Haná Dictionary

Together 2236 words, all of them with the English equivalent.

Dictionary by Josef Borocký at PDF > Haná Dictionary.

English Haná Dialect Czech
be tall- bêt do pater (sô do pater, seš .., je .. , zmê .., ste .., só ..)být vysoký
tap- cecankohoutek, uzávěr, pípa
who knows until when- dovi dokuďkdoví dokdy
handy- kômštovné, -ášikovný, -á, praktický
swagger- křédlêt se (křédlim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)natřásat se
gallery, choir- krôchtakůr (místo pro varhany, pěvecký sbor a hudebníky)
street organ- kukêflašinet, lajer
behold, “stone the crow“- lehle, léhleejhle, vida
speak standard- mlôvit (mlôvim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó) po panskêmluvit spisovně
speak Haná dialect- mlôvit po dědinskê (po hanáckê)mluvit hanácky
utensil- nádrabikuchyňské načiní
damned, a hack of- neščápenězatraceně, hodně
never- nigdê, nigdánikdy
become softer- oměknót (oměknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)změknout
swallow, move Adam´s apple- poglgovat (poglgôjô, -eš, -e, -em, -ete, -ôjó)polykat naprázdno, hýbat ohryzkem
around ten, around four- s deset, ze štêrêasi tak deset, asi tak čtyři
whistle- septět (septim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)svištět
badly, worse, worst- těžko, tiž, nétižšpatně, hůř, nejhůř
week- tédeň týden
set off- tihnót (tihnô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vydat se (kam)
digest- vêžévat (vêžévám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji) trávit (o jídle)
drink up- vêfrknót (vêfrknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vypít, vyzunknout
wobbly- vêklehtané, -ávyviklaný, -á
wobble- vêklehtat (vêklehtám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)vyviklat
drink up (quickly)- vêlóchnót (vêlóchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vypít (rychle)
curve- zátočênazatáčka
tinkle- zazenknót (zazenknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)cinknout, zarachotit
around four, around ten- ze štêrê, s desetasi tak čtyři, asi tak deset
good-looking- zhlidné, -ápohledný, -á
nonsense- zmatanesmysl
mingle, mix- zmišêt (se) zmišim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijósmíchat (se)
at us ô (nás)u (nás)
soiled ôšôšněnéušpiněný, ušušněný
earwig ôšálškvor
smile ôščôřovat se (ôščôřôjô, ôščôřôješ, ôščôřôjó se)usmívat se
sting ôščépnôtiuštípnutí
sting ôščépnót (ôščépnô, ôščépneš, ôščépnó)uštípnout
fragmentôščepekodštěpek
sew ôšet (ôšejô, ôšeješ, ôšejó)ušít
scuffed millstone ôškrtokřesaný mlýnský kámen
dirty, smudged ôšmóranecumazanec
headscarf (tied in a special way) ôšnicazpůsob vázání lipského šátku (“na ošnice“)
dirty, smudged ôšobrstané, -á, -y, -iušpiněný, -á, -é, -í
dirty, smudged ôšoplstané, -á, -y, -iušpiněný, -á, -é, -í
bite ôštknót (ôštknô, ôštkneš, ôštknó)uštknout
cut off, slice off, cut away ôšvajcnót (ôšvajcnô, ôšvajcneš, ôšvajcnó)odříznout, ukrojit, uříznout
enjoyôžêt (ôžêjô, ôžêješ, ôžêje, ôžêjeme, ôžêjete, ôžêjó)užít
botherôžirat se (ôžirám, ôžiráš, ôžirajó se) trápit se
tiredôčêčané, -á, -yunavený, á, -é (o díteti)
learn (without “se“ means also teach) ôčêt (se) ôčim, ôčiš, ôčijó (se)učit (se)
teacherôčêtelučitel
tired ôcapkané, -á, -y, -iunavený, -á, -é, -í
exhausted ôcaplované, -á, -y, -ivysílený, -á, -é, -í
footworn ôcaprtané, -á, -y, -iuchozený, -á, -é, -í
tired out ôcasnované, -á, -y, -iutahaný, -á, -é, -í
tired ôdôndané, -á, -y, -iunavený, -á, -é, -í
ram down ôdačkat (ôdačkám, ôdačkáš, ôdačkaji)umačkat
brave, courageous ôdatné, ôdatahrdý, statečný
hit, (also clap of thunder)ôderêt (ôderim, ôderiš, ôderijó)udeřit (také o hromu)
kind of a wooden pipe ôderkadruh dřevěné dýmky
placate ôdobróchat (ôdobróšô, ôdobróšeš, ôdobróšijó)udobřit, uchlácholit
escape ôféfnót (ôféfnô, ôféfneš, ôféfnó)utéct nepozorovaně, vytratit se
decamp ôfóknót (ôfóknô, ôfókneš, ôfóknó)zmizet (tajně)
smoke ôhôdit (ôhôdim, ôhôdiš, ôhôdijó)uudit (dok.)
bite ôhřébnót (ôhřébnô, ôhřébneš, ôhřébnó)ukousnout
warmup, overheat ôhřit se (ôhřejô, ôhřeješ, ôřejó se)zahřát se, přehřát se
dodge ôhnót (ôhnô, ôhneš, ôhnó)uhnout, vyhnout
override ôhonit (ôhonim, ôhoniš, ôhonijó)uhonit
crock ôcháčkrajáč, kameninový hrnec
sootheôchalgat (ôchalgám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)uchlácholit, ukonejšit
beat ôchlovat (ôchlôjô, ôchlôješ, ôchlôjó)bít
souredôkêsané, -á, -y, -izakysaný, -á, -é, -í
cry down, shut down ôkřečet (ôkřečim, ôkřečiš, ôkřečijó)ukřičet
churn (e.g. churn a butter) ôklóct (ôklôčô, ôklôčeš, ôklôčó) utlouci - například máslo
slip ôklóhnót (ôklóhnô, ôklóhneš, ôklóhnó)uklouznout
clean up ôklózet (ôklózim, ôklóziš, ôklózijó)uklízet
overbear, pushôklačêt -čit (ôklačim, ôklačiš, ôklačijó)utlačit (např. vozík)
whip up (cook sloppily)ôklohnit (ôklohnim, ôklohniš, ôklohnijó)uvařit (neodborně a ledabyle)
hide ôkrévat (ôkrévám, ôkréváš, ôkrévaji)ukrývat
hideôkrêt (ôkrêjô, ôkrêješ, ôkrêjó)ukrýt
sit down, plunk down ôlebedit se (ôlebedim, ôlebediš, ôlebedijó se)usadit se
street, lane ôleca, ôlečkaulice, ulička
facilitateôlefčêt (ôlefčim, ôlefčiš, ôlefčijó)ulehčit, usnadnit
disburden ôlevovat (ôlevôjô, ôlevoješ, ôlevojó)ulevovat
tortured ômôčené, ômôčenáumučený, umučená
wash (e.g. dishes)ômêt (ômêjô, ômêješ, ômêjó)umýt (např. nádobí)
washômêt se (ômêjô se, ômêješ se, ômêjó se)umýt se
soilômatlat (ômatlám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)ušpinit
tired ômatrované, -á, -y, -iunavený, -á, -é, -í
intention ôminek, óminekpředsevzetí, úmysl
fail ômknót se /nekemô/ (ômklo se mô)neuspět (neuspěl)
unpleasant, wry ômrněné nelibý, nevzhledný
elude ônikat (ônikám, -áš, -ajó)unikat
aweary ôondané, -á, -y, -iunavený, -á, -é, -í
seizeôpajtnót (ôpajtnô, ôpajtneš, ôpajtnó)uzmout, vzít úkradkem
delay ôpendovat (ôpendôjô, ôpendôješ, ôpendôjó)meškat
lump upôpleskat (ôpleskám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)uplácat
acertainôrčêt (ôrčim, ôrčiš, ôrčijó)určit
book with duties of cotters ôrbářkniha, ve které byly zapsány povinnosti poddaných
strapping, well-built ôrustlé, ôrustlá, ôrustliurostlý, urostlá, urostlí
sitôsádlêt se (ôsádlim se, ôsádliš se, ôsádlijó se)usídlit se, usadit se (i do křesla)
dry ôschlé, ôschláuschlý, uschlá
asleep ôsnót (ôsnô, ôsneš, ôsnó)usnout
breathlessôsotoněnéudýchaný
run ôtěkat (ôtěkám, ôtěkáš, ôtěkaji)utíkat, běžet (nedok.)
run awayôtict (ôtečô, -eš, -e, -emê, -ete, -čó)utéci (dok.)
coat (short, light)ôtikáčekkabát (krátký, lehký)
see, sight ôvizet (ôvizô, ôvizeš, ôvizó)uvidět
bog down ôviznót (ôviznô, ôvizneš, ôviznó)uváznout
small boy,dried perianth on fruits šôšeňchlapec (předškolní), zaschlé okvětí na ovoci
shrimpy person šôšeňzakrslík, malý postavou
meteorite, shrimpy person šôšeň (vězde)meteorit, člověk malý postavou - zakrslík
whispering šôšk šeptání
whisper šôškat (šôškám, šôškáš, šôšká), pošôškat šeptat, pošeptat
whisper šôškat (šôškám, šôškáš, šôškaji n. šôšotajó)šepotat
small weak personšôšniflêntačlověk drobný postavou i výkonem při práci
curious person (not too diligent) šôšnilzvídavý, leč ne příliš pracovitý člověk
fiddle with sth.šôšnit /se/ (šôšnim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)piplat se v něčem, s něčím
ladle šôfánek, šôfannaběračka
mill aroundšôkat (šôkám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)pobíhat z místa na místo
slip made from leatheršôleknávlek na prst z kůže
scale (fish scale) šôpinašupina
rind, jacket šôpkaslupka
joker, rascal šôt, šôtičtverák kluk, čtveráci
rushes (Juncaceae) šášisítina
reed(s) šáchoširákosí
row, stripe šárřada, pruh
askew, awry šédrem nakřivo, šikmo
wild rose bushes šépčišípkoví
coach, carriage šézakočár
hunt šňôpat (šňôpô, -eš, -e, -eme, -ete, -ó)slídit, tajně hledat
slowcoach šókalaloudal, trochu opožděný při práci
rustle šómat (šómám, šómáš, šómaji)šumět
treecreeper šópalšoupálek, pták
slowly or crooked šórempomalu nebo nakřivo
on foot šórempěšky
smile ščôřêt se (ščôřim se, ščôřiš se, ščôřijó se)smát se, usmívat se
smile ščôřêt se, ôščôřovat se, ščóhlêtsmát se, usmívat se
waggleščôglat (ščôglô, ščôgleš, ščôgló), ščôglêkatviklat (např. klikou)
become closeščôchnót se (ščôchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó se)sblížit se
hiccup ščôkat (ščôkám, ščôkáš, ščôkaji)škytat
knotgrass ščôkavectruskavec
hiccup ščôkavkaškytavka
juice ščáva šťáva
pinch kiss ščépanáštípaná (pusa)
pinch, clip ščépnót (ščépnô, ščépneš, ščépnó)štípnout
heel of bread ščóřánekskrojek chleba
slim ščópléštíhlý, vytáhlý
scorpion ščórštír
become dryščórat (ščórám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)obesychat, osychat
quenelle, meat ballšêšenka, šêšenkêknedlíček, knedlíčky
dumpling(s)šêška, šêškêknedlík, knedlíky
conesšêškê, barôšešišky (jehličnatých stromů)
dragonflyšêdlo, šédlovážka
pieces ščaglekusy
askewšêkemšikmo, z boku
be suitablešêknót se (šêknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó se)hodit se, být vhodné (dok.)
be suitablešêkovat se (šêkôjô, šêkôješ, šêkôje, šêkôjemê, šêkôjete, šêkôjó se)hodit se, být vhodné (nedok.)
sorrel ščava, ščavíkšťovík
prison (municipal) šabala, šabalkavězení (obecní)
estimate šacovat (šacôjô, šacôješ, šacôjó)odhadovat
twittering ščebetštěbetání
unstinted ščedré, ščedráštědrý, štědrá
dried fruitščepánêkřížaly
modicum ščepka, ščepetkašpetka
chicory (weed) ščerbákluční plevel z druhu čekanky
apples ščercháčejablka (co opravdu “štěrchají“)
robin ščermákpták čermáček, fojtík
old Austrian moneyšajnêstaré rakouské papírové peníze
however šakvšak
shutteršalofenstrêokenice
quarrelšamplêcahádka
bracesšandêšle
rear part of sledgešarapatkêpatky v zadu na saních
municipal prison šatlavaobecní vězení
chatterer šebelamluvka (moc mluví, ale ne rozumně)
barrow (a part of it)šebinkêčást trakaře nad kolečkem, nazad ohnutá
pub šenkovňavýčepní místnost
bar šentešnálevní stůl
coin (old one) šestkadesetník staré rakouské měny
seat on carriage stuffed with straw šestroksedadlo na voze vycpané slamou
play violine (poorly)šfidlêkat na hósle (šfidlêkám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)hrát (nevalně) na housle
weed (with small blooms) šišvořiplevel, zakvétající drobným kvítkem
simple-minded šiblépřihlouplý
slate šibr, šifrbřidlice
slate šifrákbřidlicová deska
philandering woman šikslažena záletná
peak šiltkšilt
railšina, šinêkolejnice
harnessširêpostroj
crust škařópškraloup
old shoes škarbal, škarbalebota, boty (ochozené, staré)
cone (small) škarnótkakornoutek
tatterdemalion šklôbantrhan
cry - do not cry! šklibit (šklibim, šklibiš, šklibijó) - nešklib!plakat - neplač!
grimace šklibit se (šklibim se, šklibiš se, šklibijó se)pošklebovat se, šklebit se
stumbleškobrcat (škobrcô, -eš, -e, -emê, -ete, -có)klopýtat
ice floe škrôtaledová kra na potoce, rybníce
shoes (shabby and formless)škrôtêboty - opotřebované, neforemné
cheek(s) škraň, škranělíc, líce
besom (old, with sharp endings)škrablenametla (opotřebovaná, ostrá)
suddenly jump up, but also, deleteškrknót (škrknô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)mrsknout, náhle vyskočit, ale i škrtnout (sirkou i nápis)
small beatle škrobáčekbrouček
stumbleškrpat (škrpám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)klopýtat
teenager (boy) škutchlapčisko, výrostek
shring, get wrinkled škvrklésckvrklý
door-step šlôpek, šlupekpráh
small dumplingsšléšky, šléškênočky
profession (related to vegetal oil production) šlahařvedoucí olejové dílny, který šlahal roztlučený semenec
trace on skin (after stick swipe) šlahanecstopa na kůži po ráně prutem
set outšlahnót sebó (šlahnô sebó, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)vydat se (kam)
brake šlajfbrzda
skatesšlajfšukêbrusle (kolumbusky, kačenky, kvinty)
knife-grinder šlefiřbrusič
alley álija, hálija alej, stromořadí
plum-brandy šliovica, šlihovicaslivovice
grimy boy šmôrinekumouněný chlapec
Jesus Maria Joseph - expression of amazement and surprise šmárgotkavýraz údivu a překvapení
bustle šmédit (šmédim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)šmejdit, lozit
tickle šmérat (šméřô, šméráš, šmérajó)šimrat
fried eggs šmahôlasmažená vajíčka
lefthander šmanďa, šmanďáklevák
walk, marchšmarovat (šmarôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)kráčet (si)
squigglešmikê hakêsem tam, klikyháky
clutter šmodrchanepořádek
derailšnédrovat (šnédrôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)vyjet z kolejí (vůz i saně)
lacedšnurovacišněrovací
mustache šnurportkníry
rustle šobrstšustot, šramot
skirt šorecsukně
tadpole, also small boy špôlecpulec, také malý kluk
stopper, also totšpônt, špôntê/špôntizátka, malé dítě, zátky/malé děti
skewer, skewersšpélek, špélkêšpejle
pig-stickingšpérkêzabijačka
walking stick špacirštokvycházková hůl
entryway into barn špalétavjezd do stodoly (zapuštěný)
smallnessesšparačkêdrobnosti
badness špatašpatnost
bogey šperechtastrašidlo (na štědrý v. hrozil navrtáváním zlob. dětí nebozezem)
hack, pick špičák krumpáč (špičatý)
spoke, spokes (a part of bike wheel) špica, špicedrát - paprsek (v kole bicyklu), dráty - paprsky
pointed špidlaté, -á, -y, -išpičatý, -á, -é, -í
spikes špidlehroty
spiky prickle špichélšpičatý trn
mixing spoon šplechtačkavařečka
laugh loudlyšplechtat (šplechtám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)smát se hlasitě
sugar factory workers špodiantidělníci v cukrovaru, co pracují u “špodia“
cooker, stove šporheltsporák
spuršpornaostruha kohouta (ale i jezdecká)
cross rai lof a ladder šprôšelpříčka žebříku
toy špračkahračka
sparrow šprcekvrabec
paling šprleňové (plotek)tyčkový (plot)
stirring spoon šprndákměchačka (dřevěná nebo drátěná)
hornet šršňáksršeň
sawhorse, braces, suspendersšrákêkoza na řezání dřeva, kšandy
flitch (smoked meat) šrutkakus uzeného masa
push štôchat (štôchám, štôcháš, štôchaji)tlačit, strkat
jostle, push forward štôchat se (štôchám se, štôcháš se, štôchaji se)tlačit se, strkat se
fault-finder, carper štáralašťoura
dig, poke štárat (štářô, štářeš, štářó)rýpat
stitch, stitchesštêch, štêchêsteh, stehy
stitchštêchovat (štêchôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)stehovat
four, to four, quaternionštêrê, štêřem, štveřêcačtyři, čtyřem, čtveřice
quaterfoilštêrlêstové jetelčtyřlístek
kerfuffle štabarcrámus, povyk
stamp štampilka razítko
dram, snifter štamprlka, štamfrlkaštamprle
woodden container (for water) štandlnádoba ze dřeva (na vodu, s víkem, rozšiřující se dolů)
small woodden container štandliknádobka ze dřeva
serenade štandrlezastaveníčko, vyhrávání
tooth-pick štarák (do zôbu)párátko (zubní)
overtakeštichnót (štichnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)předběhnout, porazit v soutěži
compete withštichovat se (štichôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -jó se)předbíhat se, soutěžit
pinch štipekždibec, kousek
sandalsštivlatêsandály
table made from oakwood (usually in a pub)štokstůl z dubového dřeva (obvykle v hospodě)
chair (small and without backrest) štokrlátkožidlička - bez opěradla
saunterštráchat se (štráchám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó se) loudat se
loaf of bread štricla chlebabochník nebo šiška chleba
straw mattress štružókslamník
devilment, prank štrychčertovina, žert
fourth štvrťčtvrt (také čtvrt gruntu)
dram, snifterštvrtečkaštamprlička
beer barrel (25 l) štvrtnica, štvrtně, štvrtňatasudy 1/4 hektolitrové
muff štyclenápěstničky
compete with štychovat se (štychôjô, štychôješ, štychôjó se)předbíhat se, soutěžit
potatoe bunšulan, šulanêbramborová šiška, bramborové šišky
shed šupna (do šupně)kůlna (do kůlny)
freak šuspajtlpodivín, šus
girl - vivacious, a bit good-time šustkaděvče - živé, trochu lehčí
grit šutrštěrk
cutšvajcat (švajcám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)krájet (nedok.)
cut off, slicešvajcnót (švajcnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)ukrojit (dok.)
goggle, squint švidrat (švidřô, švidřeš, švidřó n. švidraji)šilhat
squint švidraté, -á, -y, -išilhavý, -á, -é, -í
stick for interlocking švihavkaprut, který se dobře zaplétá
swindler švinglařšejdíř
Ural ÔrálUral, hraniční horstvo v Rusku mezi Evropou a Asií
look at him! éhle hohleďte ho
mumbleňôhňat (ňôhňám, ňôhňáš, ňôhňajó)huhňat, mluvit nesrozumitelně
them, to her ňém, ňójim, jí
(with) him, her, them ňém, ňó, němaním, ní, nimi
search ňórat (ňórám, ňóráš, ňórajó)pátrat
butcher-bird ťôhykťuhýk, sýček, hlasatel smrti
fool, simpleton ťôkanhlupák 1
blatheržáhořêt (žáhořim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)žvanit (zdlouhavě)
former filter machine (for corn) žébropředchůdce fukaru (na čištění obilí)
clean by blowingžébrovat (žébrôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)fukarovat, čistit fukarem
measure for liquids (0,34 l) žédlékžejdlík (0,34 l)
spring (natural) žédlo zřídlo
sting(er) žédlo (hmyzu)žihadlo
bundle of sticks žékrôťsvazek holí pro postavení májky
harvest, at harvest žňa, ve žňažně, o žních
vermin žóželsouborný název pro plazy, obojživelníky a havěť vůbec
spoon, (-s), teaspoon, (-s)žêčka, žêčkê, žêčenka, žêčenkê lžíce, lžíce, lžička, lžičky
spoonžêcalžíce
vein, veinsžêla, žêležíla, žíly
goose-grassžêlny kořenimochna stříbrná
grass and earsžêtnicatráva s klásky
weat fieldžêtniskopšeničné pole
wheatžêtopšenice
resinžêvicapryskyřice
livelihoodžêvobêtiživobytí
mercuryžêvy střibrortuť
toad žaba chrastaváropucha
chickweed žaběnaplevel žabinec; ptačinec
speedwell žabi vinorozrazil
knife žabikôchnůž, kudla
frog žachroňžába
butterflower žaróchpryskyřník (ranunculus)
poke žďurchat (žďurchám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)strkat (do někoho, něčeho)
bubblesžbôlênêbubliny
butter-fingers žblôňabambula, nemehlo
humpžbrdolekhrbolek
punch, punches ždrc, ždrcerána, rány
pokeždrcat (ždrcám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)trkat, drcat
shoveždurchnót (ždurchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)strčit
cart žebřížebřiny na voze na svoz obilí, žebřiňák
container for flour žeglamoučnice
stoup žehnáčekkropenka
dragonfly ženglavážka vodní
gulp, devour žhrat jíst (hodně), žrát
burning žižlavé, žižlavážhavý, žhavá
glow, burning žižlavina, žižlavérozžhavený předmět; žár, rozžhavený, žhavý
hide-and-seekžmékačka, na žmékhra na schovávanou
chewžvéchat (žvéchám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)žvýkat
fluff žvalekchuchvalec
derisonóščepekvýsměch
shelter óchelňaútulek, domek
weakeness óchvatschvácenost, zesláblost po nemoci
clean up loveróklêdnáuklízení milující
task ókol, ókoleúkol, úkoly
canvas for newborn (embroided) óvodnicakřestní plachta, v níž bývalo neseno dítě ke křtu
also, as wellêi, ano i, také
stare čôčet (čôčim, čôčiš, čôčijó)hledět vyjeveně
whip, lash, walk fast čôbat (čôbô, čôbeš, čôbaji)šlehat bičem, mazat (rychle jít)
speck (pox) ďôbkadůlek na tváři po neštovicích
whisk, hit, strike čôbnót, čubnót (čôbnô, čôbneš, čôbnó)šlehnout, uhodit
gape čôbrnět (čobrnim, čôbrniš, čôbrnijó)dívat se překvapeně, čubrnět
smoke čôditčadit
smoke čôdit (čódim, čódiš, čódijó)čadit
rubberneck čômákovat (čômákôjô, čômákôješ, čômákôjó)očumovat
smell, scent čôt (čôjô, čôješ, čôjó) cítit
go (somewhere)čářêt (čářim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)mířit (kam), jít
shot, wave čáchnót (čáchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)uhodit, udeřit, mávnout
go (briskly, up and down) čárat (čárám, čáráš, čárajó)chodit rázně sem a tam
count čétat (čétám, čétáš, čétajó)počítat
protrude čóhat (čóhám, čóháš, čóhajó)číhat
hole ďóradíra
orčê, čianebo
dud, fright čabalákhastroš
chicory čagankačekanka
cryčamčêt (čamčim, čamčiš, čamčijó)plakat
jacket - part of woman Haná costumečamarkakabátek ženského kroje (volnější)
abuse čamuranadávka
oh yes ênô baťinu ano
foot (rather big) čapanoha, spíš větší
cup (low) čapáčekhrneček - nízký, čapatý
squat downčapět (čapim, čapiš, čapi, čapimê, čapite, čapijó)dřepět
small leg čapenka, čapjenkanožička
squat čapkó nasednótna bobek
woman (wider than taller) čaplenkažena spíš širší než vyšší
ghost, hag, witch čaramurastrašidlo, čarodějnice
sorceress, witch čarodlnicačarodějnice
sloppily, slacklyabêdêbêledabyle, halabala
lentil čečůvka, čečuvkačočka
anything, whateverčeho tehocokoliv
kind of illness čemeradruh lidové nemoci
columbine čepecorlíček obecný
bung čepekzátka (dřevěná)
devil čerchmantčert
blueberryčerny jahodêborůvky
comfrey černy kořenikostival lékařský na výrobu masti
virago čerti ocet bylina - potměchuť; ženská - kus čerta
male fern čerti pyrokapraď samec (filix mas)
blood červenákrev
eyes čgáleoči
locket agnózekmedailon, mince zavěšená na krku
eighth of rate achtelosmina míry
as well, also ai (Petr ai Pavel)i, ano i, také (Petr i Pavel)
clover (red) čičôrečkačervený jetel
cry čibit -bět (čibim, čibiš, čibijó)plakat
pretty, nice, good-looking činané, činanápěkný, pěkná
mere, pure čiré, čirá, čirysamý, samá, samé (čirý, holý)
rose mallow ajbišibišek
hiccup čkat (čkám, čkáš, čkajó)škytat
hat - part of men costume from Haná Region (central area) aksamitkavydrovka (čepice s kožešinovým lemem od pánského kroje ze střední Hané)
hat from Haná region (cymbiform in shape) člônhanácký klobouk loďkovitého tvaru
shuttle in the loom člônek (v kadlckym stavô)člunek (ve tkalcovském stavu)
small step, stair člôpekschůdek
foot člapašlépěj, chodidlo
nose around čmôchat (čmôchám, čmôcháš, čmôchaji)čichat, slídit
smoke čmad, čmódkouř
hide-and-seek čmikanáschovávaná (dětská hra)
village near Prostějov Čehoviceves u Prostějova
military draft asendaverbování na vojnu
joskin, bumpkin řôpoňkřupan
tomorrow, the day after tomorrow řéček, pořéčkôzítřek, pozítří
lower part of sheaf řéti (opak klásí - viz)spodní část snopu
punch to the shooulders řóchanecherda, úder do zad
back, chine řbethřbet
screen for cornřečêca, řičêcasíto na obilí
talkative řečné, -á, -y, -ihovorný, -á, -é, -í
cartřebřêňákžebřiňák
comb řebeňhřeben
radish ředekvaředkev
giggler, jolly fellow řehôlasmíšek, rád se směje
big playing button řembôlákveliký knoflík do hry
beet field řepniskořepové pole
sieveřičêca, řečêcasíto
river řikařeka
readřikat v knižce (řikám v knižce, řikáš v knižce, ...)číst
thus atož tak tedy
mouth, chap, (get a blow) čuňa, (dostat po čuni)huba, (dostat po hubě)
dirty word (cun. ) čurinavulgární výraz (pi..)
hunted čvanéštvaný
chatterer, scatterbrain čvančarapopleta, tlachal, žvanil, nešika
growlery avizónektrucovna
fiend, devil Ďáchďábel
devil, fiend Ďáchantďábel, čert
cup (of chubby shape) bôclákhrnek buclatého tvaru
cakebôchta, bôchtêbuchta, buchty
sugar beetbôrgêň, burgyňařepa cukrová
hit, strike, slap bácnót (bácnô, bácneš, bácnó)udeřit
snapsack, knapsack bátoštlumok
cake (local one) bělkabuchta
hangběsêt (běsim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)věšet
knout, whipbéčákbič, hůl
cowshed for municipal bull béčnikstáj pro obecního býka
bull békbýk
live, reside bévat (bévám, béváš, bévaji)bydlet
peeled barley with pig´s blood bóřkakroupy s krví na zabijačce
bolding top cover, bedspread bódnicaplachta, oddělující ženu“v koutě“ od ostatní světnice
bang, smething extrabaňarána, něco extra
brood cage baňkakukaň pro kvočnu
incite, inducebaňkovat (baňkôjô, baňkôješ, baňkôjó)navádět (nedok.)
small fatty person bačektlustý, spíš menší člověk
it happenedbêlo statystalo se
bebêt (sô, seš, je, zmê, ste, só) být
be pregnantbêt hrobábýt těhotná
be called (she was called Maryša)bêt nekemô (“bêlo ji Maryša“)jmenovat se (jmenovala se Maryša)
be quietbêt s tichóbýt zticha
firmbêtelné, -á, -y, -ipevný, pevná, pevné, pevní
scarf (tied with a knot at nape) babôšašátek přes hlavu, zavázaný v týle na uzel
goose is called so babôlkavolání na husu
spend night (drinking, dancing) babóňat (babóňám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)ponocovat
get up early babócet (babócim, babóciš, babócijó)brzy ráno vstávat
plump bacôlka, pôclenkabaculka, plnoštíhlá žena
plump pod bachráčvyzrálý, plný lusk
fatty (extremely) bachraté, bachratá tlustý, tlustá (hodně)
fatty (extremely)bachroňtlusťoch
bufoon, zany, jesterbajackašpar, šašek
fool about, fool around bajacovat, pajacovat (bajacôjô, bajacôješ, bajacôjó)šaškovat
ball (e.g. of snow) bakôlakoule
chin-wag, gossipbalôchêplky, řeči o ničem
shambalôtaklam
peppermint balšánekmáta peprná
deceive balamôtit (balamôtim, balamôtiš, balamôtijó)klamat, šidit
stick (short, thick) baldahůl (krátká, silná)
globe-flower bamôlenaupolín
ball (small one) bambôlkakulička
large leather pants baněbaňaté koženky
give a beatingbančêt (bančim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)bít, tlouci
cone (-s) barôša, barôšešiška (-y) smrku, borovice
baby baróšekdítě (mazlivě)
handbasket for potatoes bartôšekkošík na brambory
squall břéskat (břéskám, břéskáš, břéskajó)vřískat
tummy, belly břóšek, břôchbříško, břicho
slapbřênkanec, břinkanecfacka
ulcer bředvřed
fairy, nymph (joined with water) Břehôlavíla vodních břehů
hasp, pivot břetenovřeteno
Easter colorant březôlkabarvivo velikonočních kraslic
elastic button břinkáčkovový pružný knoflík
wood (woodden barrel)bečêcasud ze dřeva
crybečet (bečim, bečiš, beči, bečimê, bečite, bečijó)plakat
crying, weep (we do not cry for nothing)bek (do bekô se hneť nedámê)pláč (nepláčeme pro maličkosti)
pastry (local one) belešepečivo z kynutého těsta, plněné
pear (seedless) bezjaderkahruška bez jader
cerastium bilé zvonekrožec polní
plum (sort with big fruits) blômabluma, druh švestky
sway blômbelat se (blômbelám, blômbeláš, blômbelaji se)klátit se
hoboblôncalatulák, toulavý člověk
harmbléžêt (bléžim, bléžiš, bléžijó)ubližovat
pencil blajštyf, blajvaztužka
nitwit blboň, blvoňblbec, hlupák
button bleškaknoflík kostěný plochý
baggy, large blgaté, blgatá, blgatyplandavý, plandavá, plandavé
hen-bane blimblín
flutter blmbelat (blmbelám, blmbeláš, blmbelaji)třepat se, pohazovat
hang about bloncat (bloncô, blonceš, bloncajó)potloukat se
Shrovetide pastryboži milostěmasopustní pečivo (sladké)
pinewoodbořibor, borový les
darling, duckie bobišekbobeček
stork bogdálčáp
meadow-saffron bogdalecocún
septic woundbolačkahnisavá rána
ill bolavé, -á, -y, -inemocný, -á, -é, -í
Good Friday Bolestné deňVelký pátek
clumsy bombelaneobratný, pomalý
metal circular button bombiklesklý, kulatý kovový knoflík; zdobíval hanácké vesty
on bare legsboskênaboso
grumble brômlat (brômlô, brômleš, brômlaji)bručet
pan brôtvanpekáč
May beetle, chafer brňákchroust sameček na niti - točí se jím, až brní
notch, dent bróbekvrub, zářez, v přeneseném slova smyslu: vroubek, hřích
pitworm, sitwormbrókê, brókuroupy, roupů
bug, beetlebrabóchbrouk
sparrow brablec, brabecvrabec
pins and needlesbrablenčenimravenčení
ant, ant-hill brablenec, brableniskomravenec, mraveniště
whinge brčet (brčim, brčiš, brčijó)reptat, odmlouvat
marble brambormramor
fever, also blood poisoning brantzápal, horečka, i otrava krve
inner sole branzolpodešev boty (vnitřní), kůže, či látka
crosspatch brblabručoun, mluvící si spíš pro sebe
swingletree brdečkorozporka na zápřah tažného zvířete
hammer, chumpbremelêcarýhovaná palice, kterou se křeše mlýnský běhoun
shilly-shally brikule (dělat)drahoty (dělat)
cover of hands from old stockings (for binding into sheves)brněnkêpunčocha s odstřiženou šlapkou (ochrana ruky při vázání obilí)
coeval, contemporary brstevníkvrstevník
layer, stratum brstvavrstva
buggy with springs brykakočátek s péry
lie bucat (bucám, bucáš, bucaji)ležet
beet burdařepa
sugar beetburgyňa řepa cukrová
coat (long) burnuskabát (dlouhý)
diddly, doodley-squat bzdinapšouk, nebo hubený, velmi málo, “nestojí ani za bzdinu“)
lassie (opprobiously) côňávděvče (hanlivě)
bit, bitscôckêcucky
tease côcmat se (côcmám, côcmáš, côcmajó)škádlit se
drink côdit (côdim, côdiš, côdijó)pít
leftover(s)côchan, côchanêzbytek jídla
crumple côchat (côchám, côcháš, côchaji)mačkat, cuchat
engin-driver côksfirastrojvůdce
pigtail, plaig côlékpletenec vlasů, culík
smilecôlêt se (côlim, côliš, côlijó se)usmívat se, culit se
slowcoach cômbelaloudal, pomalý člověk
dawdlecômbelêt, -lit (cômbelim, cômbeliš, cômbelijó)loudat se, chodit pomalu
baby´s dummy cômilekcumel, dudlík
suck cômlat (cômlám, cômláš, cômlaji)cucat
frowzy woman cômplochnepořádnice, špinavá žena
piece, bit, also cubby côrdikkousek něčeho, taky malá komůrka
tag for entering wood (to cut grass) céchznámka opravňující chodit do lesa na trávu
cry códit (códim, códiš, códijó)plakat
reverse, retrocede cófat (cófô, cófáš, cófaji)couvat
coat (with coat-tails) córákkabát s dlouhými šosy
roam córat (córám, córáš, córaji)bloumat, bezcílně chodit
liecêgánit (cêgánim, cêgániš, cêgáni, cêgánimê, cêgánite, cêgánijó)lhát
pearscêgánkêhrušky
mallow fruitscêgánsky tvarôžkêplody slézu (léčivka na vymývání ran)
bunch of grapescêmbál hroznuhrozen vína
zinc cênkzinek
be irritatedcabóřêt (cabóřim, cabóřiš, cabóřijó)rozčilovat se
bugaboo, also coat cabachstrašidlo, ale i kabát
child who hold always mother´s skirt cafórekdítě, co se stále drží matčiných sukní
gangling child cahélvýrostek, vysoké štíhlé dítě
cloth for working wear cajklátka na pracovní oblečení
big lad, big person caloňčlověk spíš větší a při těle, velký kluk
scrap cancórhadr, i kousek, popř. něco utrženého, visící, i starší šaty
scrap (small) cancórekkousek něčeho
shake caplovat (caplôjô, caplôješ, caplôjó)třepat, smýkat
girl (not arranged well) casnochděvče (neupravené)
twitch casnovat (casnôjô, casnôješ, casnôjó)třepat, škubat, třást (hrubší než caplovat)
shilly-shally, hesitationcavykêokolky, drahoty
onion cebôlacibule
cry, weep cecónit (cecónim cecóniš, cecónijó)plakat, brečet
little spring, flow, in full flow cecórek, cecór, cecórempramínek (čůrek), proud, proudem
back cemrzáda, hřbet
dauther (dauthers) cera, (cerê), ceródcera, (dcery), dcerou
sausage cergulátvuřt
strainer cezánekcedník
educate cibrovat (cibrôjô, cibrôješ, cibrôjó)vychovávat
pay cimbat z kešeněklopit z tobolky
peal, ring cimbrlat (cimbrlám, cimbrláš, cimbrlajó)zvonit
can for drinking beer (calibrated) cimentplecháč, mazák (nádoba na pití piva - cejchovaná)
brandcimentovat (cimentôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)cejchovat
rigmarolecirátêokolky, ozdoby i nadbytečnosti
dryed fruitscivébê, civébysušené ovoce
somethingcosêkcosi
heavy raining crbolêt (crboli tam celé deň)hustě pršet (leje tam celý den)
heavy rainingcrbolêt (crboli, crbolêlo, bôde crbolêt)pršet hustě (prší, pršelo, bude pršet - hustě)
piddlecrbolêt (crbolim, crboliš, crbolijó)čurat
woman (invectively) crbolenanadávka ženě
in (through) little spring crkótkempraménkem
rain, drizzle crkan, crkánekdéšť, deštíček
platoon, also jerk cukčeta, také trhnutí
sarge cuksfiračetař
small room curdíkkomůrka
pear cverglehrušky solnohradky
chisel cverhokdlabadlo na dlouhém toporu
sponge-biscuit cvibôchpiškotová buchta
gusset cviklklín (vsazený vzadu do sukně či kalhot)
fur coat, sheepskin dôbeňákkožich hnědé, duběnkové barvy
fattish dôcaté, -á, -y, -iobtloustlý, -á, -é, -í (oplácaný)
touch dôcnót (dôcnô, dôcneš, dôcnó)drcnout (jemně)
quirtdôdkê, dudkêdůtky
spirit dôchduch
blanket filled with feather dôchnapeřina (neprošívaná, s peřím volně umístěným v sypku)
roof made from thatches dôchovicadošková střecha
bum, arse dôpazadek, prdel
far distance dálebadálka
mockdělat si z nekeho šófkêdělat z někoho blázna
wood-pecker děteldatel
girl, girls (lass, lassie)děvčêsko, děvčêskaděvče, děvčata
sting džignót (džignô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)bodnout, píchnout
sequel of family feast (even over 3 days)dóškêdozvuky po hodech (někdy trvaly i 3 dny)
dignitydóstojenstvó (stř.r.)důstojnost
gourd, marrowdêňatykev
yet, still, after alldêťvždyť
whendêžkdyž
if, if we, if youdêbê, dêbêhmê, dêbêstekdyby, kdybychom, kdybyste
alwaysdêckê, dêckyvždycky
rogue, blackguard dacanlotr
steam locomotive dampflokomobila parní
belts (“lace“ belts) darmovisekožené řemínky na utahování kalhot koženek
free beer darmovy pivopivo zdarma
wooden dřevěrnédřevěný
larch dřinmodřín
conscionable, diligentdbálêvépečlivý, přičinlivý
dahliadeorgêňajiřina
jail (cell) (be in jail)dereš (bêt v derešô)vězení, šatlava, kobka (být ve vězení)
medalderfenyk, derfenikmedaile
coltsfoot devaterníkpodběl, hojí prý devatero nemocí
woodden tub dižanádoba ze dřeva na zadělávání těsta
maidservant difkaděvečka, služebná
savage, wild man divišdivoch
settle, iron-out dividírovat (dividírôjô, dividírôješ, dividírôjó)účtovat, rovnat si s někým účty
wilderness divočêlena, divočêlendivočina, divočin
long knife dlóháčekdlouhý nůž
longtime, longer, the longest dlóho, dyl, nédyldlouho, déle, nejdéle
procure došêkovat (došêkôjô, došêkôješ, došêkôjó)dohodit, opatřit (čeleď do domu, věci)
widedošêrokadoširoka
tchatch, tchatched roofdoškêdošky, slaměná krytina
come slowly došprtat se (došprtám, došprtáš, došprtaji se)pomalu dojít, dobelhat se
diseased dožebračené, -á, -y, -isešlý (po úraze, po nemoci)
disgruntle dožhranénazlobený
irritate dožrat (dožerô, dožereš, dožeró)popuzovat, pokoušet (ale hruběji)
whip dočôbat (dočôbô, dočôbeš, dôčobaji), i dočubatzešlehat
pecked doglvanédoklovaný
work over dochramostit (dochramostim, dochramostiš, dochramostijó)zranit, zřídit
fully open dokořenidokořán
altogether, (in) totaldokopêdohromady, celkem
Haná people from lowland DoláciHanáci z roviny, z nížiny
laughably dressed domaškařet se (domaškařim, domaškařiš, -ijó)obléci se směšně
beaten domaraščenédotlučený
aweary, also drunken domatičkované, -á, -y, -istrhaný, unavený z práce, ale i velmi opilý
grumbler domrzačlověk působící mrzutosti, otrava
catchdopařêt (dopařim, dopařiš, dopařijó)dopadnu, chytím
plume (with big fruits)dorancêja, dorancejadurancie (kulatá švestka, “nejde“ od pecky)
lady of easy virtues dorotažena lehčích mravů, bystrosti nevalné
anythingdovicokdovíco
ending meeting of organisers (after successfull event)dozvukêposezení pořadatelů po úspěšné akci
meanie, miser držkožkalakomec
best maid dróžkadružička
take out feather from shanks dračkadraní peří
grab drapnót (drapnô, drapneš, drapnó)popadnout
tipsiness drbkaopilost (lehká)
talk uselesslydrdolêt (drdolim, drdoliš, drdoli, drdolijó)mluvit zbytečně
lassie who has got the thing about boys drhlenaděvče s větší slabostí pro chlapce
jelly, shiveringdrkotêrosol, třesavka
loose woman drndažena lehká
hop-skip drndat (drndám, drndáš, drndaji)poskakovat
become excited drndit (drndim, drndiš, drndijó)rozčilovat se
bread-crumb, a piece of, (pl.) crumbsdrobinka, odrobinka, (mn.č.) drobinkêdrobt, drobek, (mn.č.) drobečky
down-wards, beneath duledolů, dole
dimple dulekdůlek(kdo ho má na bradě, dvakrát se ožení či vdá)
double handle pot dvóôšnikhrnec dvouuchý
door dvirca, dvircédveře, dveří
rain, rain water dyšč, dyščovica, dyščuvkadéšť, dešťová voda
dish cover, bottom, disk dynkodřevěná poklice, dýnko
ifešlêjestli
ifešlê, ešlê pakjestli, jestlipak
beettle, which eats a poppy eldoradibrouček “Kolorádo“, hubící zejména mák
sweetie, sweet englišacukrátko, bonbón
invective to woman epištolanadávka ženě
gap fôkmezera neboli fuk
wind (strong) fôkéřvítr (velký)
soks fôsekleponožky
casing fôtrálekpouzdro
feed for cattle, also doorframe fôtrokrmení pro dobytek, také zárubeň dveří
paddedfôtrované, -ápolstrovaný, -á
plume, ribands, superfluous ostentationfámfrnochêchochol, fábory, zbytečná paráda
flag fánavlajka
whistle féfarafrkač, píšťalka
yammer fňôknanaříkavá osoba
blow fókat (fókám, fóká, fókaji)foukat
beardfósavousy
well, fine faňdobře
recentfčêléšinynější, současný, protože “fčêl“ je nyní,
goat leaffaječkêkozí list
pipe fajkafajfka
file fajlapilník na kůži
gage fantzástava
take as a gage fantovat (fantôjô, fantôješ, fantôjó)zabavit, vzít
can (for preserving lard) faskanádoba z plechu s děrovaným víkem (na sádlo)
little (clever) boy fedréšekklouček (mazlivě), chytráček
mint-sling feferminckapálenka macerovaná mátou peprnou
beggary fechtžebrota, jít fechtem byl hodně smutný úděl
sergeant major felákšikovatel
brake (woodden, later iron) fena (i žaba)brzda - dřevěná (později železná) ráfového kola
ensign of a power ferôlaodznak moci a trestního práva chasy o masopustu
the smallest coin fetoňnejmenší peníz
dimension timber fiřpuňpřířez
whistle, singfifolêt (fifolim, fifoliš, fifolijó)pískat, zpívat
clever (too much) fikanépřechytralý
sergeant firačetař
net curtain firhaňkzáclona na dolní půli oken (zvlášť pro každé okno)
hit, skrike, slap flágnót (flágnô, flágneš, flágnó)udeřit
plume-brandy flómgajstslivovice
black coat for men flanérkamužský kabátek z černého sukna
peg, pegsflok, flokêkolíček, kolíčky ze dřeva na přitloukání podrážek na boty
relay (horses for soldiery during the war) fořpon, fiřpónpřípřež (pro vojsko za války)
redstart fojtikrehek domácí
fellow (“fine“ fellow) forejákfuriant
gateway - passage to an yard forhauz (forhóz)průjezd domem na dvůr
lad frôcekkluk (odrostlý, nepoddajný)
halm, stalk frčekdíl stébla od součku k součku
lance corporal frajtrsvobodník
small jacketfrcôlkakabátek ženského kroje (přiléhavější než čamarka)
baby (in arms), infant frfňátkoděťátko, nemluvně
investigation at a court frhélvýslech u soudu (verhör)
quill frkbrk
waistcoat of old Haná costume frydkavesta starého hanáckého kroje
bird ftákpták
birdsftačênaptactvo
ergot ftači chlibnámel
chariot armyfurvézňavozatajstvo
mania furyjaposedlost (vleze do někoho)
cry weakly, softly gédêmoldánky
pantie, panty, scantygaťkêkalhotky (spodní prádlo žen, event. dětí)
sauce (thick)gêglaomáčka (hustá)
soilgêglat (gêglô, gêgleš, gêgló)špinit (nedok.)
cones gagôšešišky jehličnanů
spirit, hard drink, but also electricity gajstlihovina, ale i elektřina
mushroom of crummy sort galaběnahouba podřadného druhu
maw, also a sort of viola gambatlama (hanlivě široká ústa), druh violy
pants gatěkalhoty
trousers for small childrengatěčkêdětské kalhoty (malinké kalhoty)
big piece of sth. gavalvelký kus něčeho
head gebôlahlava
drop down, gecnót (gecnô, gecneš, gecnó)spadnout, udeřit do něčeho
resin gléklovatina, vytékající z ran peckovitých stromů
wobble, but also babble glajdat (glajdám, glajdáš, glajdaji)klátit se, ale také kecat
babble, but also wobble glajdat (glajdám, glajdáš, glajdaji)kecat, ale také klátit se
glass case glaskostnskleník, vitrina
gobble glgat (glgám, glgáš, glgaji)hltat
greedy person glgoňhltavý člověk
peck glvat (glvám, glváš, glvaji)klovat (nedok.)
peck glvnót (glvnô, glvneš, glvnó)klovnout (dok.)
pecking glvotklování
rail, to rategrômlêt, (grômlim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó) - dok. grômlovat (grômlôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó) - nedok.promlouvat, hubovat
part of cart gréfinahole spojující žebřiny žebřiňáku
knife of sowing-machine grňanůž u sečkovice
piece of knife adapted for cutting grňkazlomek nože nebo srpu, upravený k řezání
part of a chain gróžakroužek, článek řetězu
rough gróbské, -á, -y, -ihrubý, -á, -é, -í
spit, bibgrêntê, grêntáčeksliny, bryndáček
hoe, small hoe graca, grackamotyka, motyčka
long man hairgrackêdlouhé, do týla spadající mužské vlasy
hobble, limpgrajdat (grajdám, grajdáš, grajdá, grajdámê, grajdáte, grajdajó)pajdat
step ongrajdnót (grajdnô, grajdneš, grajdne, grajdnemê, grajdnete, grajdnó)šlápnout (na něco, do něčeho)
rim, edge (of tile stove)granecokraj (kachlových kamen)
tooth of horseshoe grifzub podkovy
splinter-bar grmolec, grômpolecrozporka na zavěšení zabitého prasete
chroniclegronêkakronika
he-man, big man grycchlapisko
mouth hôbaústa
quarellsome woman hôbačkahádavá ženská
fishing rod hôdicaudice
smoke, cure hôdit (hôdim, hôdiš, hôdijó)udit
slack hôhňavé, -á, -y, -izvadlý, -á, -é, -í (k ničemu, máčka)
mother´s brother hôjec, hôjčekmatčin bratr
show hôkázat (hôkážô, hôkážeš, hôkážó)ukázat
wodden fireman shed hôlékulík, dřevěná hasičská kůlna na návsi
small street hôleca, hôlečkaulice, ulička
swing, rock hôngat (hôngám, hôngáš, hôngaji) houpat
goose coop hôsák, husákhusí kukaň
water (goose vine) hôsi vinovoda
violin hôsle, hóslehousle
dense hôsté, -á, -y, -ihustý, -á, -é, -í
bridle, curb hôzdauzda
knot, bundle, little bundle hôzel, hôzílekuzel, uzílek, ranec, raneček
old clotheshábêstaré šaty
soup made from kalehábovicapolévka z kapusty (z kélu)
counthákávat (hákávám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)počítat, čítávat
sensitive (to sth.)háklêvé, -á, -y, -i háklivécitlivý, -á, -é, -í (na něco)
jail háreštvězení
wedding customházet do žêtaházení peněz nevěstě do talíře s pšenicí při svat.hostině
fool héhôlahejhula
gamekeeper hénéhajný
flock hénohejno
throw, belt hňápat (hňápô, hňápeš, hňápó)házet, práskat něčím
warm blanket hóňapokrývka z hrubého sukna
Úsov (village and castle) HósovÚsov (obec s hradem)
shamehaňbahanba
naughty man, woman haňbôla, naňbôlenahambář, hambářka (nadávka)
fascine hať, hatěsvazek vrbového proutí, hať
quicklyhêbnohonem, rychle
deface, disfigurehêzdit (hêzdim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)hyzdit
deface, disfigurehêzdit (hêzdim, hêzdiš, hêzdijó)hyzdit
tree mushroom Habáňstromová houba, polyphorus formentarius
mighty habáňské, -á, -y, -imohutný, -á, -é, -í
abbesshabatêšaabatyše, i obecně jeptiška, také výřečná žena
daphne hadi střešnělýkovec
rag, rags, small ragshadra, hadrê, hadirkêhadr, hadry, hadříky
ragpickerhadrlákhadrník
drove hafolhouf
pendant hagnózekagnusek, penízek neb medajlonek na krku nošený
instrument for spinning flax (expr. old woman)hachlavochle na česání lnu (přeneseně potupný název pro starou ženu)
puppet show hajdaláčkovy divadloloutkové divadlo
scarescrow hajdalákhastroš
slidehajsávat se (hajsávám se, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji se)klouzat se
boy (tall and a bit sloppy) hajsónkluk (vysoký), také lajdák
move intensively over an area hajsovat (hajsôjô, hajsôješ, hajsôjó)běhat po vesnici po besedách
criss-crosshakê mikêsem tam, křížem krážem
hook haklékháček
bough, boughshalôz, halôzevětev, větve
room (large) halôzňamístnost (velká)
brushwood halózichrastí z lesa n. v lese
boy (strong, but less polite) halamahoch (silný, ale málo zdvořilý)
wardrobe halmaraskříň
young farm boy, stripling haluzékchasník mladý
discordshamárênepříjemnosti, spory, různice
pole for drying laundry hambalkêhůl na zavěšování prádla
horse trader hampalířhandlíř s koňmi, také tlučhuba
antichristianhancêkrêst, hancejášantikrist
dealer handliřkapřekupnice (másla, vajíček, zeleniny, atd.)
bay horse hanzlhnědák (o koni)
lumber, rubbish, disorder harabóziharaburdí, nepořádek
drunkenness haraficaopilost
drunkenness haran, haroš (mít ho)opice, opilost
red band, ribbon haraskačervená harasová pentle
recruitment harendaodvod
cupboard, small cupboard harmara, harmárkaskříň, skříňka
bite, tackle hřébat (hřébám, hřébáš, hřébajó)kousat
mushroom(s), pick mushrooms hřébek, hřébky (i -kê), jit na hřébky (i -kê)hřib, houby, jít na houby
carnation, clove-pink hřebičekkarafiát
marehřebicaklisna, kobyla
toast oneself hřit se (hřé se) hřijô se, hřiješ se, hřijó sehřát se (hřej se)
hawker hauzirnikobchodník (podomní)
oncehdêsê, kdêsêkdysi
when, where hdekdy (časově); kde (místně)
anybody hdehdokdekdo
somewherehdesê, kdesêkdesi
somebodyhdosê, gdosêkdosi
who knows (I do not know) hdovikdož ví
potatoes herteple nebo erteplebrambory
smilehihlat se (hihlám, hihláš, hihlajó se)smát se
dead nettle hlôchá kopřevahluchavka, léčivka na vředy
warbler hlôchá pěnapěnice zahradní
night watch hlásnéponocný
earthworm hléstažížala
foolishnesshlópotahloupost
clay, earthhlêna (hlênô, hlênó)hlína, zemina (hlínu, hlínou)
source of sandy soilhlênikhliník (zdroj hlíny)
indigohlênkamodř na podrovnávky domů
hungry hladné, hladná, hladnihladový, hladová, hladoví
tease hníkať (hníkám, hníkáš, hníkajó)zlobit, škádlit
move, stirhnót /se/ - (hnô, hneš, hne, hnemê, hnete, hnó), hl se = dal se do pohybu pohnout se, dát se do pohybu
now, right now hneťhned
overripe fruitshnilêčkazměklé ovoce
doze hnipat (hnipám, hnipáš, hnipaji)spát, podřimovat (ne lichotivě)
bitternesshořčênahořkost
viscaria hořici láskasmolnička (lychnis viscária)
tenant, renterhoferpodruh, nájemník
shoes holbštyvlepolobotky
swing homkat, homkačkahoupat, houpačka
seesaw, swing hompačka, hongačka, homkačkahoupačka
Haná people from highlands HoráciHanáci z kopců
earringshoringle, horinglêčkênáušnice, náušničky
watchman in fields (his wife) hotař, (hotařová)polní hlídač, (žena polního hlídače)
pear tree, to climb at p-thrôška, hrôšenka, vêlizt na hrôškôhruška/hrušeň, hruštička, vylézt na hrušeň
low concentration drink (alcohol, coffe, …) hrôšková vodičkanápoj slabé koncentrace (alkohol, káva, …)
main mass, celebration hrôbá (bévá po rani)velká mše svatá (bývá v 10 hod., po ranní mši)
epilepsy hrôbá nemocpadoucnice
big hrôbé, hrôbyveliký, veliké
bulge hrčaboule
lumphrčaboule
rake hrabjehrábě
castle road hradčicahradská cesta, silnice
apples (ripened in Summer)hrachovkê, hrachuvkê, jakôbkêjablka dozrávající v létě
forum, gabfest hratvabeseda
float, to grumble hrbócet (hrbócim, hrbóciš, hrbócijó)rachotit
Easter instrument for making noise - instead of silent bells hrkačvelikonoční nástroj na “hrkání“ o zeleném čtvrtku kdy se odmlčí zvony .
grumble hrncovat se (o voze)hrkat (drncat), jako by vezl hrnce
houseleek hromotřesk, hromtřesknetřesk obecný, býval na doškové střeše jako ochrana
meteorite hromové kameňmeteorit
container for milking hroteknádoba na dojení
fried elderberries hularsmažené bezinky
loft, at a loft hura, na huře půda, na půdě
soup (twiggy) chôďačkapolévka (“hubená“)
unlucky person chôderanešťastnice
tuft chôndelchumáč
bushes chábikřoví
beat, hammerchňápat (chňápô, chňápeš, chňápó)mlátit (něčím)
flock, lump chómek, chôndelchumáč
bad, unsuitablechêbné, -á, -y, -išpatný, -á, -é, -í (nevhodný)
squiffychêcenépřipitý
preparechêstat (chêščô, chêščeš, chêščó)chystat
it is going to frown chabóni semračí se
trash, brushwood chabaščidrobné větve, chrastí
small house chajdamalý domek
sick, ill, old person charabél, charabéleknemocný, vetchý, starý člověk
cornflower charbachrpa
quail (male)chřástelkřepelák (sameček od křepelky)
willy-nilly, nolens-volens chca nechcachtě nechtě
wanting, they want chca, chcóchtěje, chtějí
lilac chebz, chebzibez, šeřík
lough, jeer at a p. chichlat se (chichlám se, chichleš se, chichlaji se)hlasitě se smát, vysmívat se
gooseberry chlôpáčekangrešt
lough loudly chlámat se (chlámô, chlámeš, chlámó se)smát se hlučně
man chlapmuž
boychlapčêskochlapeček
bread chlib chléb, chleba
shed, cowshed chliv, do chlivachlév, do chléva
soft hair, down chmérkachmýří
grasp chmatnót (chmatnô, chmatneš, chmatnó)chytit
emaciated, lean chrósthubený
lubber, lumpish manchramostanemotora, velký nešikovný člověk
toad chrastavá žabaropucha
iterjection for sudden action chrbéchrk! (citoslovce)
town near Kroměříž Chropêňměsto na Kroměřížsku se zámkem
skimpchrtósêt (chrtósim, chrtósiš, chrtósijó)škrtit, lakotit
fade, wither down chvadnót (chvadnô, chvadneš, chvadnó)vadnout
lizard iščeraještěrka
by lizard´s iščerčimještěrčím
toolsištrmentênástroje
eater ičnikjedlík
different inšijiný
at some other time indá, indovájindy
another time indová, indájindy
play tirades intarádithrát slavnostní intrády jako o Vzkříšení
more certainly isťéšjistěji
go it (dô, deš, de, demê, dete, dó)jít
already jôžjiž
whetherjôžlêpak jestlipak, zdalipak
yes, oh yes ja, nôjaano, ale ano
furrow járekrýha, žlábek
every which wayjak kerakvšelijak
apples (ripened in Summer)jakôbkêjablka letní, také žňovky
bull (young) jalovčákbýček
panicjančêt (jančim, jančiš, jančijó)plašit se
tree frog janek zelenérosnička
potato fieldjapčêskopole s bramborami
apples japka stromovyjablka
datura, thorn apple japka vlčidurman
potatoes japka zemskybrambory
apple, apples japko, japkajablko, jablka
lover of amusement ježďôlenarád chodící po zábavě
riding, in riding ježděni, v ježděňó jízda, v jízdě
pile of small branchesježek okleščkuhranice dřeva z úlomků větví (do hranolu)
sausage jetrnicajitrnice
execution jezekôce, jezekôciexekuce, poprava
eat jezt (jim jiš, jijó)jíst
bejesus jezusmargotkoježíšmarja, výkřik úleku, údivu
go jit (dô, deš, dó)jít
Easter stickkôcarpomlázka z vrbových prutů, n. z jívy
pie, strudel kôcmochzávin
whitherwardkôdêma, kadêmakudy
give sb´s hair a tugkôdlêt (kôdlim, kôdliš, kôdlijó)tahat za vlasy, kudlit
globe kôla zemská, kóla zemskázeměkoule
ball(s) of mistletoekôlêčka, kôlêčkêkulička, kuličky - zrnka (jmelí)
plums (rounded shape)kôlovačkêšvestky kulovitého tvaru
piece, pieceskôs, kôsekus, kusy
forge (iron, horse)kôt (kôjô, kôješ, kôjó)kout (železo, koně)
shock of hairkšêcakštice, vlasy vůbec
circles on waterkáčirkêkola na vodě
harnesskširêpostroj pro koně do kočáru
buttermilk kéškapodmáslí
small bunch of flowers késtečkakytička; hrstka
handful, handfulskéstka, késtkêhrstka, hrstky
grizzlekňôčet (kňôčim, kňôčiš, kňôčijó)kňučet
think about sth. kómat (kómám, kómáš, kómajó)zkoumat, přemýšlet nad něčím
canopy for lying-in period kótnicaplachta zavěšená před ložem šestinedělky
cap kaškétčepice se štítkem (původně vojenská)
duck kačena kachna
duck´s, duck eggs kačeni, kačeni véca kachní, kachní vejce
skates for childrenkačenkêbrusle pro děti
ferment (it ferments), sauerkraut kêsat (kêše to), kêsany zeli kvasit (kvasí to), kyselé zelí
thigh, small thighkêta, kêtkakýta, stehno, stehýnko
bunch of flowers, thighkêtkakytka, kytice, ale taky stehýnko
coat, jacket kabišónkabát
whitherwardkadêma, kôdêmakudy
plume-tree, plumeskadlátka, kadlátkêšvestka, švestky (i název stromu)
weaver kadlctkadlec
to hell kčerchmantôk čertu (zaklení)
puddle kalôhakaluž
muddy waterkalêskokalná voda
ridge kalenicahřeben střechy
schist, slate (for roofs) kamenibřidlice na krytí střech
slate kameni (na střeše)břidlice
pear (a winter kind) kamenicadruh zimní hrušky tvrdé, trvalé
ropekamenická niťlano, tlustý provaz
drink (something to drink), also camomilekamilkêpití (něco k pití), ale taky heřmánek
each to elsewhere kamkerékaždý jinam
bitch kanáriamrcha
bench (woodden, for sleeping) kanapéllavice (dřevěná rozkládací, na spaní)
curly (-headed) kanděravékučeravý
spurge kani mlikopryšec
pocket kapca kapsa
carriage karétavozík pro koňský zápřah
small carafe karafinkasklenička s dlouhým hrdlem, karafka
paper board cloth kartónpotištěná bavlněná látka s plátnovou vazbou
goalless walk kasátum (chodit)chodit bez cíle
boor, hick křôpankřupan
crunch křópat, (křópô, křópeš, křópó), pokřópat chroupat, zchroupat
roof tileskřêdlêcastřešní tašky
lidkřêdylka, křêdlapoklička, poklice
clumsy person, also pebblekřemelaneohrabaný člověk, ale také oblázek křemene
pebble křemelaoblázek křemene
bushes křikřoví
ditch křikopapříkop
crow, rook kava, kavák, kavoňvrána i kavka, havran a někde i straka
scabious kavijášchrastavec polní
cuirass, cuirassier keles, kelesarkyrys, kyrysník
nonsense kepské, -á, -yhloupý, nesmyslný, špatný
badlykepskêšpatně
which, who, that, anykeré, -á který, -á
kohlrabikerlub, kerlubêkedlubna, kedlubny
waiter kernel číšník (kelner)
cabbage kchélkapusta
boy, boys klôčêsko, klôčêskakluk, kluci
handle klôčkaklika
straw basket with vertical edges klôbankaslaměnka s kolmými stěnami
low voice klôsté hlashluboký; bas
thick, thicker, the thickest, fat klôsté, klôšči, néklôšči tlustý, tlustější, nejtlustější
fatty, thick klôsté, klôstátlustý, tlustá
upper part of sheaf klásí (opak řéti - viz)horní část snopu
thickness klóščka tloušťka
beat klóct (klôčô, klôčeš, klôčó)tlouci
pushklačêt (klačim, klačiš, klačijó)tlačit
chain for fastening of stakes klanečnikřetěž na stahování klanic
keysklapiturêklávesy
hand decorated basket klebetníkpodlouhý košík ruční, vyšitý srdéčky atd.
colourful band klebitárkapestrobarevná stuha
whiskklehtat (klehtám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)- kvedlat
afternoon apparition klekánicastrašidlo, strašící o klekání
gossiper klobóčnicadrbna
codger, godfather kmocháčekkmotr
butterflowerknofličkêpryskyřník
shirt košôlakošile
skate košla brusle
taste koštovat (koštôjô, koštôješ, koštôjó)ochutnávat
catkin koťátkajehnědy, kočičky
apples (winter, so called “leather apples“)kožôchêjablka (zimní “kožená“)
pouch kočêčákpytlík na tabák z kočičí kůže
edelweiskočêči capkaprotěž
pea and peeled barley (puree)kočêči svajbahrách s kroupami (kaše)
micakočêči zlato n. střibroslída
catkinkočêčkêjehnědy, kočičky
small cat kočenkakočička
devilkin, goblin kobirekstrážný duch; hospodáříček, šotek
hack, mattock koblhónkrumpáč
be angry, pique kocóřêt se (kocóřim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)zlobit se, urážet
corn poppy kohótekvlčí mák
bonnet, cap kokrhélčepec; drdol
poppykokrhélivlčí máky
skates (removable from shoes)kolômbôskê, kolumbuskêbrusle (na klíček, tj. sundavací z bot)
how many (much)kolêkkolik
severalkolêknástněkolik
several timeskolêknástkráťněkolikrát
many times, oftenkolêkrátkolikrát, mnohokrát, často
mulish (horse as well as man) kolerjankovitý (kůň, člověk)
round a place koleváokolo
cradle kolombáčhoupavá kolébka, upravená z loktuše na trávu
cradle kolombat (kolombám, kolombáš, kolombaji)kolébat
merry-go-round peoplekomedijantikolotočáři, světští
redstart komenářrehek domácí
chimneysweep kominářkominík
little bird kominičekpták čermáček, fojtík
gondolier kondórgondoliér
carouselkoničkêkolotoč
can, ewer konvakonev
hayrack carriage kopňákžebřinový vůz na němž se svážejí kopy obilí
woodden spoon for mixing doughkopêsťkopist (oválné dřevo na míchání těsta)
official responsible for punishment kopařpříručí stárka chasy - “vyplácel“ provinilce ferulí
shrubbery kopčikřoví
holy hill near the town Olomouc (St.Kopeček) KopečekSv. Kopeček u Olomouce, poutní místo
coverlet (small) koperdečkamalá pokrývka
coverlet koperdelkapřikrývka na postel
pear (winter)koperkê, kôperkêhrušky (zimní) koperky
put hay into small piles kopkovat (kopkôjô, kopkôješ, kopkôjó)dávat seno do kopek
roll (forward/backward) koprdeleckotoul
box for mashing potatoes (feed for cattle) korábtruhlík na sekání brambor
wind vane koróba, koróbičkakorouhev, korouhvička
part of a mill korčákčást mlecího zařízení pod košem ve mlýně
military unit of cavalry kornetavojenský oddíl jezdců
goose wing for cleaning stoves from soot kosenkakřídlo z husy na vymetání sazí
hill near Prostějov called Kosiř Kosiř, Koséřkopec u Prostějova, podlouhlý v podobě kosy
knuckle(s) of halluxkostka, kostkêklouby palců nohou
ankleskostkêkotníky
chest of drawers kostnprádelník
knotty piece of wood kostrbálstarý, sukovitý kus dřeva, větve
trundle, rollkotólet (kotólim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)kutálet
jelly, brawnkotêhuspenina, sulc
trotterskotênožičky zabitého zvířete
tuft kotrčchumáč
elderberrieskozêčkêbezinky
wartkoziřêtkabradavice
region, territorykrékraj, oblast
side, (out)side krénikrajní
stealthily kraďókradmo, tajně, úkradkem
chalkkrêda, krêdêkřída, křídy
spasm krčalakřeč
weakling krčalačlověk, který se krčí, uhýbá, slaboch
hide, coverkrêt (krêjô, krêješ, krêjó)krýt
wrinkle, wrinkled krab, krabatévráska, vrásčitý
collar of coat krabátllímec u kabátu
kabanos krakovskykabanos
pastry (local one, made from butter dough) krapla, mn.č. kraplecukroví z máslového těsta
quiver (woodden) krbíkdřevěný toulec, do něhož si sekáč zastrkuje brousek
blood krivkrev
shed (woodden) krmecchlívek pro prasata (dřevěný, volně postavený)
molehillkrtičêneckrtčí hromádka
mole krtica krtek
house (small, not too nice) kuťadům (menší, stavebně nevalný)
bark kurakůra
archedkvelbenéklenutý
archkvelbeniklenba, podloubí
semi-evening kvičerek, kvičerópodvečer
be in flower kvist (kvetô, kveteš, kvetó)kvést
alcohol, spiritkvitlíh
flowerskvitkakvětiny
for that reason, due to kvuleváproto, kvůli
urchin kyhébekmalý dareba
box, cartoonkysňabedna, krabice
screw for shuffling plum jam lôňák (k vaření povidel)vrtidlo se čtyřmi lopatkami, kterým se míchá v kotli
medicinal herb (levisticum oficinale) lôbečeklibeček lékařský (levisticum oficinale). Kvítí milodějné
noodle lôkšenudle
piece lôntkus něčeho
snowflakes (large)lôntê snihôvelké sněhové vločky
burdock lôpónlopucha obecná
belt (decorated) lážové páshanácký pás, vyšívaný kovovými střásny
reins for horseslácarêkoňské otěže
pillars for small bench (part of old house) lápkêpilíře z vepřovic (u zdi, dávala se na ně lavka)
whitewashléčêt (léčim, léčiš, léčijó)bílit
treatléčêt, ličêt (ličim, ličiš, ličijó)léčit
whitewash of a house léčkalíčka, bílení stavení
wellington boot lécni botaholínka
woodden butt (for dungwater or water) létanádoba válcovitého tvaru na vyvážení močůvky či na vodu
high leg boot létkoviceholínky
plum jam lézačkarozvařené švestky - 1. fáze při vaření povidel
part of carriage wheel lóšeňlíšeň u kola vozu
kiss lóbanecpolibek
kiss lóbat (lóbám, lóbáš, lóbajó)líbat
measure for groats lóbekodměrka na šrot z lubu
hill between two villages of Haná region Lócká horakopec mezi Senicí na Hané a Loučanama
swiglóchnót (si) lóchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -óloknout (si)
eathern pot laťka, latuškahrnec - hliněný, drátovaný - na mléko, na povidla
shelflêštvapolice s háčky nebo s kolíčky
peoplelêd, lêdilid, lidé
poplar lêndatopol
lime (tree)lêpalípa
white patchlêskaskvrna, “znamení“
slap (n.)lêskánifackování
slap in the facelêskanecpolíček
leaf, leaveslêst, lêsti (ai lésti)list, listí (i listí)
documentlêstinalistina, dokument
do something before go to bed labónět (labónim, labóniš, labónijó)dělat něco před spaním
hat (old, masculine) lacanklobouk (starý, mužský)
hurdy-gurdy (street organ), person playing on it lajer, lajernikkolovrátek, kolovrátkář
toss, move restlesslylamozêt /sebó/ (lamozim, lamoziš, lamozijó)házet /sebou/
rolling stone, hobo lancóchtulák, výrostek, klacek (původně pěší žoldnéř)
stravage lancat (lancám, lancáš, lancaji)toulat se
unwell, be unwelllankvařêt (lankvařim, lankvařiš, lankvařijó)churavět
sit, be seated lapět (lapim, lapiš, lapijó)sedět
sit downlapnót (lapnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)sednout si
weasel laskalasička
patch, patcheslata, latêzáplata, záplaty
lantern laterňalucerna
bench (small) lavkalavička
slap on the head lebanec, lepanecpohlavek
skull, head (expressively)lebeňalebka, hlava
editor, staffer ledachtórredaktor
chair legátžidle
draftee legrutrekrut, odvedenec
fleur-de-lis, lilly lelôjalilie
bunch of hairlelék, lelékêpletenec vlasů, copy
bat letopéřnetopýr
detain letyrovat (letyrôjô, letyrôješ, letyrôjó)zdržovat
providerlifrantzásobovač
provide, deliver lifrovat (lifrôjô, lifrôješ, lifrôjó)dodávat, posílat
druglik, likêlék, léky
be outdoor, where were you gadding? litáni, gde liceš?být venku, kde jsi byl?
run, rampage litat (licô, liceš, licó)běhat, lítat ve smyslu běhat i lítat
celebrate with a drink litkupzapíjení uzavřené koupě
creep (up)lizt (lezô, -eš, -e, -emê, -ete, -zó)lézt, šplhat
hiding place (underground) lochpodzemní jáma; skrýš za válečných útrap
trough lomfeštkoryto
ramble, wonder londat (londám, londáš, londajó)toulat se
jelly drink lozórkarosolka
climblozêt (lozim, loziš, lozijó)lézt, šplhat
last year luňvloni
bed lužkopostel
lucernelucerkavojtěška
consumption, tuberculosis (illness of poor people) lunzúcht, lunzôchtsouchotiny, hladné úbytě (nemoc chudých)
lottery lutrijaloterie
martyr môčenikmučedník
canoodle môckat (môckám, môckáš, môckaji)muchlovat
flee môcha, môchêmoucha, mouchy
tyrant bird môcháreklejsek šedý; chytá mouchy
pet môchlat (môchlám, môchláš, môchlaji)mazlit, muchlat
whisper, utter a sound môknót (môknô, môkneš, môknó)špitnout, ceknout
mess (trouble) máčkašlamastyka
sauce máčkaomáčka
pat mácat (mácám, mácáš, mácaji)poplácávat (mazlivě)
hit, clubmácnót (mácnô, mácneš, mácne, mácnemê, mácnete, mácnó)udeřit
room for preparing feed, also feed box mátnikmístnost na míchání krmiva, také truhlík na krmivo
half acreměřêcastará plošná míra (asi 0.2 ha)
mistletoe mělijmelí cizopasné na stromech
have mět (mám, máš, maji i majó)mít
mistake mélkazmýlená
blink mžórat (mžórám, mžóráš, mžóraji)pomžikává
sapead, clam móňaňouma, zakaboněnec
box for flour móčnicatruhla na mouku
fossick, search, scan mózovat (mózôjô, mózôješ, mózôjó)prohledávat, pátrat
by chance maňómaně, mimoděk, náhodou
sauce (not too tasty) mačôraomáčka (nechutná)
mouse, small mousemêš, mêšêčkamyš, myšička
empty place in the field (after mice)mêšniskomísto v poli po myších (holé)
sweet (in the shape of small soap, diff. taste & colour) mêdylko, mêdylkamejdlíčko - cukroví různé chuti a barvy
center of lettuce mačenkasrdíčko hlávkového salátu
millermênářmlynář
gamekeeper´s lodgemêslêvňamyslivna
alecost maři lestvratič (tanacetum balsamita)
thyme mařidróškamateřídouška
somebody for patting macadylkoněkdo vhodný pro mácání
ghost magastrašidlo, stršící za tmy
drudge (he works as a donkey) magarecdříč (dělá jako osel)
ne´er-do-well makôtabudižkničemu, neužitečný
poppy head makôvkapalička máku
leafy farming products makotalistnaté plodiny
mixture makotinasměs všeho možného
mulberry, mullberry treemarôša, marôšemoruše (plody i strom)
waitermargélčíšník
apricot marhôlemeruňky
jacket (short jacket for women) marinkakabátek (krátký, ženský)
unwell, sick people markótné, markótni ledichuravý, churaví lidé
be unwell markótnit (markótnim, markótniš, markótnijó)churavět
St. Martin´ tax martinská sépkao sv. Martině “sypalo se“ obecním zřízencům
meaty masaté, -á, -ymasitý
flesh, fresh flesh masenkomasíčko
churn maslinkamáselnice
trickster masné kostelnikšibal, filuta, šejdíř
feed for horses matenisečka s ovsem pro koně
pusmaterêjahnis z rány
lacesmřéžkêkrajky
bale of straw matynkaotep zmrvené slámy
bumblebee meďákčmelák
pears (very sweet)medôvkêhrušky
physicianmedicindochtorlékař
sparkle megotat se (megotaji se)blýskat, třpytit se
glittery megotavé, -á, -yblýskavý, -á, -é
mint melismeduňka (melissa oficinalis), máta vonná
shoes (hooked up over insteps)meltónkêboty (kotníčkové, zapínané přes nárt sponkami)
nominated menované, menovaná, menovanyjmenovaný, jmenovaná jmenovaní
balk meza, mezkamez, mezka
between, amongmezêvámezi
space between two buildings mezirkanezastavená mezera mezi dvěma staveními
cereal mixturemišanina, mišeninasměska obilí
pouch, small bagmišekpytlík
veterinary surgeon miškář, miškařzvěroklestič
hit (sb.) mignót (mihnô, migneš, mignó)udeřit
fall down mignót sebó spadnout, praštit sebou
shake michat (mišim, mišiš, mišijó)míchat
loving miliskovánimilování
last minôté, minôtáminulý, minulá
sap mizgamíza
young, younger, youngest mladé, mlači, némlačimladý, mladší, nejmladší
young woman mladicamladá ženská
barn floor, trashing floor mlatevňamlat (stodola, kde se mlátilo obilí)
trashing floor mlatyfka mlat (stodola, kde se mlátilo obilí)
colostrummlezêvomléko (první po otelení krávy)
spurge (euphorbia) mličpryšec (euphorbia), někde také pampeliška
milk mličenkomlíčko
weed mošecplevel na roli
pond for dipping hempmočêdylko, močêdlonádrž na máčení konopí
lot, much mocmnoho
wagtail modrá pasekakonipas bílý
lilac modré chebzšeřík
wife, husband moja, mujmanželka, manžel
turkeycock, turkey hen morák, morkakrocan, krůta
school in Chropyně moresná školagymnasium v Chropyni, založené Českými bratřími
local dance, go for local dancemozêka, jit k mozêcezábava, jít na zábavu
cry, whimper, mewl mrčet (mrčim, mrčiš, mrčijó)plakat, kňourat, fňukat
weepy mrančedlodítě často plačící
cry mrančet (mrančim, mrančiš, mrančijó)naříkat, plakat (pláču, pláčeš, pláčou)
rootlet, small rootmrcásekkořínek (drobný, titěrný)
good-for-nothing mrcola, mrcôlabudižkničemu
shower mrholka, mrhôlkadeštík
bad (man) mrcha (mrcha chlap)nedobrý, nedobrá (nedobrý muž)
carrot, with carrot mrkva, s mrkvijó (aji s mrkvó)mrkev, s mrkví
carrot (wild) mrkvósdejvorec mrkvovitý, planá mrkev
Easter stick mrskutpomlázka - předmět
Easter stick made from willow sticksmrskutová žêla, kôcar na mrskutpomlázka z vrbových prutů
can, be able, be allowed muct (mužô, mužeš, mužó)moci
grip munštoknásada
name mynojméno
run, but also sweep myst (metô, meteš, metó)utíkat, běžet, ale také mést
compressnáčênekobklad (mokrý)
dishes náčeninádobí
canvas (special one - for porterage of grass)nářêtektrávnice, uvázaná přes záda
hope nádbanaděje
shower (sudden rain) náhlékpřeháňka, náhlý déšť
irascibility náturnosťvznětlivost
silverweed návesničekmochna husí, rostoucí hojně na návsích
silver-lace návratničekvratič (tanacetum vulgare)
preferably, like best nérač, néračinejraději
only, merely névéšleda
pluck našklôbat (našklôbô, našklôbeš, našklôbó)natrhat, naškubat
scythenažit (nažnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)nažnout
whip načôbat (načôbám, načôbám, načôbaji)nabít, našlehat
entirelynačêstoúplně
incite nabaňkat (nabaňkám, nabaňkáš, nabaňkaji)navést, namluvit
give good beatingnabřênkat -inkat (nabřênkám, nabřênkáš, -aji)nabít (někomu)
shed nacecónit (nacecónim, nacecóniš, nacecónijó)nacedit, vyronit
bitch naciemrcha
drunken nacimbané, -á, -y, -inapitý, -á, -é, -í (pod parou)
give money nacimbat (nacimbám nacimbáš, nacimbaji)vyplatit, poskytnout peníze
cramed nacvekované, -á, -y, -inaplněný, -á, -é, -í (např. pytel), přesycený jídlem
eat to being fed up nadžgat se (načgám se, načgáš se, načgaji se) nacpat se, přejíst se
swollen-headed nafôčené, nafôčená nafoukaný, nafoukaná (o člověku)
meadow saffron nahálocún; kvete na podzim “nahý“, mívaje listí jen z jara
meadow saffron nahál, nahálekocúnkvete na podzim “nahý“, mívaje listí jen z jara
find najit (nandô, nandeš, nandó)najít
painted by oil nakoptěnynatřeny koptem (např. kamna, řemení i boty)
slap (v.)nalêskat (nalêskám, nalêskáš, lalêskaji)nafackovat
entirelynamancárêúplně, na cimprcampr
child nandótekdítě (milé)
braggartnapôčenecnafoukanec, fouňa
stuff napácovat (napácôjô, napácôješ, napácôjó)napěchovat
spit naplôt (naplôjô, naplôješ, naplôjó)naplivat
at disposal naposkoce, naposkokôpo ruce, k mání
purposely napotforônaschvál
meet napotpádit (napotpádim, napotpádiš, napotpádijó)potkat, natrefit
bridle naprdnót se (naprdnô, naprdneš, naprdnó se)urazit se
horse (in a pair on the right)narôckůň (náruční, tj. pravý ve dvojspřeží)
at the same time naranônajednou, současně
look innasêsovat (nasêsôjô, nasêsôješ, nasêsôjó)nahlížet
wiped out naslopané, -á, -y, -inapitý, -á, -é, -í (pod parou)
stack, pilenastrmélêt (nastrmélim, -š, -i, -imê, -ite, -ijó)narovnat, naskládat
enervated, just before being sick nazdechanézesláblý, před vypuknutím nemoci
do not run neôtěkat (neôtěkám, neôtěkáš, neôtěkaji)neutíkat
damned neščápené, neščápenázatrápený, -á, hromský, -á
not to benebêt (nésô, néseš, nésó)nebýt
unwell nedoložné, -á, -y, -ichuravý, -á, -é, -í
lubber nedrgál, nedrganemotora
do not want nechtět (nechcô, nechceš, nechcó)nechtít
not edibleneicnénejedlý
do not go nejit (nendô, nendeš, nendó)nejít
maladroit neořápané, -á, -y, -ihrubý, -á, -é, -í (nešikovný)
unskilful nerédné, -á, -y, -inešikovný, -á, -é, -í (nemající se k práci)
fitget, wanderer nesedaneposeda, tulák
intolerantnesvorčlivé, -á, -y, -i nesvorčlêvénesnášenlivý, -á, -é, -í
millet puree neteja (netyje)prosná kaše vařená
ill-mannerednevêcválané, -á, -y, -inevychovaný, á, -é, -í
forget-me-not nezapominkapomněnka
nowherenigdenikam
waster, good-for-nothing nijačênabudižkničemu
scissors, by scissors nožéce, nožécamanůžky, nůžkami
small foot, small feet noženka, noženkênožka, nožky
carry nyst (nesô, neseš, nesó)nést
dullard, foološôstatrouba, hlupák
stale oščôranéokoralý
deplumeošklôbat (ošklôbô, -eš, -e, -emê, -ete, -bó)oškubat, otrhat
tanned oškrklé, -á, -y, -iopálený, -á, -é, -í
scraps (extract from animal oil)oškvarkêškvarky
sharpen ošpicovat (ošpicôjô, ošpicôješ, ošpicôjó)ořezat/osekat do špičky (tužku, kůl)
fiddle withoštárat se (oštářô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó se) piplat se
shame, disgrace oštaraostuda
fiddle with oštarovat (oštarôjô oštarôješ, oštarôjó) piplat se
sniff oňóchat (oňóchnô, oňóchneš, oňóchnó)očichat
tearfuločêbané, -á, -y, -i uplakaný, -á, -é, -í
singe očazené, -á, -y, -i ôčazenéopálený, -á, -é, -í
both (of two)obá, obóchoba, obou
lunch carriage obědákvůz, na němž se při robotách dovážel oběd ze vsi
ordinaryobêčéné, -áobyčejný, -á
straw binder obřislopovřislo
kiss and pet oblôpkovat (oblôpkôjô, oblôbkôješ, oblôbkôjó)líbat a hladit (od každého trochu)
sweet tooth, epicure oblezbôchtamlsoun, labužník (trochu úlisný)
dress oblict, obliknót (obliknô, oblikneš, obliknó)obléci, obléknout
plowing oborkaoborávka, orání kolem pole
from here ocáďodsud
speak sharplyocabořêt se (ocabořim, ocabořiš, ocaboři, ocabořimê, ocabořite, ocabořijó se) osopit se, utrhnout se (na někoho)
viper´s bugloss ocasáčhadinec (echium vulgare)
at all over Haná Region (between two famous hills - Sv. Kopeček and Hostýn) od Kopečka po Hosténpo celé Hané (od Sv. Kopečku nad Olomoucí po Hostýn v Hostýnských vrších)
take away (during haymaking)odmitat (odmitám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)odebírat (při sušení sena)
spit odplôt (odplôjô, odplôješ, odplôjó)odplivnout
halfodpolaz poloviny, zpola
girl (small), also bit odrbětkaděvče (malé), také drobek, kousek
charity (given money in church) ofěrapeněžní milodar v kostele
procrastinate ofónět (ofónim, ofóniš, ofónijó)otálet, váhat
frostofósat (ofósám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)ojínit
slap on the head oflanecpohlavek, facka
cucumberoharek, oharkêokurek, okurky
warm ohřit se (ohřejô se, ohřeješ se, ohřejó se) ohřát se
halter ohlavecohlávka, součást koňského postroje
bend ohnót (ohnô, ohneš, ohnó), ohnót seohnout, ohnout se
mustard (plant) ohnicaplevel hořčice polní
rash, eczema ohniparavyrážka kolem úst
boor ohrňďóraneotesanec
large basket ohrabečné koš, ohrabečnikvelký proutěný koš používaný při mlácení
shy, timid ohukané, -á, vêhukané, -ázakřiknutý, zakřiknutá
impoverish ochôzovat (ochôzôjô, ochôzôješ, ochôzôjó)ochuzovat
jokesochcapkêžerty, šoufky
get marriedochebzêt se (ochebzim, ochebziš, ochebzijó se)oženit se
troouble, moroseness ochmaramrzutost, nepříjemnost
go around ochométat se (ochométám, ochométáš, ochométaji se)obcházet
complex of fields ochozsoubor polností
eyes (big) okáleoči (velké)
chip sth. off oklóct (oklôčô, oklôčeš, oklôčó) otlouci - například omítku nebo hrnek
knock sth. Off oklókat (oklókám, oklókáš, oklókaji)otloukat
get bruiseoklačêt -čit (oklačim, oklačiš, oklačijó)otlačit
cut off branch okleščekosekaná větev
sheaf oklipek, oklepovatsnop omlácený z prvního zrna
philanderer okresni ženichproutník
heelsokružkêskrajky
poplar (white)olêvatopol bílý
tail omětákocas
lout, but also feed omastasprosťák, ale i jádrové krmivo
cut (too much or not nicely)omigané, -á, -y, -iostříhaný, -á, -é, -í (hodně nebo ne příliš dobře)
cut (too much or not nicely)omigat (omigám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)ostříhat (hodně nebo ne příliš dobře)
different (and better) onačéšijiný a lepší zároveň
alone opôščené, opôščenáopuštěný, opuštěná
bodice (laced, embroided) oplečivyšívaná náhrada šněrovačky
sullenness opletamrzutost, nepříjemnost
earringsoringle, oringlečkênáušnice, náušničky
stamped agenda orlovany spiseorazítkované úřední spisy
wasp osavosa
chickenpoxosépkêneštovice
have a good lookosêsovat (osêsôjô, osêsôješ, osêsôjó)obhlížet
eight, eighth osn, ale osmé, osmá, osmy, osmiosm, ale osmý, osmá, osmé, osmí
eighteen, eighteenth osnást, osnásté, osnástá, osnásty, osnáctiosmnáct, osmnáctý, osmnáctá, osmnácté, osmnáctí
Shrovetideostatkêmasopust
Shrovetide object ostatkovy právov ostatky přebírala chasa opentlené právo
pillow (special one)ostenka - ostenčêcapápěrka; polštář z ostenek, pápěrek
delimitation phraseotáď pocáďodtud potud
swell, puff upotěkat (otěkám, -áš, -á, -ámê, -áte, -jó)otékat (nedok.)
shake up otřisnót se (otřisnô se, otřisneš se, otřisnó se)otřást se
swell, puff upotict (otečô, -eš, -e, -emê, -ete, -čó)otéci (dok.)
pea (soaked and roasted)pôčálka, pučálkahrách namočený, až pučí, a pak upražený (postní jídlo)
lendpôčet, (pôčim, pôčiš, pôčijó), také pučêtpůjčit
ball made from cow hairs pôckamíč z kravských chlupů
plump woman pôclenka, bacôlka baculka, plnoštíhlá žena
mayorpôdmistrstarosta (starší výraz pro představeného obce)
blister pôchéřpuchýř, také nelichotivé označení povahy
bud, budspôk, pôkêpuk, puky, pupenec, pupence
puffer from black elder´s stick pôkačstřílečka z bezového prutu
they smoked peg awaypôkalê o třê zdechêbafali o sto šest
smoke a pipe pôkat (pôkám, pôkáš, pôkaji)bafat, kouřit
burst, crack pôkat (pôkám, pôkáš, pôkaji)pukat, praskat
pump (air, bicycle, …) pômpa hustilka, pumpa
desert pôstotinapustina, poušť
tub pôtna, pôtynkaputna, putýnka, škopek, škopíček
butter pôtra, potra, putramáslo
displacepáčêt (páčim, páčiš, páčijó)vyvracet
be attractivepáčêt se (páčim se, páčiš se, páčijó se)líbit se
bash pácnót (pácnô, pácneš, pácnó)bouchnout
head (e.g. poppy head) pálkamakovička, hlava, hlavička, pálka
Godpámbuček, pámbičekpámbíček
straw (charred) pápenistébla ohořelé slámy
second to the pair párnikdruhý do páru
on footpěchórem, pěšórempěšky
dumpling (leavened)pěraknedlík kynutý
dumplings (leavened) filled with plum jam pěrê s trnkamaknedlíky kynuté s povidly
couch-grass péřpýr
fair póťpouť
spider´s web, spiderpóčêna, pókpavučina, pavouk
spider, spider´s web pók, póčênapavouk, pavučina
bud, small bud pópjátkopoupátko
parting póteccestička ve vlasech
wanderer pótnikpoutník
maw, trappaščêkahuba, tlama
landlady paňmámapanímáma
wanderpabócet se (pabócim, -iš, -i, imê, -ite, ijó se)potulovat se
stumblepackovat (packôjô, packôješ, packôjó)klopýtat
soldier´s knives pagnétybajonety
trespasspajtlup (polní) pych
knife (blunt) pajzáknůž (tupý)
thief pajzloňzloděj, zlodějíček
small and lean pakátlmalý a hubený
packet paklékbalíček
packet, small boxpaklêčkakrabička
sideboards pakniportlicousy
do in secret pakostit (pakostim, pakostiš, pakostijó)dělat tajně
small leaf palétkalístek
whipping stick palaškarákoska
hang about/aroundpalêcovat (palêcôjô, palêcôješ, palêcôjó)flákat se, chodit bez cíle
umbrella palazór, parazól, paraplideštník
punnet for drying fuits paliskokošatina na sušení ovoce
priest panáčekkněz
worm pandrabaponrava
ownerpanidlopanička
root of tree panohakořen u stromu
tadpole panohlavecpulec
foreman, chief pantafiramistr, vedoucí
bride crown pantlékkoruna hanácké nevěsty (opentlená)
potato mash with plume jam paplenabramborová kaše s povidly a mákem
paw, foot, mitt paprčatlapa, noha, pazoura
brushwood paprčiroští
yeast papratidroždí
tomato paradajskyrajče, rajské jablíčko
kerfufflepasárê (dělat)rámus, křik, lotroviny
do mischief paskôdit (paskôdim, paskôdiš, paskôdijó)dělat neplechu
crafty boypaskřêvecvykutálený kluk
crafty personpaskřêvecosoba neupřímná, vykutálená
pill, pillspaták, patákêtabletka léku, tabletky
battle, unpleasantness patálijabitva, nepříjemnost
small fence přélázekplůtek (nízký, aby šel přelézt)
pustule přémět, přémětekvřed, vřídek
hallwaypřésênekpředsíň mezi kuchyní a dvorem
prefix indicating the desire of “addition“ e.g. “more salt“přê- předpona obvykle avizující přání přidat “přêsol to“při- předpona obvykle avizující přání přidat: “přisol to“
snow fell downpřêšil snihnapadl sníh
comepřêjit (přêndô, přêndeš, přêndó)přijít (přijdu, přijdeš, přijdou)
fodder boxpřêkladnikpícnik v maštali
rollpřêkotólet (přêkotólim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)přikutálet
simple-mindedpřêtróblé, -á, -y, -ipřihlouplý, -á, -é, -í
prefix indicating “too much“ e.g. “oversalt“pře- předpona obvykle avizující přebytek “přesolêl to“pře- předpona obvykle avizující, že je něčeho mnoho “přesolil to“
name of a hill near Prostějov Předinakopec u Prostějova, domněle střed Moravy
front part of a field předinapřední díl pole
knockpřehrbócet (přehrbócim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)přefiknout (ženu)
overcome, conquer přemuct (přemužô, přemužeš, přemužó)přemoci
bring přenyst (přenesô, přeneseš, přenesó)přinést
wishingpřizlêvépřející
storey patroprostor nad průjezdem do domu nebo do humna
cake (local one)pešákêkoláče, šližky
assert (firmly) pečetit (pečetim, pečetiš, pečetijó)rozhodně tvrdit
stove pecóchpec
pillow pedôškapoduška
command, order pefélrozkaz
have trouble with sth. peklêt se (peklim, pekliš, peklijó se)zlobit se s něčím
wing (e.g. goose wing - for cleaning stove) perótkaletka, křídlo (například z husy - na čištění pece)
feather for lubricating baking tray perótkapírko na maštění plechu či pečiva
flowerpot pernicakvětináč
impishnesspestvopsina, rozpustilost, šelmovství
paraffin petrolin, petrolinkapetrolej, petrolejka
thistle pcháčbodlák
sting pchat (pchám, pcháš, pchajó)píchat, bodat
shin bone piščelholenní kost
space for wood (beneath piled stove) pickaprostor na dřevo (pod kachlovými kamny nebo pecí)
bake pict (pečô, pečeš, pečó)péct
iron piglovat (piglôjô, piglôješ, piglôjó) žehlit
needlespichlêčijehličí
tick pijákklíště
guard pikétastráž
small man, also general sign for size pinďórmalý muž, obecné označení velikosti
finch pinka, pinkavapěnkava
take pains (sometimes vainly)pinožêt se (pinožim, pinožiš, pinožijó)snažit se (někdy marně)
pains pinoženisnažení se, vypětí, úsilí
billiardspiriálkulečník, biliár
straw piskořbrčko (nafukoval je jím měchýř při zabijačce)
scragpiskorhubeňour
stamper (laundry) pisttlouk na prádlo
chuck piznót (piznô, pizneš, piznó)udeřit něčím
earthen jug (made from clay) plôcar, plôcáreknádoba z pálené hlíny na vodu; míval úzké hrdlo
trousersplôndrêkalhoty
spit, spit out plôt (plôjô, plôješ, plôjó)plivat
pale, picket pléščkatyčka do plotu (rozpůlený kůl)
paling pléščkové plotektyčkový plot
full moon plň měsicaúplněk
collar (laced) placákobojek, krajkový límec
wagon, waggonplatón, platóňákvůz (plochý, bez bočnic)
slap/smack (in the face)pleščêt (pleščim, pleščiš, pleščijó)vrazit facku, uhodit
tumble, come downpleščêt sebó (pleščim, pleščiš, pleščijó)praštit sebou o zem, upadnout
flat pleskaté, -á, -yplochý, -á, -é
gossippletkê (plist pletkê)klevetit
blisterpliskéř, plêskéřpuchýř
gossipplist pletkê (pletô, pleteš, pletó ... pletkê)klevetit
shallow plitké, -á, -ymělký, -á, -é (např. talíř)
large pantsplkêkalhoty širokých nohavic
have a chat plkat (plkám, plkáš, plkaji)klábosit, kecat
wren plotničekstřízlík
small earthen jug plucárek, plôcárekhliněný džbán, nadoba obvykle baňatá s užším hrdlem
simple-minded pošáblé, -á, -y, -i pošablenecpřihlouplý, -á, -é, -í
slant pošêkašikmo
whisperpošepelêt (pošepelim, pošepeliš, pošepelijó)pošeptat
move/push sbd, sth forward poštóchnót (poštóchnô, poštóchneš, poštóchnó)postrčit
silly person 3 poťôkanec poťôkanéhlupák 3
snackpožêva svačina (něco k jídlu)
food, with foodpožêva, s požêvójídlo, s jídlem
creasepoďôchlêt (poďôchlim, poďôchliš, poďôchlijó)pomačkat
nibble at dish počôchlat se /v jídle/ (počôchlô, -eš, -aji)nimrat se (v jídle)
slyboots počévka hřichôpodšívka, původce nepravostí
cultivate počidit (počidim, počidiš, počidijó)obdělat
trample počlampat (počlampô, počlampeš, počlampó)pošlapat (na místě, např. curkovarnické řízky na siláž)
the day after tomorrow pořéčkôpozítří
silly person 2 pobóchanec pobóchanéhlupák 2
trace (for horses) pobočákpostraněk, souč. koňského postroje, kterým dobytče táhne
help (a little) pocmrdovat (pocmrdôjô, pocmrdôješ, pocmrdôjó)přicmrndávat, pomáhat při práci (ne mnoho)
pitchforkpodávkêvidle na podávání sena n. slámy
coltsfood podbilipodběl
part of Haná man costumepodléčkêkryly nohu mezi holinkou a gatěmi; bývaly z bílého pergálu
ceiling podlahastrop
by podli, podlivápodle
incite, induce podpózet (podpózim, podpóziš, podpózijó)popichovat, navádět
pet with beard pofósovat (pofósôjô, pofósôješ, pofósôjó)mazlit se vousy, třít vousy tvář
eat quickly poglgat (poglgám, poglgáš, poglgaji)pohltat, rychle sníst
hurry up, shake a leg pohnót (pohnô, pohneš, pohne, pohnó) pohni ! = pospěš !pospíšit (si)
rock, dandle pohongat (pohongám, pohongáš, pohongaji) pohoupat
wound pochramostit (pochramostim, pochramostiš, -ijó)pochroumat, zranit
temptation pokóškapokušení
smash poklóct (poklôčô, poklôčeš, poklôčó)potlouci
spoil pokrentit (-im, -iš, -i, -ime, -ite, -ijó)pokazit, něco nemilého provést
calm, quietude (keep calm!) pokuj (dé mně s tym pokuj!)klid, pokoj (dej mi s tím pokoj!)
wormwood polénekpelyněk
kiss polóbnót (polóbnô, polóbneš, polóbnó)políbit
jug for carrying a soup polivčákdžbán na polévku; ozdobný, nosívalo se v něm “do neděl“
dandelion pompelôška, pompelichapampeliška
first time, the first timeponéprvpoprvé
mix up A with B poplantat (poplancô, poplanceš, poplancó)poplést
porcelain, chinaware porciján, porculianporcelán
scraggy and weak poserklôčkahubený a slabý
dehydrated fruits poslineksuš.ovoce pro přástevnice aby měly dost slin k poslinování nití
trace (for horses) postraněksoučást koňského postroje, kterým dobytče táhne
word - difficult to explain -:) posvětapouč, dračka
tool used in processing a flax potírkatrdlice na vytírání pazdeří z vláken konopí, lnu
harass (sexually) potáhat (potáhám, potáháš, potáhaji)obtěžovat (sexuálně, až znásilnit)
maliciously potmělótnězáludně, potměšile
quail potpoliš, potpoliškakřepelka
covered with plum jam potrnčené, -ánamazaný, -á povidly
wind mill povětrňák, větřákvětrný mlýn
have a talkpovêkládat (povêkládám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)popovídat si
purr and gurgle (both a little) povrňovat (povrňôjô, povrňôješ, povrňôjó)příst, vrnět (obojí trochu)
lightly pozlevkapo lehku
devil práchélčert
goat prčakoza
fun prčalegrace
fry prančêt (prančim, prančiš, prančijó)smažit
back side of children prcina, prckazadek (dětský), zadeček
hook on swingletree prclékháček na brdečku k jeho zavěšení na váhy
muddle-headed personprdolapopleta
talk foolishlyprdolêt (prdolim, prdoliš, prdolijó)mluvit hloupě, říkat nesmysly
headcheese presbuřttlačenka
father´s portion (money) pretencipodíl otcovský, vůbec peníze
mediaval authority of the town Prostějov (16th century) Primus Martinperkmistr města Prostějova (v 16. století)
revealed prošpléchlé, -á, -yvyzrazený, -á, -é, -í (prokeclý)
ransack probantovat (probantôjô, probantôješ, probantôjó)prohledat
try, attempt probirovat (probirôjô, probirôješ, probirôjó)prubnout, zkusit
walk, wander propabócet (propabócim, propabóciš, -ijó)prochodit, protoulat
pierce, perforate propchnót (propchnô, propchneš, propchnó) propíchnout
name of knight - a founder of Prostějov ProstějProstěj - rytíř, který byl pravděpodobně zakladatelem Prostějova
against, oppositeprotiváproti
throstle prskavecdrozd brávník
exam pryfuňkzkouška
malign, tongue-lash psôt (psôjô, psôješ, psôjó)pomlouvat, nadávat (nedok.)
dog, dogs psék, psécipes, psi
unripe fruits, imperfect person psênkanedozrálé ovoce, nedokonalý člověk
ribwort psi jazéčekjitrocel
kennel, but also sign of coolness psirňapsinec, ale také označení chladu
beggary ptanižebrota
beg ptat (ptám, ptáš, ptajó)prosit, žebrat
pea (soaked and roasted) pučálka, pôčálkahrách namočený, až pučí, a pak upražený (postní jídlo)
lendpučêt (pučim, pučiš, pučijó) ale i pôčetpůjčit
barber pulbirholič
certificate of corvée (hist.) pulrôbldoklad o vykonané robotě
castle (and chateau) purkhrad i zámek
little mouth, kiss pusenkahubička
feather, pen pyropéro
little hand, little handsrôčenka, rôčenkêručička, ručičky
weather in Summer (rain & sun) rôdaprší-li za svitu slunečního, obilí zežloutne, padá ruda.
ore mine rôdné duldůl na rudu
hand, handsrôka, rôkêruka, ruce
dram, snifter rômpléčekfrťan (malá sklenička)
shake (more than twitch) rômplovat (rômplôjô, rômplôješ, rômplôjó)rumplovat, třást (víc, než casnovat)
pother rônt, rôntem n. s rôntemhřmot, halas, se hřmotem, halasem
complainrôntit (rôntim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)stěžovat si
turnip rápkatuřín
dance rédit (rédim, rédiš, rédijó)tančit
operate a vehicle (carriage, sledge, car) rédovat (rédôjô, rédôješ, rédôjó) / rédit (rédim, rédiš, rédijó)řídit (něco, co jede - vůz, sáně, auto)
spade rélrýč
prod répanecrýpnutí
kid, needle répat (répo, répeš, répó) rýt (do někoho), otravovat
to draw résovat (résôjô, résôješ, résôjó)rýsovat
gag for binding sheaves róblroubík na zavazování do povřisel
pinwormsrópêroupy
preferably rač, račiraději
ryerêž, ryžžito
preferably račiraději
eavesrêna okap
moneyrêpákrýč na řepu, také rypák, např. prasete
drawing (s)rês, rêserys, rysy
rust, rusty, but also purerêzirezavý, -á, -é, -í, ale i ryzí
red-hairedrêziryšavý, -á, -é, -í
table of debts in a pub rabôša, na rabôšôhospodská tabule pro záznam dlužníků, na dluh
roar rabózet (rabózim, rabóziš, rabózijó)dělat hluk
scratch rablovat (rablôjô, rablôješ, rablôjó)škrábat (třeba mešečka to ômi)
candy (that was thrown around by bridesmaid) rajskycukroví, které rozhazovala družička na svatbě před kostelem
carriage (special one) rakôšákvůz (lehký) s bočnicemi vypletenými proutím
tool for taking things from an eye rakuvkaračí oko (vyháněli jím cizí tělesa z oka)
crane´s billrandléčkêkakost luční
morning mass (then mass at ten) rani (po ni bévá hrôbá)ranní mše sv., (pak je mše začínající kolem 10. hodiny)
rough, blemishedrapaté, -áhrubý, poďobaný
rough (hands)rapaty (rôkê)drsné, sedřené (ruce)
hothead raplkoler
grab, take rapnót (rapnô, rapneš, rapnó)chytit
fur coat (ordinary, without decoration) rasovňákkožich (obyčejný, nezdobený)
robber raubčikloupežník, uličník, darebák, pytlák (raubschuetz)
faster (fast, faster, fastest) razňéš (razně, razňéš, nérazňéš)rychleji (rychle, rychleji, nejrychleji)
backlog reštnedodělek
pub rešteracirestaurace (ve smyslu hospoda)
griddle cake režňák, rezňákplacka z výškrabku těsta; podplamenice
rye-brandy režná (starorežná)kořalka z žita
rye field režniskorežné pole
sea swallow rebářkapták rybák obecný
forget-me-not rebi očkopomněnka
seagull rebnikářkaracek
head master of a school rechtorřídící školy
moneyrenščákêpeníze (od rýnské?)
woman (derisively)rožčipkažena (osoba ženského rodu - posměšně)
brushwoodroždiroští
grill in chimney (for smoking meet) rožeňrohatina, na níž se v komíně udí maso
devilrožkaté, -árohatý (čert)
light-on rožnót, rožit (rožnô, rožneš, rožnó)rozsvítit
corner (adj.) rožnirohový
seasons (in ...)ročni d. (na jaře, v litě, na podzêm, v zémně)roční doby
seasons (Spring, Summer, Autumn, Winter) ročni dobê (jaro, leto, podzêm, zêma)roční doby (jaro, léto, podzim, zima)
woman, womenroba, robêženská, ženské
philanderer robařzáletník, sukničkář
woman (big one)robskoroba (analogie ke “chlapisko“)
nativerodičrodák
stag beetle rohálroháč (brouk)
shrubbery rokétikřoví
field, on the field rola, na rolipole, na poli
name of a small river Romžaříčka, tekoucí Stražiskem k Prostějovu
dring (slightly alcoholic)rozôlkanápoj (lehce alkoholický)
astride (not too briskly) rozčapené, -á, -y, -irozkročený, -á, -é, -í (ale ne moc svižně)
cracked rozčeřópené (ořech)rozpuklý
fritter awayrozbêtovat (rozbêtôjô, -eš, -e, -em, -ete, -ôjó)rozházet, rozfofrovat, promarnit
ring up rozblênkatrozezvonit
start but not finish (when doing something)rozfrfnit (rozfrfnim, rozfrfniš, rozfrfnijó)rozdělat a nedodělat (o práci)
venal woman rozhrňa (ótratná žena)žena úplatná
muss rozchlôpat, rozchlôpacenérozcuchat, uvést vlasy do nepořádku, neučesaný
squishy, broken into pieces rozmaraščené, -á, -y, -irozmačkaný, -á, -é, -í (roztřískaný)
damaged rozmláskané, rozmláskanározbitý, rozbitá
container for seeds rozsivkanádoba na osivo
cheeriness rozvera, rozvernéveselost, šelmovství
small hand, small hands ručenka, ručenky nebo rôčenka, rôčenkeručka, ručky
ryeryž, rêžžito
cotter, split pin ryglzávláčka
really, it is like that rychtykdoopravdy, je to tak
tubule rylkarourka
circlet (circlets) ryngl, rynglekroužek (kroužky) s dírkou
rubble sôťdrť, sesypaná hlína
pod sôchá bětapastuší tobolka
handstand, headstandsôchá vrbastojka, stoj na rukou, na hlavě
upsite-down sôchó vrbô stavětstavět se na hlavu, vzhůru nohama
scraggy, lean sôchoprdhubený
make plans, think sômirovat (sômirôjô, sômirôješ, sômirojópřemýšlet, spřádat plány
wheeze sômtět (sômtim, sômtiš, sômtijó)supět
fathom síha, sáhstará délková míra
boundary stone sádmezník, hraničník
sit downsádlêt se (sádlim, sádliš, sádlijó se)sedat, usazovat se
motor three-wheeler sékorkavelorex, plátěná tříkolka
get loose sépknótstávat se sypkou
cheese sérsýr
peep in sésat (sésám, sésáš, sésajó)nakukovat
looksésnót (sésnô, sésneš, sésnó)kouknout, (po)hledět
judge sócisoudce
meet sčôchnót se (sčôchnô, sčôchneš, sčôchnó se)sejít se, dát si sraz
hiss, hushsêčet (sêčim, sêčiš, sêčijó)syčet
strengthsêla, sêlô, sêlósíla, sílu, silou
roadsêlnicasilnice
son, boy, little boysên, sênek, sênečeksyn, synek, syneček
cold roomsêrňastudená místnost
match, matchessêrka, sêrkêzápalka-sirka, zápalky-sirky
chillinesssêrovinaprochladlost, zkřehlost
soil in the field (cinerous, greyish)sêvicapůda na poli (popelavá, sivá)
sledgesamotižkêsaně
low jaw-bone sanicaspodní čelist; sanice - také část saní
looking badly sciplé, -á, -y, -išpatně vypadající
chopped straw sečkařezanka
seven, seventh sedn, ale sedmé, sedmá, sedmy, sedmisedm, ale sedmý, sedmá, sedmé, sedmí
seventeen, seventeenth sednást, sednásté, sednástá, sednásty, sednástisedmnáct, sedmnáctý, -náctá, -nácté, sedmnáctí
rain lightlyseholêt drobně pršet
kind of spider sekáčdruh pavouků
hissseknót (seknô, sekneš, seknó)zasyčet
room seknic, seknicasvětnice, místnost
hitherwardsemkasem, na toto místo
prive, boastful schlôba, schlôbnéchlouba, chlubivý
pole-cat schořtchoř
otter cap schořovicavydrovice, čepice
ability schopschopnost
cold (strong, intensive - like in Siberia)sibérijazima (velká, nepříjemná)
bench at loom sicpanlavice u tkalcovského stavu
cut sict (sečô, sečeš, sečó)kosit, sekat
hit, strike, bash simnót (simnô, simneš, simnó)praštit
miss simnót se (siml sem se, siml ses, simle se)minout - např. cíl
gad, wander sjiždět (sjiždim, sjiždiš, sjiždijó)toulat se, shánět
meani, miser skópala, skópoňlakomec
brim, but also a slice of breadskêvastříška klobouku, ale i skýva (chleba)
lidskřêdylkapoklice, poklička
small cage (for catching titmouses)skřênka, skřinkaklícka z bezových prutů (chytají se do ní sýkorky)
cake (local one, with plums and poppy seed)skládanka, skládankêkoláč, koláče - skládanka/ê se švestkami (a mákem)
composeskládat do not (skládám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó do not)komponovat, psát hudbu (nedok.)
hammer, nail sklóct (sklôčô, sklôčeš, sklôčijó)stlouci
slide sklóhnót (sklóhnô, sklóhneš, sklóhnó)sklouznout
churn sklókat (sklókám, sklókáš, sklókajó)stloukat (nedok.)
press, compresssklačêt (sklačim, sklačiš, sklačijó)stlačit
glass, tumbler sklinka sklenice, sklenka
dormer-window sklopecvikýř ve štítu stavení
hidden skované, skovanáschovaný, schovaná
throughskrzlêváskrze
marigold slônečko (kvítí)měsíček
sun, small sun slônko, slônečkoslunko, sluníčko
snailslêmákhlemýžď
plume, plumesslêva, slêvêslíva, slívy
Easter stick made from sweet woodsladká žêlapomlázková šlehačka ze sladkého dřeva
sweet, sweeter, sweetest sladké, slači, néslačisladký, sladší, nejsladší
bindweed slaksvlačec
straw basket slaměnkaošatka ze slámy
blindman, blindworm slepóchslepec, slepýš
unclothe, undress sliknót (sliknô, slikneš, sliknó)svléknout
rose slizová ružaslezová růže
write music, composesložêt do not (složim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó do not)zkomponovat (dok.)
tears of St. Laurel (falling of stars in August)slze sv. Vavřêncapadání hvězd kolem 10. srpna nazývá lid slzami sv. Vavřince
sadness smôteksmutek
loopsmêčkasmyčka
camomile smradlenarmen
get dark smrknót se (smrklo se)setmět se (setmělo se)
funeral dinner party (for single) smrtná svajbapohřební hostina za svobodného
knotgrass smycatruskavec (fragaria elatior)
dregs sockávová sedlina
snout beetle sokolnosatec (krytorypec běloskvrnný, známý škůdce máku)
underage, under age sopláňnedospělá osoba
snotty soplavéusmrkaný
straw bag sotortaška ze slámy nebo z lýka
bag, bags (made from straw)soturek, soturkêslaměná školácká torba, -y
squabble spírkahádka
set about spóščet (spóščim, spóščiš, spóščijó)spouštět
climb spózet (spózim, spóziš, spózijó)lézt někam, lozit
drink up, eat up spakostit (spakostim, spakostiš, spakostijó)sprovodit ze světa, vypít, sníst
jagged part of landscape sparaspáry, neschůdná, rozrytá část kraje
dispute spřihspor
formerly, sooner spiševádříve
hurry up spichat (spichám, spicháš, spichajó)spěchat
rapid, at a rapid pace spichavé, spichavym krokem rychlý, rychlým krokem
argue, dispute spirat se (spirám, spiráš, spiraji se)přít se
hot-headed, rash splachplašan, zbrklý
have a talk, a chat splknót si (splknô si, splkneš si, splknó si)popovídat si
lower board of wagon spodnicaspodní deska vozu
twins společňátkadvojčátka
heart, small heart srce, srdečkosrdce, srdíčko
cherries (in shape of heart)srcuvkêtřešně - srdcovky
gooseberrysrstkêangrešt
representative during Shrovetide stárekpředstavený chasy a volíval se z jejího středu v ostatky
canary seed stěrrozetřený semenec při tlačení oleje
in a same way, the same sténak, sténé, sténá, stény, sténistejně, stejný, stejná, stejné, stejní
legionnaire from Zborov battle starodružiníkprvní legionáři starodružníci, proslavení od Zborova
syringe (e.g. for firemen)střékačstříkačka (např. hasičská)
jolly, lit-up střéknôtépřipitý, lízlý
be irritatedstřapčêt se (střapčim, střapčiš, střapčijó se)rozčilovat se
cherry, cherries střešňa, střešnětřešeň, třešně
crazy střempidlopotrhlý
heavy and large fogstřižêhahustá, těžká a rozlehlá mlha
wait with a tense střihnót (střihnô, střihneš, střihnó)čekat s napětím
small bowl střipekmiska
soberstřizbé, -ástřízlivý, -á
weir stavsplav
place of execution stinadlopopraviště
chair, chairsstolêca, stolêcežidle
grow up (plumage in goslings)stončêt, stončitdorůstat (peří u housat)
blackberry, blackberriesstrôžêna, strôžênêostružina, ostružiny
oncle strécstrýc
colourful strakamakaté, -á, -y, -ipestrý, -á, -é, -ří
butcher-bird strakošťuhýk masojídek
stubble field cloverstrmiščênastrnišťová jetelina
stubble field strmiskostrniště
turnip strmisková řepavodnice
clothes strujoblečení
St. Gregory challenge (March 12) Sv. Řehořvolá sedláka do oračky (12. března)
wilfully svábolněsvévolně
wedding-day svajbasvatba
orpine svalníčekrozchodník těžký (sedum acre)
traditional St.John fire Svatojánpálení ohně na sv. Jana Křtitele
ox-eye daisy svatojánsky kvitikopretina, kvítek čarovnický
windy eddy svinsky hovnovětrný vítr (rozhazující mandele na poli)
pastry (local - from Náměšť na Hané) svitekbeneše (v Náměšti na Hané)
tempt svyst (svádim, svádiš, svádijó)svésti
soup made from cheese syrnicapolévka z tvarůžků nebo domácího sýra
anticipatetôšêt (tôšim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)tušit
pool tôňatůně
press for curd cheese tôžáklis na tvaroh
this waytôdêma, tôdemtudy
doubletôplované, -á, -ydvojnásobný, -á, -é
fleabane tôránekturán obecný (erigeron acris); čarovné kvítí, nosící štěstí
corn, Indian corn, maizetôrkêňkukuřice
very much, greatly tôzevelice
so littletôzinkêtolik (málo)
fat, corpulenttělnétlustý
strike (softly)těpnót (těpnô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)udeřit - jemně (dok.)
knock (softly) tépat (tépám, -áš, -á, -áme, -áte, -ajó)tlouci - lehce (nedok.)
fritters with plum jamtaškêtaštičky plněné povidly nebo krupicí
napetêlo, do têlatýl, v týl
eyelet in shoes tahóneksmyčka bot
draught cow tahónkatažná kráva
Czech folk dance tajčsousedská (tanec)
like, as tajakjako
also, as welltakêrovněž
blossom of oxeye daisy talířekvěty kopretin
Virginia cigar talijánkaviržinka
thence tamocáďodtamtud
dancing hall tanečnicataneční sál
retaining wall tarasopěrná zeď
cattle market tarmakdobytčí trh
shaketřist (třesô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)třást
sober třizbéstřízlivý
then tehdová tehdy
this tentok, tatok (tymtok, tótok)tento, tato (tímto, touto)
do (anything - universal verb)tentovat (tentôjô, tentôješ, tentôjó)dělat (cokoliv - univerzální sloveso)
only, only nowteprov, teprová, teprov včêlteprve, teprve teď
aunt tetinateta
small rope, braces tháčekprovázek, popruh u loktuše; u kalhot šle
heaviness tihatěžkost
brick, made from bricks tihla, tihelnécihla, cihelný
flat-iron tihlêčkažehlička n. cihlička
shadow tinstín
the other day, here toť, toťky (časově), toť, toťka (místně)onehdy, nedávno; (místně) tu, zde, tamhle
so, why, well tož, tož taknuže, tedy
so much tolitolik
simple-minded trômbelapřihlouplý
oven, also nitwit tróbatrouba (jak zařízení na pečení, tak o člověku)
roll made from puff pastrytróbka, tróbkêkremrole, trubička, -y z listového těsta
stupid, dull tróbské, -á, -y, -ščihloupý, -á, -é, -í
bad state tród (bôde ti s tródem)špatný stav (bude ti špatně)
wheelbarrow tragačtrakař, kolečko bez bočnic
gossipy woman tragačnicapovídavá, klevetivá žena (obvykle hubená)
banquet, dinner trachtahostina
canvas (for grass) travnicaloktuše (plachta) na trávu
crumb (small thing) trcekmalá věc, drobek
hop-skip, trip trckat (trckám, -áš, -á, -áme, -áte, -aji)poskakovat, hopsat
hopping trckavéhopkavý
soup made from pork blood and peeled barley trdelnicazabijačková polévka tmavá
dancer trdelnik, trdelnicatanečník, tanečnice
dance, trudge trdlovat (trdlôjô, -eš, -e, -eme, -ete, -ôjó)tancovat (těžce), trmácet
container (woodden) trečafkáď
hither and thither tremteremsem tam, zmateně
basket for fruit trháčekkošík na trhání ovoce
screams trilekřik, povyk
simple-minded trklé, -á, -y, -ipřihlouplý, -á, -é, -í
cake with plum jam trnčákkoláč s povidly
plum jam (adj.) trnčenépovidlový
plum-tree trnka (strom i ovoce)švestka; trnke - povidla
plum-jamtrnkêpovidla
loaf of bread trocilkašiška chleba
washtubtrokênecky
crest trpělkachocholouš
walk by tiny steps trtat (trtám, -áš, -á, -áme, -áte, -aji)jít drobnými kroky
stem tryskatroubel dýmky
carousel tumrle, tumrdlekolotoč
cheese (made from curd)tvargle, kvargle, tvaružkêsyrečky, tvarůžky
mallow tvaružeksléz (malva alcea)
stripe of cloth tvrzenipruh látky k trávnici (na odlehčení váhy držené rukama)
muslin tyntychmušelín, organtin
giant uďamsilák, obr
underpantsuntrcajkêspodní kalhoty
entertainment untrholtzábava
woodden stick for porterage watervážkêváhy, dřevěná tyč na nošení putýnek s vodou
squeezevšóstnót (všóstnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)vtlačit se
son of a gunvšêvavšivák
know vědět (vim, viš, vi, vime, vite, vijó)vědět
cover, top věko, věkavíko, víka
windmill větřákvětrný mlýn
small star, small stars, star, starsvězdička, vězdičkê, vězda, vězdêhvězdička, hvězdičky, hvězda, hvězdy
oxeye daisy vězdicakopretina
height véška n. zvéškavýška
village near Prostějov Véšoviceobec u Prostějova
statement véšplechthláška
starevéřêt (véřô, véřiš, véřijó)vyjeveně hledět jako výr
excellentvéborné, -á, -yvýborný, á, -é
egg, eggs véce, vécavajíčko, vajíčka
ransom (money) vékôpvýkupné
part of house for retired véměnavýminek
ostentatiously vénešněhonosně
ostentatious vénešné, vénešňéši, névénešňéšivychloubavý, -ější, nejvychloubavější
rest, relaxation vépřehaoddech
lengthy person vépravazdlouhavě činící, tzv. šuchtoš
farm-track (also dump) vévozúvoz, ale i skládka
chalenge vézvavýzva
utilizevêôžêt (vêôžêjô, -eš, -e, -emê, -ete, -êjó)využít
nose out vêšňôpat (vêšňôpô, vêšňôpeš, vêšňôpó) vyslídit
crescent of the moonvêščerbané měsičekvykrojený srpek měsíce
get slowly fromvêšprtat (vêšprtám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)vyhrabat se pomalu odněkud
remove fromvêšprtnót (vêšprtnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)odstranit
push upvêštôchat (vêštôchám, vêštôcháš, vêštôchajivytlačit (například sáně do kopce)
discover, revealvêštárat (vêštárám, vêštáráš, vêštáraji)objevit
pick out, poke outvêštárnót (vêštárnô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vydloubnout, vyrýpnout
revealvêštarovat (vêštarôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)odhalovat
search outvêňórat (vêňórám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)vypátrat, vyčmuchat, vyslídit
rebukevêčênit (vêčênim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)vytýkat důrazně
nowvčêl, včêlka, včêlkynyní, teď
recentvčêléšisoučasný, á, -é
expressvêřict (vêřeknô, vêřekneš, vêřeknó)vyřknout, vypovědět, říci
marry (daugter)vêbêt (dceru) - vêbôdô, vêbôdeš, vêbôdóvyvdat
do badlyvêbřênknót (vêbřênknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vymňouknout, udělat špatně
yellvêbřêskovat (vêbřêskôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vykřikovat halasně
drink up, drainvêcôdit (vêcôdim, vêcôdiš, vêcôdijó)vypít, vyprázdnit
cloaka, sewer for dung-watervêcôchtkanál, odvádějící močůvku z chléva
educate, teach mannersvêcibrovat (vêcibrôjô, vêcibrôješ, vêcibrôjó)vychovat, naučit mravům
rummagevêdrapovat (vêdrapôjô, vêdrapôješ, vêdrapôjó) dolovat
snarf, swipevêfóknót (vêfóknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vyfouknout, koupit někomu před nosem
damage, breakvêfrfnit (vêfrfnim, vêfrfniš, vêfrfnijó)pokazit
exhaustedvêhôdlované uhoněný
go out (and also do manage)vêjit (vêndô, vêndeš, vêndó)vyjít (odněkud i podařit se)
curevêkřákat (vêkřákám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)vylízat se z nemoci
clean outvêklôdit (vêklôdim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)vyklidit
disapearvêklôdit se (vêklôdim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)jít stranou, zmizet
narratevêkládat (vêkládám, vêkládáš, vêkládaji)vyprávět
push, pressvêklačêt (vêklačim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijóvytlačit
removevêkvérovat (vêkvérôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)vystrnadit, odstranit
pour outvêlit (vêlejô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vylít
get (sth. - actively)vêlitat si (vêlicô si, vêliceš si, vêlicó si)vyběhat, opatřit si (aktivně)
come outvêlizat (vêlizám, vêlizáš, vêlizaji)vylézat
get out vêlizt (vêlezô, vêlezeš, vêlezó)vylézt
cunningvêopechané, -á, -ymazaný, vykutálený, -á, -é
protrusivevêpôčené, -á, -yvystrčený, -á, -é
break out, beginvêpôknót (jôž to vêpôklo)vypuknout (už to vypuklo)
pokevêpchat (vêpchám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)vypichovat
pokevêpchnót (vêpchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)vypíchnout
iron outvêpiglovat (vêpiglôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)vyžehlit
spit outvêplôt (vêplôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)vyplivnout
gogglevêpleščêt (vêpleščim, -iš, -ijó)vykulit (oči)
gogglingvêpleščené (-á, -y, -i)vykulený (-á, -é, -í)
googly-eyedvêpleščenec vêpleščenávykulenec (ten, kdo se všemu diví)
layvêplknót (vêplknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)snést vejce, ale i nevhodně něco říci
borrowvêpučet (vêpučim, vêpučiš, vêpučijó)vypůjčit
borrowvêpučivat (vêpučivám, vêpučiváš, vêpučivaji)vypůjčovat
engravevêrêt (vêrêjô, vêrêješ, vêrêjó)vyrýt
engravedvêrêtyvyryto, vyryté
grow upvêrust (vêrostô, vêrosteš, vêrostó)vyrůst
peep outvêsésnót (vêsésnô, vêsésneš, vêsésnó)vyhlédnout
glance outvêsêsovat (vêsêsôjô, vêsêsôješ, vêsêsôjó)vyhlížet, zvědavě se dívat
skinnyvêsiravévychrtlý, hubený
reveal, let slipvêslepičêt (vêslepičim, vêslepičiš, vêslepičijó)prozradit, nevhodně říci
stroll (for health)vêsmradit se (vêsmradim, vêsmradiš, vêsmradijó se)vyprdět se, jít na procházku
tallvêsočajzné, vêsočajzná, vêsočajznyvysoký, vysoká, vysoké (velmi - vysokánský, -á)
high, higher, highestvêsoko, véš, névéšvysoko, výš, nejvýš(e)
appear suddenlyvêtělópit se (vêtělópim, -iš, -imê, -ite, -ijó se)zjevit se z čista jasna
wooden spoonvařéchavařečka
fatty, slug vařbôchtatlustý, lenivý
shout out, screamvêvêskovat (vêvêskôjô, vêvêskôješ, vêvêskôjó)vykřikovat, křičet
slack vêviglané, vêviglaná, vêviglanyvykývaný, -á, -é uvolněný, -á, -é
dislocatevêvinót (si nohô) (vêvinô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó) vymknout (si nohu)
bubble upvêvirat (vêvirám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)vyvěrat
turn outvêvrbit se (vêvrbim, -iš, -i, imê, -ite, -ijó se)vybarvit se, objevit se
vanishvêvrznót se (vêvrznô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó se)zmizet nenápadně
march outvêvyst (vêvedô, vêvedeš, vêvedó)vyvést
skinny, scraggyvêziblé, -á, -y, -ivyzáblý, -á, -é, -í (vychrtlý)
skinny, scraggy womanvêziblenavyzáblá (žena)
fatty vajdasilný, tlustý a těžkopádný zároveň
spirit from rye (light - 20%)vajskakořalka ze žita (jen asi 20%)
lazevalašêt (valašim, valašiš, valašijó)lenošit
go, I am to govalêt (valim, vališ, valijó), jôž povalimjít, už půjdu
small river near Prostějov, that starts from the confluence Romže and Hloučela Valováříčka u Prostějova, začínající od soutoku Romže a Hloučely
woodden racewayvantrokêdřevěná srážka na mlýnském náhonu
mouth organvarhánkêfoukací harmonika
crust varmôžkaškraloup tvořící se při rozpouštění másla
begvdákat (vdákám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji) na nekymprosit někoho o něco
ready for marriage vdajnána vdávání
workshop, workroom veřtatdílna
neighbour vedléšisousední, soused
next to vedlivávedle
go invejit (vendô, vendeš, vendó)vejít (vejdu, vejdeš, vejdou)
huge, enormousvelêčajzné velikánský
camel vemblódvelbloud
brick (not burnt) vepřovicanepálená cihla
seven-spot ladybird verônkaslunéčko sedmitečné
implements vercajknářadí
organ grinder, hand organ verglař, vergl flašinetář, flašinet, kolovrátek
squirell veverôšaveverka
take veznót (veznô, vezneš, veznó) vzít
sausage viřtlepárky
see vidět (vizô, vizeš, vidijó)vidět
mistletoevidlečkêjmelí
pear vigôlahruška
be irritatedvichořêt se (vichořim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)rozčilovat se
windstorm, galevichor, vichořêskovirch, silný vítr
greatcoat vintrokzimník
kindlevitřêt (vitřim, vitřiš, vitřijó)jitřit
command of coachman for moving off vjohyjé - pokyn vozky k rozjezdu
horsehair vlášeniźíně
cla, applaudvlápat (vlápám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)plácat, tleskat (nedok.)
give sb. a slap vlápnót (vlápnô, -eš, -e, -eme, -ete, -ó)vlepit, udeřit
scarf (woollen) vlňákvlněný šátek, přehoz ramen
damp, moistvlažêté, -á, -y, -ivlhký, -á, -é, -cí
comet vlasaticakometa
weasel vlaskalasice
dancer (female) vodica, vodičkatanečnice s níž se tanečník “vodí“
kingfisher vodni kosledňáček
shout sb.down vokřéknót (vokřéknô, vokřékneš, vokřéknó)okřiknout
ribwort voli ôchojitrocel
woodden tank (usually dragged by horses) voznica dřevěná nádrž na vodu nebo močůvku tažená koňmi
tarpaulin voznicavozová plachta
verse vršverš
hillock, knoll vršenanávrší
wrinkles vrapvrásky
lead, guide vyst (vedô, vedeš, vedó)vést
take vzit (veznô, vezneš, veznó)vzít
raise, bring up vznyst (vznesô, vzneseš, vznesó)vznést
what to do?z keré do keréco si počít
in successionz pořádkêod čísla k číslu, popořádku
formerlyza staraza starých časů, dříve
grin zôbit se (zôbim, zôbiš, zôbijó se)zubit se
pretence zábarkazáminka
jug (with a narrow neck) záhrlákhliněný džbán s úzkým hrdlem
treacherousness zálôdazáludnost
snowdrift, snowdriftszámět, zámětêzávěj, závěje
skeleton (skinny person) zámoračlověk na úmor, hubený člověk
forbidden space (for pasturage) zápověďdíl, kde byla pastva zapovězena
rotten egg záprtekzkažené vejce
deposit závdanekzáloha
laceszóbkêkrajky
hall, hallszól, zólesál, sály
betrayzóvěřêt se (zóvěřim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)zpronevěřit se
whisperzašôšknót (zašôšknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)zašeptat
smilezaščôřêt se (zaščôřim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)zasmát se
grimy, grubby zašmórané, -á, -y, -i umouněný, -á, -é, -í
winter, winterszêma, zêmêzima, zimy
aguezêmnicazimnice
wrap (oneself) with scarf zababôšêt se (zababôšim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)zamotat se šátkem, uvázaným “na babku“
cryzabrančêt (zabrančim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)zaplakat
begrimezagêglat (zagêglô, -eš, -e, -ámê, -áte, -ó)zašpinit
soilzagêglat (zagêglám, zagegláš, zageglaji) - nedok.ušpinit
rumble zahrbócet (zahrbócim, -iš, -i, -ime, -ite, -ijó)zaburácet, zahřmět
bundle upzachômolêt (zachômolim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)zachumlat
stranglezachrtósêt (zachrtósim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)zadávit, zardousit
eagerzachtivavé, -á, -ychtivý, -á, -é
forbid, prohibit zaklôznat (zaklôznô, zaklôzneš, zaklôznó)zakázat
get angryzakocóřet se (zakocóřim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)rozlobit se
stagger zakodrcat (zakodrcám, zakodrcáš, zakodrcaji)zakolísat
close wedding gate with ribbons zalikovat (zalikôjô, zalikôješ, zalikôjó)zatahovat cestu pentlemi (svatebčanům)
drink a lot zalivat rozmarynhojně pít, jako “do důchodu“
glitter zamegotatzatřpytit
hiss zapšknót (zapšknô, zapškneš, zapšknó)zasyknout
stumble, trip, trip up zapacknót (zapacknô, zapackneš, zapacknó)zakopnout, zaškobrtnout
stumble zapackovat (zapackôjô, zapackôješ, zapackôjó)klopýtat
stick (verb) zapchnót (zapchnô, zapchneš, zapchnó)zapíchnout
lost zaracené, -á, -y, -iztracený, -á, -é, -í (skoro, někde schovaný)
at the same time zaranôsoučasně, najednou
again zaskyzase
representative zastavatelzástupce
starezavéřêt (zavéřim, -iš, -i, imê, -ite, -ijó)vytřeštěně pohledět
hinder zavazet (zavazim, zavaziš, zavazijó)překážet
pie zavijákzávin, dlouhá buchta
cause zavróbit (zavróbim, -iš, -i, -ime, -ite, -ijó)zavinit, udělat si vroubek
corroded, rusty zazerzené, zerzavé, zerzavá, zerzavyzrezavělý, rezavý, rezavá, rezavé (i o vlasech)
wake up zbózet (se) (zbózim, zbóziš, zbózijó)budit (se)
remainzbêt (zbôdô, zbôdeš, zbôdó)zbýt
evade zbêti (nebêlo zbêti)zbytí, vyhnutí se něčemu (nebylo vyhnutí)
incite, inducezbajat (zbajám, zbajáš, zbajajó)navést (dok.)
suffer from spasm zbředitdostat “břed“, křeče
gather, come together zbihat se (zbiháme se, zbihéte se, zbihaji se, zbihajó se) sbíhat se (o lidech)
ruins zborzbořeniště
hot-headed zbrčeneczbrklý
brigand zbunikzbojník
billow zdóvat (se) (zdóvám, zdóváš, zdóvaji)vzdouvat (se), nadouvat
learn, come to know zdovědět se (zdovim, zdoviš, zdovijó se)dozvědět se
escape, run away zdrhnót (zdrhnô, zdrhneš, zdrhnó)utéci
defiance zdurvzdor
length zdylka n. dylkadélka
shrivel zeškvrknót se (zeškvrknô, -eš, -knó se)scvrknout se
take away, filch zebrat (zeberô, zebereš, zeberó)sebrat
come up, germinate zejit (zendô, zendeš, zendó)vzejít, ujmout se
meet, gather zejit se (zendô, zendeš, zendó se)sejít se
suit zejit se (zende se mně - Tě - Vám - to) hodit se (hodí se mi - Ti - Vám - to)
unripe fruitszelênênedozrálé ovoce
herbs, herbzelênê, zelênabyliny, bylina
grasshopper zelené kuňkobylka (zelená)
centaury zeměžlôťzeměžluč
earthquake zemětřaszemětřesení
potato, earth apple zemsky, zemsky japkazemáky, brambory
tinkle zengnót (trôhla zengne)cinknout, zarachotit
defame, call sb. names zepsôt (zepsôjô, zepsôješ, zepsôjó)pomluvit, vynadat
rust, rusty zerz, zerzavé, zerzavárez, rezavý, rezavá
corrode, grow rustyzerzat (zerzám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)rezivět (nedok.)
undress zesliknót (zesliknô, zeslikneš, zesliknó)svléknout
corrode, grow rustyzezerzat (zezerzám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)zrezivět (dok.)
eyes (un beautifully) zgáleoči - nelichotivě
old implements, kitzgarbêstaré nářadí, náčiní
skimpzgrblêt (zgrblim, zgrbliš, zgrblijó)skrblit, lakotit
often zhôstačasto
pillow zhlavecpolštář
frownzhližet (zhližim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)mračit se
frown zhlidánimračení se
frown zhlidat (zhlidám, zhlidáš, zhlidaji)mračit se
stare, gaze zhlidnót sezahledět se (zahledí-li se nevěsta do komína,bude mít černooké děti)
lazy zhnilé, zhnilálíný, líná
putrefactionzhnilênahniloba
awaked zhurôvzhůru
upside downzhurô pácemvzhůru nohama
freezezibst (ziblê mně rôkê)zábst (zábly mě ruce)
try, attemptzkôsêt (zkôsim, zkôsiš, zkôsijó)zkusit
messages zkazevzkazy
specially, separately zláščzvlášť, odděleně
stroke, attack zlé větrmrtvice
devastatezlomirovat (zlomirôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)zpustošit
wiped out zmáchané, -á, -inapitý, napitá, napití
be mistaken, go wrongzmélêt se (zmélim, zméliš, zmélijó se)zmýlit se
notice, seezmerčêt (zmerčim, zmerčiš, zmerčijó)spatřit
pothole, pot-hole zmolavýmol, rokle
fallen girl, also unmarried mother zmrhalka, zmrhanaděvče padlé, i svobodná matka
sodawater, lemonade zoduvka, soduvkasodovka, limonáda
bent, crooked zohlé, zohlázahnutý, zahnutá
resonatezončêt (zončim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)znít plně, zvučet
crawl zpózet (zpózim, -iš, -i, -ime, -ite, -ijó)lozit
crosswise, acrosszpřikênapříč
sideways, obliquely zpošêkazešikma, šikmo, bokem
stillborn, failed zprčenépokažený, nepovedený
stature zrustvzrůst
be angryztěkat se (ztěkám, ztěkáš, ztěkajó se)vztekat se
moulder, mouldered zteřêt, zteřêlé, zteřêláztrouchnivět, ztrouchnivělý, ztrouchnivělá
frightened, scared ztrnčenévylekaný, plašan
habitual, customedzvêklé, zvêklá, zvêkly, zvêklizvyklý, zvyklá, zvyklé, zvyklí
get strongerzvemnót (zvemnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)zesílit (jako stelná kráva, které “sílí vemeno“)
recreate, restore zvetit (se) (zvetim, zvetiš, zvetijó se)zvednout se, získat opět síly