčkêcrane´s bill
ranní mše sv., (pak je mše začínající kolem 10. hodiny)rani (po ni bévá hrôbá)morning mass (then mass at ten)
hrubý, poďobanýrapaté, -árough, blemished
drsné, sedřené (ruce)rapaty (rôkê)rough (hands)
kolerraplhothead
chytitrapnót (rapnô, rapneš, rapnó)grab, take
kožich (obyčejný, nezdobený)rasovňákfur coat (ordinary, without decoration)
loupežník, uličník, darebák, pytlák (raubschuetz)raubčikrobber
rychleji (rychle, rychleji, nejrychleji) razňéš (razně, razňéš, nérazňéš)faster (fast, faster, fastest)
nedodělekreštbacklog
restaurace (ve smyslu hospoda)rešteracipub
placka z výškrabku těsta; podplamenicerežňák, rezňákgriddle cake
kořalka z žitarežná (starorežná)rye-brandy
režné polerežniskorye field
pták rybák obecnýrebářkasea swallow
pomněnkarebi očkoforget-me-not
racekrebnikářkaseagull
řídící školyrechtorhead master of a school
peníze (od rýnské?) renščákêmoney
žena (osoba ženského rodu - posměšně)rožčipkawoman (derisively)
roštíroždibrushwood
rohatina, na níž se v komíně udí masorožeňgrill in chimney (for smoking meet)
rohatý (čert)rožkaté, -ádevil
rozsvítitrožnót, rožit (rožnô, rožneš, rožnó)light-on
rohovýrožnicorner (adj.)
roční dobyročni d. (na jaře, v litě, na podzêm, v zémně)seasons (in ...)
roční doby (jaro, léto, podzim, zima)ročni dobê (jaro, leto, podzêm, zêma)seasons (Spring, Summer, Autumn, Winter)
ženská, ženskéroba, robêwoman, women
záletník, sukničkářrobařphilanderer
roba (analogie ke “chlapisko“)robskowoman (big one)
rodákrodičnative
roháč (brouk)rohálstag beetle
křovírokétishrubbery
pole, na polirola, na rolifield, on the field
říčka, tekoucí Stražiskem k ProstějovuRomžaname of a small river
nápoj (lehce alkoholický)rozôlkadring (slightly alcoholic)
rozkročený, -á, -é, -í (ale ne moc svižně)rozčapené, -á, -y, -iastride (not too briskly)
rozpuklýrozčeřópené (ořech)cracked
rozházet, rozfofrovat, promarnitrozbêtovat (rozbêtôjô, -eš, -e, -em, -ete, -ôjó)fritter away
rozezvonitrozblênkatring up
rozdělat a nedodělat (o práci)rozfrfnit (rozfrfnim, rozfrfniš, rozfrfnijó)start but not finish (when doing something)
žena úplatnározhrňa (ótratná žena)venal woman
rozcuchat, uvést vlasy do nepořádku, neučesanýrozchlôpat, rozchlôpacenémuss
rozmačkaný, -á, -é, -í (roztřískaný)rozmaraščené, -á, -y, -isquishy, broken into pieces
rozbitý, rozbitározmláskané, rozmláskanádamaged
nádoba na osivorozsivkacontainer for seeds
veselost, šelmovstvírozvera, rozvernécheeriness
ručka, ručkyručenka, ručenky nebo rôčenka, rôčenkesmall hand, small hands
žitoryž, rêžrye
závláčkaryglcotter, split pin
doopravdy, je to takrychtykreally, it is like that
rourkarylkatubule
kroužek (kroužky) s dírkouryngl, rynglecirclet (circlets)
drť, sesypaná hlínasôťrubble
pastuší tobolkasôchá bětapod
stojka, stoj na rukou, na hlavěsôchá vrbahandstand, headstand
stavět se na hlavu, vzhůru nohamasôchó vrbô stavětupsite-down
hubenýsôchoprdscraggy, lean
přemýšlet, spřádat plánysômirovat (sômirôjô, sômirôješ, sômirojómake plans, think
supětsômtět (sômtim, sômtiš, sômtijó)wheeze
stará délková mírasíha, sáhfathom
mezník, hraničníksádboundary stone
sedat, usazovat sesádlêt se (sádlim, sádliš, sádlijó se)sit down
velorex, plátěná tříkolkasékorkamotor three-wheeler
stávat se sypkousépknótget loose
sýrsércheese
nakukovatsésat (sésám, sésáš, sésajó)peep in
kouknout, (po)hledět sésnót (sésnô, sésneš, sésnó)look
soudcesócijudge
sejít se, dát si srazsčôchnót se (sčôchnô, sčôchneš, sčôchnó se)meet
syčetsêčet (sêčim, sêčiš, sêčijó)hiss, hush
síla, sílu, silousêla, sêlô, sêlóstrength
silnicesêlnicaroad
syn, synek, synečeksên, sênek, sênečekson, boy, little boy
studená místnostsêrňacold room
zápalka-sirka, zápalky-sirkysêrka, sêrkêmatch, matches
prochladlost, zkřehlostsêrovinachilliness
půda na poli (popelavá, sivá)sêvicasoil in the field (cinerous, greyish)
saněsamotižkêsledge
spodní čelist; sanice - také část sanísanicalow jaw-bone
špatně vypadajícísciplé, -á, -y, -ilooking badly
řezankasečkachopped straw
sedm, ale sedmý, sedmá, sedmé, sedmísedn, ale sedmé, sedmá, sedmy, sedmiseven, seventh
sedmnáct, sedmnáctý, -náctá, -nácté, sedmnáctísednást, sednásté, sednástá, sednásty, sednástiseventeen, seventeenth
drobně pršetseholêt rain lightly
druh pavoukůsekáčkind of spider
zasyčetseknót (seknô, sekneš, seknó)hiss
světnice, místnostseknic, seknicaroom
sem, na toto místosemkahitherward
chlouba, chlubivýschlôba, schlôbnéprive, boastful
tchořschořpole-cat
vydrovice, čepiceschořovicaotter cap
schopnostschopability
zima (velká, nepříjemná)sibérijacold (strong, intensive - like in Siberia)
lavice u tkalcovského stavusicpanbench at loom
kosit, sekatsict (sečô, sečeš, sečó)cut
praštitsimnót (simnô, simneš, simnó)hit, strike, bash
minout - např. cílsimnót se (siml sem se, siml ses, simle se)miss
toulat se, shánětsjiždět (sjiždim, sjiždiš, sjiždijó)gad, wander
lakomecskópala, skópoňmeani, miser
stříška klobouku, ale i skýva (chleba)skêvabrim, but also a slice of bread
poklice, pokličkaskřêdylkalid
klícka z bezových prutů (chytají se do ní sýkorky)skřênka, skřinkasmall cage (for catching titmouses)
koláč, koláče - skládanka/ê se švestkami (a mákem)skládanka, skládankêcake (local one, with plums and poppy seed)
komponovat, psát hudbu (nedok.)skládat do not (skládám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó do not)compose
stloucisklóct (sklôčô, sklôčeš, sklôčijó)hammer, nail
sklouznoutsklóhnót (sklóhnô, sklóhneš, sklóhnó)slide
stloukat (nedok.)sklókat (sklókám, sklókáš, sklókajó)churn
stlačitsklačêt (sklačim, sklačiš, sklačijó)press, compress
sklenice, sklenka sklinka glass, tumbler
vikýř ve štítu stavenísklopecdormer-window
schovaný, schovanáskované, skovanáhidden
skrzeskrzlêváthrough
měsíčekslônečko (kvítí)marigold
slunko, sluníčkoslônko, slônečkosun, small sun
hlemýžďslêmáksnail
slíva, slívyslêva, slêvêplume, plumes
pomlázková šlehačka ze sladkého dřevasladká žêlaEaster stick made from sweet wood
sladký, sladší, nejsladšísladké, slači, néslačisweet, sweeter, sweetest
svlačecslakbindweed
ošatka ze slámyslaměnkastraw basket
slepec, slepýšslepóchblindman, blindworm
svléknoutsliknót (sliknô, slikneš, sliknó)unclothe, undress
slezová růžeslizová ružarose
zkomponovat (dok.)složêt do not (složim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó do not)write music, compose
padání hvězd kolem 10. srpna nazývá lid slzami sv. Vavřinceslze sv. Vavřêncatears of St. Laurel (falling of stars in August)
smuteksmôteksadness
smyčkasmêčkaloop
rmensmradlenacamomile
setmět se (setmělo se)smrknót se (smrklo se)get dark
pohřební hostina za svobodnéhosmrtná svajbafuneral dinner party (for single)
truskavec (fragaria elatior)smycaknotgrass
kávová sedlinasocdregs
nosatec (krytorypec běloskvrnný, známý škůdce máku)sokolsnout beetle
nedospělá osobasopláňunderage, under age
usmrkanýsoplavésnotty
taška ze slámy nebo z lýkasotorstraw bag
slaměná školácká torba, -ysoturek, soturkêbag, bags (made from straw)
hádkaspírkasquabble
spouštětspóščet (spóščim, spóščiš, spóščijó)set about
lézt někam, lozitspózet (spózim, spóziš, spózijó)climb
sprovodit ze světa, vypít, snístspakostit (spakostim, spakostiš, spakostijó)drink up, eat up
spáry, neschůdná, rozrytá část krajesparajagged part of landscape
sporspřihdispute
dřívespiševáformerly, sooner
spěchatspichat (spichám, spicháš, spichajó)hurry up
rychlý, rychlým krokem spichavé, spichavym krokem rapid, at a rapid pace
přít sespirat se (spirám, spiráš, spiraji se)argue, dispute
plašan, zbrklýsplachhot-headed, rash
popovídat sisplknót si (splknô si, splkneš si, splknó si)have a talk, a chat
spodní deska vozuspodnicalower board of wagon
dvojčátkaspolečňátkatwins
srdce, srdíčkosrce, srdečkoheart, small heart
třešně - srdcovkysrcuvkêcherries (in shape of heart)
angreštsrstkêgooseberry
představený chasy a volíval se z jejího středu v ostatkystárekrepresentative during Shrovetide
rozetřený semenec při tlačení oleje stěrcanary seed
stejně, stejný, stejná, stejné, stejnísténak, sténé, sténá, stény, sténiin a same way, the same
první legionáři starodružníci, proslavení od Zborovastarodružiníklegionnaire from Zborov battle
stříkačka (např. hasičská)střékačsyringe (e.g. for firemen)
připitý, lízlýstřéknôtéjolly, lit-up
rozčilovat sestřapčêt se (střapčim, střapčiš, střapčijó se)be irritated
třešeň, třešněstřešňa, střešněcherry, cherries
potrhlýstřempidlocrazy
hustá, těžká a rozlehlá mlhastřižêhaheavy and large fog
čekat s napětímstřihnót (střihnô, střihneš, střihnó)wait with a tense
miskastřipeksmall bowl
střízlivý, -ástřizbé, -ásober
splavstavweir
popravištěstinadloplace of execution
židlestolêca, stolêcechair, chairs
dorůstat (peří u housat)stončêt, stončitgrow up (plumage in goslings)
ostružina, ostružinystrôžêna, strôžênêblackberry, blackberries
strýcstréconcle
pestrý, -á, -é, -řístrakamakaté, -á, -y, -icolourful
ťuhýk masojídekstrakošbutcher-bird
strnišťová jetelinastrmiščênastubble field clover
strništěstrmiskostubble field
vodnicestrmisková řepaturnip
oblečenístrujclothes
volá sedláka do oračky (12. března)Sv. ŘehořSt. Gregory challenge (March 12)
svévolněsvábolněwilfully
svatbasvajbawedding-day
rozchodník těžký (sedum acre)svalníčekorpine
pálení ohně na sv. Jana KřtiteleSvatojántraditional St.John fire
kopretina, kvítek čarovnickýsvatojánsky kvitiox-eye daisy
větrný vítr (rozhazující mandele na poli)svinsky hovnowindy eddy
beneše (v Náměšti na Hané)svitekpastry (local - from Náměšť na Hané)
svéstisvyst (svádim, svádiš, svádijó)tempt
polévka z tvarůžků nebo domácího sýrasyrnicasoup made from cheese
tušittôšêt (tôšim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)anticipate
tůnětôňapool
lis na tvarohtôžákpress for curd cheese
tudytôdêma, tôdemthis way
dvojnásobný, -á, -étôplované, -á, -ydouble
turán obecný (erigeron acris); čarovné kvítí, nosící štěstítôránekfleabane
kukuřicetôrkêňcorn, Indian corn, maize
velicetôzevery much, greatly
tolik (málo)tôzinkêso little
tlustýtělnéfat, corpulent
udeřit - jemně (dok.)těpnót (těpnô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)strike (softly)
tlouci - lehce (nedok.)tépat (tépám, -áš, -á, -áme, -áte, -ajó)knock (softly)
taštičky plněné povidly nebo krupicítaškêfritters with plum jam
týl, v týltêlo, do têlanape
smyčka bottahónekeyelet in shoes
tažná krávatahónkadraught cow
sousedská (tanec)tajčCzech folk dance
jakotajaklike, as
rovněžtakêalso, as well
květy kopretintalířeblossom of oxeye daisy
viržinkatalijánkaVirginia cigar
odtamtudtamocáďthence
taneční sáltanečnicadancing hall
opěrná zeďtarasretaining wall
dobytčí trhtarmakcattle market
třásttřist (třesô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)shake
střízlivýtřizbésober
tehdy tehdová then
tento, tato (tímto, touto)tentok, tatok (tymtok, tótok)this
dělat (cokoliv - univerzální sloveso)tentovat (tentôjô, tentôješ, tentôjó)do (anything - universal verb)
teprve, teprve teďteprov, teprová, teprov včêlonly, only now
tetatetinaaunt
provázek, popruh u loktuše; u kalhot šletháčeksmall rope, braces
těžkosttihaheaviness
cihla, cihelnýtihla, tihelnébrick, made from bricks
žehlička n. cihličkatihlêčkaflat-iron
stíntinshadow
onehdy, nedávno; (místně) tu, zde, tamhletoť, toťky (časově), toť, toťka (místně)the other day, here
nuže, tedytož, tož takso, why, well
toliktoliso much
přihlouplýtrômbelasimple-minded
trouba (jak zařízení na pečení, tak o člověku)tróbaoven, also nitwit
kremrole, trubička, -y z listového těstatróbka, tróbkêroll made from puff pastry
hloupý, -á, -é, -ítróbské, -á, -y, -ščistupid, dull
špatný stav (bude ti špatně)tród (bôde ti s tródem)bad state
trakař, kolečko bez bočnictragačwheelbarrow
povídavá, klevetivá žena (obvykle hubená)tragačnicagossipy woman
hostinatrachtabanquet, dinner
loktuše (plachta) na trávutravnicacanvas (for grass)
malá věc, drobektrcekcrumb (small thing)
poskakovat, hopsattrckat (trckám, -áš, -á, -áme, -áte, -aji)hop-skip, trip
hopkavýtrckavéhopping
zabijačková polévka tmavátrdelnicasoup made from pork blood and peeled barley
tanečník, tanečnicetrdelnik, trdelnicadancer
tancovat (těžce), trmácettrdlovat (trdlôjô, -eš, -e, -eme, -ete, -ôjó)dance, trudge
káďtrečafcontainer (woodden)
sem tam, zmatenětremteremhither and thither
košík na trhání ovocetrháčekbasket for fruit
křik, povyktrilescreams
přihlouplý, -á, -é, -ítrklé, -á, -y, -isimple-minded
koláč s povidlytrnčákcake with plum jam
povidlovýtrnčenéplum jam (adj.)
švestka; trnke - povidlatrnka (strom i ovoce)plum-tree
povidlatrnkêplum-jam
šiška chlebatrocilkaloaf of bread
neckytrokêwashtub
chocholouštrpělkacrest
jít drobnými krokytrtat (trtám, -áš, -á, -áme, -áte, -aji)walk by tiny steps
troubel dýmkytryskastem
kolotočtumrle, tumrdlecarousel
syrečky, tvarůžkytvargle, kvargle, tvaružkêcheese (made from curd)
sléz (malva alcea)tvaružekmallow
pruh látky k trávnici (na odlehčení váhy držené rukama)tvrzenistripe of cloth
mušelín, organtintyntychmuslin
silák, obruďamgiant
spodní kalhotyuntrcajkêunderpants
zábavauntrholtentertainment
váhy, dřevěná tyč na nošení putýnek s vodouvážkêwoodden stick for porterage water
vtlačit sevšóstnót (všóstnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)squeeze
všivákvšêvason of a gun
vědětvědět (vim, viš, vi, vime, vite, vijó)know
víko, víkavěko, věkacover, top
větrný mlýnvětřákwindmill
hvězdička, hvězdičky, hvězda, hvězdyvězdička, vězdičkê, vězda, vězdêsmall star, small stars, star, stars
kopretinavězdicaoxeye daisy
výškavéška n. zvéškaheight
obec u ProstějovaVéšovicevillage near Prostějov
hláškavéšplechtstatement
vyjeveně hledět jako výrvéřêt (véřô, véřiš, véřijó)stare
výborný, á, -évéborné, -á, -yexcellent
vajíčko, vajíčkavéce, vécaegg, eggs
výkupnévékôpransom (money)
výminekvéměnapart of house for retired
honosněvénešněostentatiously
vychloubavý, -ější, nejvychloubavějšívénešné, vénešňéši, névénešňéšiostentatious
oddechvépřeharest, relaxation
zdlouhavě činící, tzv. šuchtošvépravalengthy person
úvoz, ale i skládkavévozfarm-track (also dump)
výzvavézvachalenge
využítvêôžêt (vêôžêjô, -eš, -e, -emê, -ete, -êjó)utilize
vyslíditvêšňôpat (vêšňôpô, vêšňôpeš, vêšňôpó) nose out
vykrojený srpek měsícevêščerbané měsičekcrescent of the moon
vyhrabat se pomalu odněkudvêšprtat (vêšprtám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)get slowly from
odstranitvêšprtnót (vêšprtnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)remove from
vytlačit (například sáně do kopce)vêštôchat (vêštôchám, vêštôcháš, vêštôchajipush up
objevitvêštárat (vêštárám, vêštáráš, vêštáraji)discover, reveal
vydloubnout, vyrýpnoutvêštárnót (vêštárnô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)pick out, poke out
odhalovat vêštarovat (vêštarôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)reveal
vypátrat, vyčmuchat, vyslíditvêňórat (vêňórám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)search out
vytýkat důrazněvêčênit (vêčênim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)rebuke
nyní, teďvčêl, včêlka, včêlkynow
současný, á, -évčêléširecent
vyřknout, vypovědět, řícivêřict (vêřeknô, vêřekneš, vêřeknó)express
vyvdatvêbêt (dceru) - vêbôdô, vêbôdeš, vêbôdómarry (daugter)
vymňouknout, udělat špatněvêbřênknót (vêbřênknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)do badly
vykřikovat halasněvêbřêskovat (vêbřêskôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)yell
vypít, vyprázdnitvêcôdit (vêcôdim, vêcôdiš, vêcôdijó)drink up, drain
kanál, odvádějící močůvku z chlévavêcôchtcloaka, sewer for dung-water
vychovat, naučit mravůmvêcibrovat (vêcibrôjô, vêcibrôješ, vêcibrôjó)educate, teach manners
dolovat vêdrapovat (vêdrapôjô, vêdrapôješ, vêdrapôjó) rummage
vyfouknout, koupit někomu před nosem vêfóknót (vêfóknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)snarf, swipe
pokazitvêfrfnit (vêfrfnim, vêfrfniš, vêfrfnijó)damage, break
uhoněnývêhôdlované exhausted
vyjít (odněkud i podařit se)vêjit (vêndô, vêndeš, vêndó)go out (and also do manage)
vylízat se z nemocivêkřákat (vêkřákám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)cure
vykliditvêklôdit (vêklôdim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)clean out
jít stranou, zmizetvêklôdit se (vêklôdim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)disapear
vyprávětvêkládat (vêkládám, vêkládáš, vêkládaji)narrate
vytlačitvêklačêt (vêklačim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijópush, press
vystrnadit, odstranitvêkvérovat (vêkvérôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)remove
vylítvêlit (vêlejô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)pour out
vyběhat, opatřit si (aktivně)vêlitat si (vêlicô si, vêliceš si, vêlicó si)get (sth. - actively)
vylézatvêlizat (vêlizám, vêlizáš, vêlizaji)come out
vyléztvêlizt (vêlezô, vêlezeš, vêlezó)get out
mazaný, vykutálený, -á, -évêopechané, -á, -ycunning
vystrčený, -á, -évêpôčené, -á, -yprotrusive
vypuknout (už to vypuklo)vêpôknót (jôž to vêpôklo)break out, begin
vypichovatvêpchat (vêpchám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)poke
vypíchnoutvêpchnót (vêpchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)poke
vyžehlitvêpiglovat (vêpiglôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)iron out
vyplivnoutvêplôt (vêplôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)spit out
vykulit (oči)vêpleščêt (vêpleščim, -iš, -ijó)goggle
vykulený (-á, -é, -í)vêpleščené (-á, -y, -i)goggling
vykulenec (ten, kdo se všemu diví)vêpleščenec vêpleščenágoogly-eyed
snést vejce, ale i nevhodně něco řícivêplknót (vêplknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)lay
vypůjčitvêpučet (vêpučim, vêpučiš, vêpučijó)borrow
vypůjčovatvêpučivat (vêpučivám, vêpučiváš, vêpučivaji)borrow
vyrýtvêrêt (vêrêjô, vêrêješ, vêrêjó)engrave
vyryto, vyrytévêrêtyengraved
vyrůstvêrust (vêrostô, vêrosteš, vêrostó)grow up
vyhlédnoutvêsésnót (vêsésnô, vêsésneš, vêsésnó)peep out
vyhlížet, zvědavě se dívatvêsêsovat (vêsêsôjô, vêsêsôješ, vêsêsôjó)glance out
vychrtlý, hubenývêsiravéskinny
prozradit, nevhodně řícivêslepičêt (vêslepičim, vêslepičiš, vêslepičijó)reveal, let slip
vyprdět se, jít na procházku vêsmradit se (vêsmradim, vêsmradiš, vêsmradijó se)stroll (for health)
vysoký, vysoká, vysoké (velmi - vysokánský, -á)vêsočajzné, vêsočajzná, vêsočajznytall
vysoko, výš, nejvýš(e)vêsoko, véš, névéšhigh, higher, highest
zjevit se z čista jasnavêtělópit se (vêtělópim, -iš, -imê, -ite, -ijó se)appear suddenly
vařečkavařéchawooden spoon
tlustý, lenivývařbôchtafatty, slug
vykřikovat, křičetvêvêskovat (vêvêskôjô, vêvêskôješ, vêvêskôjó)shout out, scream
vykývaný, -á, -é uvolněný, -á, -évêviglané, vêviglaná, vêviglanyslack
vymknout (si nohu)vêvinót (si nohô) (vêvinô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó) dislocate
vyvěratvêvirat (vêvirám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)bubble up
vybarvit se, objevit sevêvrbit se (vêvrbim, -iš, -i, imê, -ite, -ijó se)turn out
zmizet nenápadněvêvrznót se (vêvrznô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó se)vanish
vyvéstvêvyst (vêvedô, vêvedeš, vêvedó)march out
vyzáblý, -á, -é, -í (vychrtlý)vêziblé, -á, -y, -iskinny, scraggy
vyzáblá (žena)vêziblenaskinny, scraggy woman
silný, tlustý a těžkopádný zároveňvajdafatty
kořalka ze žita (jen asi 20%) vajskaspirit from rye (light - 20%)
lenošitvalašêt (valašim, valašiš, valašijó)laze
jít, už půjduvalêt (valim, vališ, valijó), jôž povalimgo, I am to go
říčka u Prostějova, začínající od soutoku Romže a HloučelyValovásmall river near Prostějov, that starts from the confluence Romže and Hloučela
dřevěná srážka na mlýnském náhonuvantrokêwoodden raceway
foukací harmonikavarhánkêmouth organ
škraloup tvořící se při rozpouštění máslavarmôžkacrust
prosit někoho o něcovdákat (vdákám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji) na nekymbeg
na vdávánívdajnáready for marriage
dílnaveřtatworkshop, workroom
sousední, sousedvedléšineighbour
vedlevedlivánext to
vejít (vejdu, vejdeš, vejdou)vejit (vendô, vendeš, vendó)go in
velikánský velêčajzné huge, enormous
velbloudvemblódcamel
nepálená cihlavepřovicabrick (not burnt)
slunéčko sedmitečnéverônkaseven-spot ladybird
nářadívercajkimplements
flašinetář, flašinet, kolovrátek verglař, vergl organ grinder, hand organ
veverkaveverôšasquirell
vzít veznót (veznô, vezneš, veznó) take
párkyviřtlesausage
vidětvidět (vizô, vizeš, vidijó)see
jmelívidlečkêmistletoe
hruškavigôlapear
rozčilovat sevichořêt se (vichořim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)be irritated
virch, silný vítrvichor, vichořêskowindstorm, gale
zimníkvintrokgreatcoat
jitřitvitřêt (vitřim, vitřiš, vitřijó)kindle
hyjé - pokyn vozky k rozjezdu vjocommand of coachman for moving off
źíněvlášenihorsehair
plácat, tleskat (nedok.)vlápat (vlápám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)cla, applaud
vlepit, udeřitvlápnót (vlápnô, -eš, -e, -eme, -ete, -ó)give sb. a slap
vlněný šátek, přehoz ramenvlňákscarf (woollen)
vlhký, -á, -é, -cívlažêté, -á, -y, -idamp, moist
kometavlasaticacomet
lasicevlaskaweasel
tanečnice s níž se tanečník “vodí“vodica, vodičkadancer (female)
ledňáčekvodni koskingfisher
okřiknoutvokřéknót (vokřéknô, vokřékneš, vokřéknó)shout sb.down
jitrocel voli ôchoribwort
dřevěná nádrž na vodu nebo močůvku tažená koňmivoznica woodden tank (usually dragged by horses)
vozová plachtavoznicatarpaulin
veršvršverse
návršívršenahillock, knoll
vráskyvrapwrinkles
véstvyst (vedô, vedeš, vedó)lead, guide
vzítvzit (veznô, vezneš, veznó)take
vznéstvznyst (vznesô, vzneseš, vznesó)raise, bring up
co si počítz keré do keréwhat to do?
od čísla k číslu, popořádkuz pořádkêin succession
za starých časů, dříveza staraformerly
zubit sezôbit se (zôbim, zôbiš, zôbijó se)grin
záminkazábarkapretence
hliněný džbán s úzkým hrdlemzáhrlákjug (with a narrow neck)
záludnostzálôdatreacherousness
závěj, závějezámět, zámětêsnowdrift, snowdrifts
člověk na úmor, hubený člověkzámoraskeleton (skinny person)
díl, kde byla pastva zapovězenazápověďforbidden space (for pasturage)
zkažené vejcezáprtekrotten egg
zálohazávdanekdeposit
krajkyzóbkêlaces
sál, sályzól, zólehall, halls
zpronevěřit sezóvěřêt se (zóvěřim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)betray
zašeptatzašôšknót (zašôšknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)whisper
zasmát sezaščôřêt se (zaščôřim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)smile
umouněný, -á, -é, -ízašmórané, -á, -y, -i grimy, grubby
zima, zimyzêma, zêmêwinter, winters
zimnicezêmnicaague
zamotat se šátkem, uvázaným “na babku“zababôšêt se (zababôšim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)wrap (oneself) with scarf
zaplakatzabrančêt (zabrančim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)cry
zašpinitzagêglat (zagêglô, -eš, -e, -ámê, -áte, -ó)begrime
ušpinitzagêglat (zagêglám, zagegláš, zageglaji) - nedok.soil
zaburácet, zahřmětzahrbócet (zahrbócim, -iš, -i, -ime, -ite, -ijó)rumble
zachumlatzachômolêt (zachômolim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)bundle up
zadávit, zardousitzachrtósêt (zachrtósim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)strangle
chtivý, -á, -ézachtivavé, -á, -yeager
zakázatzaklôznat (zaklôznô, zaklôzneš, zaklôznó)forbid, prohibit
rozlobit sezakocóřet se (zakocóřim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)get angry
zakolísatzakodrcat (zakodrcám, zakodrcáš, zakodrcaji)stagger
zatahovat cestu pentlemi (svatebčanům)zalikovat (zalikôjô, zalikôješ, zalikôjó)close wedding gate with ribbons
hojně pít, jako “do důchodu“zalivat rozmaryndrink a lot
zatřpytitzamegotatglitter
zasyknoutzapšknót (zapšknô, zapškneš, zapšknó)hiss
zakopnout, zaškobrtnoutzapacknót (zapacknô, zapackneš, zapacknó)stumble, trip, trip up
klopýtatzapackovat (zapackôjô, zapackôješ, zapackôjó)stumble
zapíchnoutzapchnót (zapchnô, zapchneš, zapchnó)stick (verb)
ztracený, -á, -é, -í (skoro, někde schovaný)zaracené, -á, -y, -ilost
současně, najednouzaranôat the same time
zasezaskyagain
zástupcezastavatelrepresentative
vytřeštěně pohledětzavéřêt (zavéřim, -iš, -i, imê, -ite, -ijó)stare
překážetzavazet (zavazim, zavaziš, zavazijó)hinder
závin, dlouhá buchtazavijákpie
zavinit, udělat si vroubekzavróbit (zavróbim, -iš, -i, -ime, -ite, -ijó)cause
zrezavělý, rezavý, rezavá, rezavé (i o vlasech)zazerzené, zerzavé, zerzavá, zerzavycorroded, rusty
budit (se)zbózet (se) (zbózim, zbóziš, zbózijó)wake up
zbýtzbêt (zbôdô, zbôdeš, zbôdó)remain
zbytí, vyhnutí se něčemu (nebylo vyhnutí)zbêti (nebêlo zbêti)evade
navést (dok.)zbajat (zbajám, zbajáš, zbajajó)incite, induce
dostat “břed“, křečezbředitsuffer from spasm
sbíhat se (o lidech)zbihat se (zbiháme se, zbihéte se, zbihaji se, zbihajó se) gather, come together
zbořeništězborruins
zbrklýzbrčenechot-headed
zbojníkzbunikbrigand
vzdouvat (se), nadouvatzdóvat (se) (zdóvám, zdóváš, zdóvaji)billow
dozvědět sezdovědět se (zdovim, zdoviš, zdovijó se)learn, come to know
utécizdrhnót (zdrhnô, zdrhneš, zdrhnó)escape, run away
vzdorzdurdefiance
délkazdylka n. dylkalength
scvrknout sezeškvrknót se (zeškvrknô, -eš, -knó se)shrivel
sebratzebrat (zeberô, zebereš, zeberó)take away, filch
vzejít, ujmout sezejit (zendô, zendeš, zendó)come up, germinate
sejít sezejit se (zendô, zendeš, zendó se)meet, gather
hodit se (hodí se mi - Ti - Vám - to)zejit se (zende se mně - Tě - Vám - to) suit
nedozrálé ovoce zelênêunripe fruits
byliny, bylinazelênê, zelênaherbs, herb
kobylka (zelená)zelené kuňgrasshopper
zeměžlučzeměžlôťcentaury
zemětřesenízemětřasearthquake
zemáky, bramboryzemsky, zemsky japkapotato, earth apple
cinknout, zarachotitzengnót (trôhla zengne)tinkle
pomluvit, vynadatzepsôt (zepsôjô, zepsôješ, zepsôjó)defame, call sb. names
rez, rezavý, rezavázerz, zerzavé, zerzavárust, rusty
rezivět (nedok.)zerzat (zerzám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)corrode, grow rusty
svléknoutzesliknót (zesliknô, zeslikneš, zesliknó)undress
zrezivět (dok.)zezerzat (zezerzám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)corrode, grow rusty
oči - nelichotivězgáleeyes (un beautifully)
staré nářadí, náčinízgarbêold implements, kit
skrblit, lakotitzgrblêt (zgrblim, zgrbliš, zgrblijó)skimp
častozhôstaoften
polštářzhlavecpillow
mračit sezhližet (zhližim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)frown
mračení sezhlidánifrown
mračit sezhlidat (zhlidám, zhlidáš, zhlidaji)frown
zahledět se (zahledí-li se nevěsta do komína,bude mít černooké děti)zhlidnót sestare, gaze
líný, línázhnilé, zhnilálazy
hnilobazhnilênaputrefaction
vzhůruzhurôawaked
vzhůru nohamazhurô pácemupside down
zábst (zábly mě ruce)zibst (ziblê mně rôkê)freeze
zkusitzkôsêt (zkôsim, zkôsiš, zkôsijó)try, attempt
vzkazyzkazemessages
zvlášť, oddělenězláščspecially, separately
mrtvicezlé větrstroke, attack
zpustošitzlomirovat (zlomirôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)devastate
napitý, napitá, napitízmáchané, -á, -iwiped out
zmýlit sezmélêt se (zmélim, zméliš, zmélijó se)be mistaken, go wrong
spatřitzmerčêt (zmerčim, zmerčiš, zmerčijó)notice, see
výmol, roklezmolapothole, pot-hole
děvče padlé, i svobodná matkazmrhalka, zmrhanafallen girl, also unmarried mother
sodovka, limonádazoduvka, soduvkasodawater, lemonade
zahnutý, zahnutázohlé, zohlábent, crooked
znít plně, zvučetzončêt (zončim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)resonate
lozitzpózet (zpózim, -iš, -i, -ime, -ite, -ijó)crawl
napříčzpřikêcrosswise, across
zešikma, šikmo, bokemzpošêkasideways, obliquely
pokažený, nepovedenýzprčenéstillborn, failed
vzrůstzruststature
vztekat seztěkat se (ztěkám, ztěkáš, ztěkajó se)be angry
ztrouchnivět, ztrouchnivělý, ztrouchnivělázteřêt, zteřêlé, zteřêlámoulder, mouldered
vylekaný, plašanztrnčenéfrightened, scared
zvyklý, zvyklá, zvyklé, zvyklízvêklé, zvêklá, zvêkly, zvêklihabitual, customed
zesílit (jako stelná kráva, které “sílí vemeno“)zvemnót (zvemnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)get stronger
zvednout se, získat opět sílyzvetit (se) (zvetim, zvetiš, zvetijó se)recreate, restore